ENG2002 (EN202) การอ่านตีความ


(การอ่านตีความ)
(ศึกษาวิธีและฝึกจับประเด็นสำคัญ เก็บรายละเอียดที่สำคัญและจับเจตนาของข้อความต่าง ๆที่อ่าน และศึกษาวิธีแลฝึกอ่านอย่างเร็วด้วยความเข้าใจ เพื่อค้นหาสำรวจหรือทบทวนข้อมูลต่าง ๆ)

  1. ENG2002 การอ่านตีความภาษาอังกฤษ เตรียมสอบภาค 1/2557 ชุด1
  2. ENG2002 การอ่านตีความภาษาอังกฤษ เตรียมสอบภาค 1/2557 ชุด2
  3. ENG2002 การอ่านตีความ ข้อสอบชุด 1 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554
  4. ENG2002 การอ่านตีความ ข้อสอบชุด 2 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554
  5. ENG2002 การอ่านตีความ ข้อสอบชุด 3 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554