LAW2007 (LA 207),(LW 207) กฎหมายอาญา 2 สอบซ่อม 1/2551

การสอบไล่ภาคซ่อม  1   ปีการศึกษา  2551

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW2007 (LA 207),(LW 207) กฎหมายอาญา 2 

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วนมี  4  ข้อ

ข้อ 1.  นายทองและนางสาวสวย จดทะเบียนสมรสกันที่เขตบางรักเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550  ต่อมานายทองได้ชวนนางสาวซื่อไปจดทะเบียนสมรสอีกที่เขตบางพลัดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551  โดยนายทองแจงต่อนายทะเบียนเขตบางพลัดว่าตัวเองเป็นโสดบริสุทธิ์  ไม่เคยจดทะเบียนสมรสกับใครมาก่อนเลย  นายทะเบียนเขตฯ ได้จดทะเบียนสมรสให้ตามความประสงค์

ดังนี้  การกระทำของนายทองเป็นความผิดอาญาฐานใดหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวคำตอบ

วางหลักกฎหมาย  ป.อาญา มาตรา 137

นายทองมีความผิดตามมาตรา 137  ฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน  ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย

ข้อ 2.       ตำรวจออกตรวจท้องที่ไปพบเห็นนายแดงลักทรัพย์ของผู้เสียหาย ตำรวจเข้าจับกุมนายแดง ขณะที่ควบคุมตัวนายแดงเพื่อจะไปส่งสถานีตำรวจ  ระหว่างทางนายแดงกระโดดลงน้ำหลบหนี    ไปได้

ดังนี้ นายแดงมีความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรมหรือไม่  เพราะเหตุใด

แนวคำตอบ

วางหลักกฎหมาย  ป.อาญา มาตรา 190

นายแดงมีความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรมฐานหลบหนีไประหว่างที่ถูกคุมขังตามอำนาจของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาตามมาตรา 190

ข้อ 3.        นายหนึ่ง   นายสอง  นายสาม  นายสี่  และนายห้า สมคบกันที่จะปล้นทรัพย์บ้านของนายขาว  ทั้ง 5 คน ได้เดินทางเพื่อไปที่บ้านของนายขาว ระหว่างทาง ทั้ง 5 คน เกิดกลับใจไม่ยอมไปปล้น  ดังนี้ นายหนึ่ง, นายสอง, นายสาม, นายสี่ และนายห้า  มีความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวคำตอบ

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 210  บัญญัติว่า ผู้ใดสมคบกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บัญญัติไว้ในภาค 2 นี้ และความผิดนั้นมีกำหนดโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป  ผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นซ่องโจร

กรณีตามอุทาหรณ์ การที่นายหนึ่ง, นายสอง, นายสาม, นายสี่ และนายหน้า สมคบกันที่จะปล้นทรัพย์บ้านของนายขาว  การกระทำของทั้ง  5 คน มีความผิดฐานซ่องโจรตามมาตรา 210 แล้ว  ถึงแม้ว่าทั้ง 5 คนจะเกิดกลับใจไม่ยอมไปปล้นก็ตาม

สรุป  นายหนึ่ง, นายสอง, นายสาม, นายสี่ และนายห้า มีความผิดฐานซ่องโจรตามมาตรา 210 

ข้อ 4.       จำเลยเป็นผู้จัดการร้านขายรถจักรยานยนต์ มีหน้าที่เขียนใบส่งของ วันเกิดเหตุจำเลยได้เขียนใบส่งของว่าได้มีการขายรถจักรยานยนต์ไปจำนวน 5 คัน และส่งให้แก่ลูกค้าแล้ว  จากนั้นได้ เซ็นชื่อจำเลย  ข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยไม่ได้ส่งของให้แก่ลูกค้า แต่จำเลยได้ยักยอกไว้ ดังนี้ จำเลยมีความผิดเกี่ยวกับเอกสารหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวคำตอบ

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264  บัญญัติว่า ผู้ใดทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในเอกสารที่แท้จริง หรือประทับตราปลอม หรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเอกสาร

กรณีตามอุทาหรณ์ การที่จำเลยเป็นผู้จัดการร้านขายรถจักรยานยนต์ มีหน้าที่เขียนใบส่งของ  วันเกิดเหตุจำเลยได้เขียนใบส่งของว่าได้มีการขายรถจักรยานยนต์ไปจำนวน 5 คัน และส่งให้แก่ลูกค้าแล้ว การกระทำของจำเลยเป็นการทำเอกสารในนามของตนเองโดยมีอำนาจ  จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานปลอมเอกสารตามมาตรา 264

สรุป  จำเลยไม่มีความผิดฐานปลอมเอกสารตามมาตรา 264