ม.ราม รับสมัครนักศึกษาใหม่สมัครสอบส่วนภูมิภาค (ระดับปริญญาตรีและผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี) ภาค 1 ปีการศึกษา 2556

โพสต์28 ก.พ. 2556 20:07โดยmj mj   [ อัปเดต 27 มี.ค. 2556 07:26 ]

.ราม รับสมัครนักศึกษาใหม่สมัครสอบส่วนภูมิภาค

(ระดับปริญญาตรีและผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี) ภาค 1 ปีการศึกษา 2556

 

ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาระบบการศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมตามภูมิภาคต่างๆให้ได้รับประโยชน์จากการศึกษา อย่างทัดเทียมกัน มหาวิทยาลัยกำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่สมัครสอบส่วนภูมิภาค ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คณะและสาขาวิชาที่เปิดชั้นปริญญาตรี มี 4 สาขาวิชา

คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ

คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะรัฐศาสตร์ แผนการบริหารรัฐกิจ


1. คุณวุฒิผู้สมัคร ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณวุฒิข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1.1 สอบไล่ ได้ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป (.. 5 หรือ ม. 6 ) หรือ

1.2 สอบไล่ ได้ ตามหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐานมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป (.3 หรือ ม..3 หรือ ม.6 เดิม) และต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1.2.1 เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีตำแหน่งและเงินเดือน ตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ

1.2.2 เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นลูกจ้าง ในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

1.2.3 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิก สภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ สุขาภิบาล กำนัน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน

1.3 เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้


2. การรับสมัคร การลงทะเบียนเรียนและการสอบ

2.1 กำหนดการจำหน่ายใบสมัครและการรับสมัคร

2.1.1 สมัครทางไปรษณีย์ จำหน่ายใบสมัคร ระหว่างวันที่ 21 มกราคม - 10 พฤษภาคม 2556 ราคาชุดละ 100 บาท ส่งธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปณ.รามคำแหง จ่าหน้าซอง ถึง หัวหน้างานหน่วยรับสมัครส่วนภูมิภาค ตู้ ปณ. 1011 ปณ. รามคำแหง กรุงเทพฯ 10241 วงเล็บมุมซองซื้อชุดสมัครส่วนภูมิภาคหรือซื้อด้วย ตนเองที่อาคาร สวป. ชั้น 3 หน่วยรับสมัครส่วนภูมิภาค ชุดละ 100 บาท

วันที่รับสมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 21 มกราคม - 13 พฤษภาคม 2556

2.1.2 สมัครด้วยตนเองที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัด คือ

จังหวัดปราจีนบุรี, อุทัยธานี, นครศรีธรรมราช, อำนาจเจริญ, แพร่, นครพนม, สุโขทัย, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, ตรัง, ลพบุรี, นครราชสีมา, หนองบัวลำภู, ชัยภูมิ, เพชรบูรณ์,

บุรีรัมย์, เชียงราย, กาญจนบุรี, เชียงใหม่, สุรินทร์ อุดรธานี สงขลา และพังงา

จำหน่ายใบสมัครที่สาขาวิทยบริการฯ ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 13 พฤษภาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 100 บาท หรือซื้อด้วยตนเองที่อาคาร สวป. ชั้น 3 หน่วยรับสมัครส่วนภูมิภาค งานรับสมัคร ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบวุฒิบัตร มหาวิทยาลัย รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

วันที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 - 13 พฤษภาคม 2556

2.2 การลงทะเบียนเรียน ให้เลือกลงทะเบียนเรียนเฉพาะกระบวนวิชาที่ปรากฏใน แผนกำหนดการศึกษา ปี 1 ภาค 1 ตามหลักสูตรของคณะที่สมัคร ส่วนนักศึกษาที่เคยสมัคร ประเภทรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี และสมัครโดยใช้สิทธิเทียบโอน ให้ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่มีการเปิดสอบในส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2556 เท่านั้น ตรวจสอบกระบวนวิชาจากระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่สมัคร สอบส่วนภูมิภาค

2.2.1 สมัครทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนเฉพาะผู้สมัครที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต


2.2.2 สมัครด้วยตนเองที่สาขาวิทยบริการฯ ดำเนินการลงทะเบียนในวันที่สมัคร

2.3 การสอบ สอบ ณ ศูนย์สอบส่วนภูมิภาคจังหวัดที่ผู้สมัครแจ้งไว้ในแบบลงทะเบียนเรียน 3. หลักฐานการสมัคร เอกสารที่ต้องยื่นในวันสมัคร ดังนี้

3.1 สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ 2 ฉบับ กรณีเทียบโอนหน่วยกิต 4 ฉบับ (ถ่ายเอกสารชัดเจน)

3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4 ฉบับ

3.3 ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (เฉพาะระดับปริญญาตรี)

3.4 สำเนาหลักฐานเพิ่มเติม จำนวนตาม ข้อ 3.1 เช่น

3.4.1 กรณีการเปลี่ยน ชื่อ - นามสกุล, วัน, เดือน, ปีเกิด, กรณีสมรส หรือหย่า

3.4.2 กรณีผู้สมัครที่ใช้วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่ามาสมัครเป็นนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไป

3.4.3 กรณี เป็นวุฒิ ต่างประเทศจะต้องมี ใบเทียบระดับความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการ แนบก่อนการสมัคร โดยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ติดต่อสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักทดสอบทางการศึกษา ส่วนระดับอุดมศึกษา อนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักมาตรฐาน และประเมินผลอุดมศึกษา โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสารไปตรวจ สอบยังสถานศึกษาต้นสังกัด รายละ 500 บาท ในวันที่สมัคร

3.5 ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (..2) ติดรูปถ่ายสีหรือขาวดำ ขนาด 2 X 1 นิ้ว ถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นดำ แต่งกายสุภาพ จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

3.6 ข้อมูลระเบียนประวัตินักศึกษา

3.7 แบบทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (Master card) ติดรูปสี ขนาด 2 X 1 นิ้ว ถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นดำ แต่งกายสุภาพ จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

3.8 แบบลงทะเบียนเรียนส่วนภูมิภาค

3.9 ใบสมัครสมาชิก ข่าวรามคำแหง

3.10 บัตรประจำตัวนักศึกษาชั่วคราว ติดรูปถ่าย 1 X 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

3.11 ซองจดหมายติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซอง ชื่อ-ที่อยู่ ของผู้สมัคร จำนวน 1 ซอง

(เฉพาะผู้สมัครทางไปรษณีย์)

3.12 ธนาณัติ (ธน.31) จำนวนเงินตามอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ระบุในระเบียบการ และคู่มือสมัครฯ (เฉพาะผู้สมัครทางไปรษณีย์)

4. การกำหนดรหัสประจำตัวนักศึกษา

การกำหนดรหัสประจำตัวนักศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ดังนี้

คณะนิติศาสตร์ รหัส 560140001- C

คณะบริหารธุรกิจ รหัส 560240001- C

คณะสื่อสารมวลชน รหัส 565440001- C

คณะรัฐศาสตร์ รหัส 560640001- C

ผู้สมัครรายกระบวนวิชา รหัส 569040001- C

5. สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยกำหนดศูนย์สอบส่วนภูมิภาค 38 จังหวัด โดยกำหนด CODE ดังนี้


 

หมายเหตุ ยกเลิกรหัสที่ 31

 

ผู้สมัครเข้าศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษา ระดับปริญญาตรี

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 ต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงาน ส่วนราชการ องค์การรัฐวิสาหกิจ หรือ

1.2 เป็นพนักงานของหน่วยงานเอกชนที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหงเห็นสมควร หรือ

1.3 เป็นบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเข้าศึกษาได้

ทั้งนี้ ผู้มีคุณสมบัติตาม ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และ ข้อ 1.3 ต้องจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ เทียบเท่าขึ้นไป

2. วิธีการเข้าศึกษา

2.1 ให้ผู้สมัครเลือกกรอกใบสมัครว่าเรียน รายกระบวนวิชา ( Pre-degree )

2.2 การลงทะเบียนเรียนต้องลงกระบวนวิชา ที่เปิดให้มีการสอบในภาค 1 ปีการศึกษา 2556

วิธีการสมัคร ปฏิบัติขั้นตอนต่างๆ ดำเนินการ เช่นเดียวกับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี

3. การสอบ นักศึกษาต้องสอบ ณ ศูนย์สอบส่วน- ภูมิภาคที่แจ้งไว้ในแบบลงทะเบียนเรียน ผลการศึกษา นำไปใช้เทียบโอนหน่วยกิตตามหลักสูตรการศึกษา ชั้นปริญญาตรีได้เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน แต่ต้อง เป็นผลการศึกษาที่สอบไล่ได้ก่อนการสมัคร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษา ชั้นปริญญาตรี พ.. 2551 และต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ผู้สมัครจะสมัครเข้าศึกษาขณะที่ปัจจุบันมี สถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง อยู่แล้วไม่ได้

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยรับสมัคร ส่วนภูมิภาค งานรับสมัคร ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบ วุฒิบัตร สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (อาคาร สวป. ชั้น 3) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2310-8624,0-2310-8000 ต่อ 4834