LAW2001 (LA201),(LW204) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์(Civil and Commercial Code : Property)

ศึกษาลักษณะของทรัพย์สิน ประเภทของทรัพย์สิน ความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างทรัพย์ เครื่องอุปกรณ์ ดอกผลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 3 ลักษณะและหลักทั่วไปของทรัพยสิทธิชนิดของทรัพยสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4