LAW2007 (LA 207),(LW 207) กฎหมายอาญา 2


(Criminal Law 2)
ศึกษาความผิดเฉพาะอย่าง คือความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงความผิดเกี่ยวกับการค้า ความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ลักษณะ 1 ถึง 9

 1. LAW 2007 กฎหมายอาญา 2 S/2555
 2. LAW 2007 กฎหมายอาญา 2 2/2555
 3. LAW 2007 กฎหมายอาญา 2 1/2555
 4. LAW 2007 กฎหมายอาญา 2 S/2554
 5. LAW 2007 กฎหมายอาญา 2 2/2554
 6. LAW 2007 กฎหมายอาญา 2 1/2554
 7. LAW 2007 กฎหมายอาญา 2 S/2553
 8. LAW2007 กฎหมายอาญา 2 2/2553
 9. LAW2007 กฎหมายอาญา 2 1/2553
 10. LAW2007 กฎหมายอาญา 2 S/2552
 11. LAW2007 กฎหมายอาญา 2  2/2552
 12. LAW2007 กฎหมายอาญา 2 1/2552
 13. LAW2007 กฎหมายอาญา 2 S/2551
 14. LAW2007 กฎหมายอาญา 2 2/2551
 15. LAW2007 กฎหมายอาญา 2 1/2551
 16. LAW2007 กฎหมายอาญา 2 S/2550
 17. LAW2007 กฎหมายอาญา 2 สอบซ่อม 1/2551
 18. LAW2007 กฎหมายอาญา 2 2/2550
 19. LAW2007 กฎหมายอาญา 2 1/2550
 20. LAW2007 กฎหมายอาญา 2 2/2549
 21. LAW2007 กฎหมายอาญา 2 1/2549
 22. LAW2007 กฎหมายอาญา 2 S/2548
 23. LAW2007 กฎหมายอาญา 2 สอบซ่อม 1/2549
 24. LAW2007 กฎหมายอาญา 2 2/2548
 25. LAW2007 กฎหมายอาญา 2 การสอบซ่อมภาค  1/2548
 26. LAW2007 กฎหมายอาญา 2 1/2548
 27. LAW2007 กฎหมายอาญา 2 การสอบซ่อมภาค  2  และภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2547