LAW1002 (LA102),(LW102) หลักกฎหมายเอกชน

(Principle of Private Law)
ศึกษาความหมายและพัฒนาการของกฎหมายเอกชน แนวความคิดพื้นฐาน และบทบาทความสำคัญของกฎหมายเอกชน การใช้และการตีความกฎหมายเอกชน อิทธิพลของแนวความคิดในเรื่องรัฐสวัสดิการที่มีต่อหลักกฎหมายเอกชนอันเป็นผลให้มีการก่อรูปของกฎหมายกึ่งเอกชนกึ่งมหาชน หลักทั่วไปและสาระเบื้องต้นของกฎหมายแพ่งตามที่ปรากฏในลักษณะ 1-2 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1
 1. LAW1002 หลักกฎหมายเอกชน  1/2554
 2. LAW1002 หลักกฎหมายเอกชน S/2553
 3. LAW1002 หลักกฎหมายเอกชน 2/2553
 4. LAW1002 หลักกฎหมายเอกชน  1/2553
 5. LAW1002 หลักกฎหมายเอกชน S/2552
 6. LAW1002 หลักกฎหมายเอกชน 2/2552
 7. LAW1002 หลักกฎหมายเอกชน  1/2552
 8. LAW1002 หลักกฎหมายเอกชน S/2551
 9. LAW1002 หลักกฎหมายเอกชน 2/2551
 10. LAW1002 หลักกฎหมายเอกชน ฤดูร้อน/2550
 11. LAW1002 หลักกฎหมายเอกชน 2/2550
 12. LAW1002 หลักกฎหมายเอกชน 1/2550
 13. LAW1002 หลักกฎหมายเอกชน ฤดูร้อน/2549
 14. LAW1002 หลักกฎหมายเอกชน 1/2549
 15. LAW1002 หลักกฎหมายเอกชน ฤดูร้อน/2548
 16. LAW1002 หลักกฎหมายเอกชน 2/2548
 17. LAW1002 หลักกฎหมายเอกชน 1/2548
 18. LAW1002 หลักกฎหมายเอกชน ฤดูร้อน/2547
 19. LAW1002 หลักกฎหมายเอกชน 2/2547
 20. LAW1002 หลักกฎหมายเอกชน 1/2547
 21. LAW1002 หลักกฎหมายเอกชน ฤดูร้อน/2546
 22. LAW1002 หลักกฎหมายเอกชน 2/2546
 23. LAW1002 หลักกฎหมายเอกชน 1/2546
 24. LAW1002 หลักกฎหมายเอกชน ฤดูร้อน/2545
 25. LAW1002 หลักกฎหมายเอกชน 2/2545
 26. LAW1002 หลักกฎหมายเอกชน 1/2545
 27. LAW1002 หลักกฎหมายเอกชน ฤดูร้อน/2544
 28. LAW1002 หลักกฎหมายเอกชน 2/2544