LAW2004 (LA 204),(LW 202) กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

(Constitutional Law)

ศึกษาประวัติ ความหมาย และประกอบของรัฐธรรมนูญ รัฐและรูปของรัฐ รัฐบาลและรูปของรัฐบาล การแบ่งแยกอำนาจ อำนาจอธิปไตย และความเกี่ยวพันระหว่างอำนาจเหล่านี้ กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย หลักการทั่วไปของการเลือกตั้ง พรรคการเมือง กฎหมายการเลือกตั้งของไทย

 1. LAW 2004 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง S/2555
 2. LAW 2004 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 2/2555
 3. LAW 2004 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 1/2555
 4. LAW 2004 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง S/2554
 5. LAW 2004 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 2/2554
 6. LAW2004 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 1/2554
 7. LAW2004 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง S/2553
 8. LAW2004 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 2/2553
 9. LAW2004 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 1/2553
 10. LAW2004 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง S/2552
 11. LAW2004 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 2/2552
 12. LAW2004 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง ภาค 1/2552
 13. LAW2004 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 1/2551
 14. LAW2004 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง ภาคฤดูร้อน/2550
 15. LAW2004 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 2/2550
 16. LAW2004 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง สอบซ่อม 1/2550
 17. LAW2004 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง ภาคฤดูร้อน/2549
 18. LAW2004 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 2/2549
 19. LAW2004 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 1/2549
 20. LAW2004 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 1/2548
 21. LAW2004 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง ภาคฤดูร้อน/2548
 22. LAW2004 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง ภาคฤดูร้อน/2547
 23. LAW2004 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 2/2547