ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิต ภาค 1/2551 คาบ A ข้อ61-70

61.    How  often  do  you  exercise ?
1  Every  day                 2  At  the  stadium                3  With  my  friends               4  Half  an  hour
ตอบ  1  ประโยคคำถามด้วยคำว่า  How  often ?  บ่อยแค่ไหน  การตอบจะเป็นคำวิเศษณ์ที่บอกความถี่  เช่น  ทุกวัน
(every  day )  , sometimes บางครั้ง  often ,  frequently ,  every  other  day  เป็นต้น
62.    My  son  is  watching  TV , ____________ he  has  not  finished  his  homework.
1  nor                           2  yet                         3  or                             4  for
ตอบ  2  ลูกชายของฉันกำลังดูทีวี  แต่กระนั้นเขาก็ยังทำการบ้านไม่เสร็จ    ประโยคแสดงความขัดแย้งก็คือ  คำเชื่อม  yet  หมายถึง  แต่กระนั้น
63  We  don’t   understand  the  question , ____________ the  teacher  speaks  too  fast.
1  or                            2  so                             3  but                             4  for
ตอบ  4  พวกเราไม่เข้าใจคำถามเพราะครูพูดเร็วมาก  ประโยคแสดงเหตุผล  ก็คือคำเชื่อม  for  หมายถึง เพราะว่า

64.     The  mob  shouted ______________.
1    loudly  in  front  of  the  parliament  a  few   minutes  ago
2    in  front  of  the  parliament  a  few  minutes  ago  loudly
3    a  few  minutes  ago  in  front  of  the  parliament  loudly
4    a  few  minutes  ago  loudly  in  front  of  the  parliament 
ตอบ  1  การเรียงประโยคที่มี  adv.  มาขยายเป็นสูตรดังนี้
S  +  กริยาแท้  +  adv. บอกอาการ  +  adv. สถานที่  + adv.  เวลา
The  mob  shouted  loudly  in  front  of  the  parliament  a  few   minutes  ago

65.    Which  sentence  indicates  possibility ?
1  He  may  visit  us  next  week                                      2  You  must  do  your  duty  now.
3  They  will  move  out  soon                                          4  We  should  change  our  proposal
ตอบ  1  ประโยคไหนที่แสดงถึงความเป็นไปได้  คำกริยาช่วยที่แสดงถึงความเป็นไปได้คือ  may  จากประโยค  เขาอาจจะมาเยี่ยมพวกเราอาทิตย์หน้า ส่วน  must  แสดงความจำเป็น  will  แสดงอนาคต  should  แสดงการแนะนำ

66.    Which  is  an  offer ?
1    Would  you  like  to  take  a  break  for  fifteen  minutes ?
2    Could  you  do  me  a  favor ?
3    May  we  go  out  now ?
4    Will  you  sing  tonight ?
ตอบ  1  ข้อไหนเป็นการเสนอ  ข้อ1  ใช้  Would  you  like   ……  คุณต้องการหยุดสักพัก  15  นาที่ไหม  เป็นการพูดเสนอ  ข้อ 2  สังเกตจากการใช้ประธาน  you …… me  คุณ…..ฉัน  เป็นการขอร้องให้ผู้อื่นช่วยเราเรียกว่า  request 
ข้อ  3  ใช้  May  เป็นการขออนุญาต  ข้อ  4  แสดงอนาคต

67.    Which  does  not  contain  an  indirect  object ?
1    The  students  have  already  handed  in  their  homework  to  the  teacher
2    My  son  gave  me  a  birthday  gift
3    We  bought  many  candies  foe  the  children
4    We  always  sing  folk  songs
ตอบ  4  ข้อไหนไม่มีกรรมรอง  ถ้าถามแบบนี้แสดงว่าประโยคมีทั้งกรรมตรงและกรรมรองก็คือกรรม  2  ตัวประโยคนั้นจะไม่ถูกต้อง  ให้หาข้อที่มีกรรมตรงคือมีกรรมเดียว  ข้อนั้นก็จะถูกต้อง
1    S  +  Verbแท้  +  กรรมรอง (คน) +  กรรมตรง (สิ่งของ)  +  หรือเขียนอีกแบบ
2    S  +  Verbแท้  +  กรรมตรง(สิ่งของ)  +  to /  for  +  กรรมรอง (คน )

 

ประธาน + กริยา

กรรมรอง(คน)

กรรมตรง(สิ่งของ)

2  My  son  game

me

 a  birthday  gift

ประธาน  +  กริยา

กรรมตรง (สิ่งของ )

to  /  for  +  กรรมรอง (คน )

1  The  students  have  handed

their  homework 

to  the  teacher

3  We  bought 

many  candies  (ลุกอม)

foe  the  children

 

ประธาน  + กริยา

กรรมตรง (สิ่งของ ) มีตัวเดียว

4  We  always  sing 

folk  songs

 


ประโยคที่ไม่มีกรรมรอง ก็คือข้อ  4 

68.    Which  has  a  transitive  verb ?
1    The  company  has  recently  opened  a  new  branch
2    Punctuality  and  honesty  are  important  in  work
3    He  has  been  working  hard during  this  year
4    It’s  a  lovely  day
ตอบ  1  ข้อไหนเป็นกริยามีกรรม  คำว่ากริยามีกรรมให้ดูหลังกริยาที่มีคำนามหรือสรรพนามตามก็คือก็คือกริยามีกรรม


ประธาน

กริยามีกรรม  (transitive  verb)

กรรม (นามหรือสรรพนาม)

1.  The  company

has  recently  opened

a  new  branch.


 ข้อ 2 และ 4 มี  Verb  to  be  คือ   are ,  is  ตามด้วยคำคุณศัพท์ (important) หรือคำนาม (a  lovely  day)
หลัง  Verb  to  be   ไม่จัดว่าเป็นกริยากรรม  เราเรียกส่วนเติมเต็ม  (complement) ส่วนข้อ 3  work  เป็น  hard  ทำหน้าที่เป็น adv.  ฉะนั้นเป็นกริยาไม่ใช่กรรม

69.    Which  contains  an  intransitive  verb ?
1    He  ate  greedily
2    Please  meet  me  at  nine
3    Mom  prepares  breakfast  for  us  every  day
4    The  children  are  playing  computer  games
ตอบ 1  ข้อไหนเป็นกริยาไม่มีกรรม  คำว่ากริยาไม่มีกรรมให้ดูหลังกริยาจะไม่ใช่คำนามเช่น เป็น  adv.  ก็คือกริยาไม่มีกรรม เช่นข้อ 1  greedily  เป็น  adv. กริยา  ate  เป็นกริยาไม่มีกรรม  ส่วนข้อ  2  me  เป็นกรรม  ข้อ  3 
Breakfast  เป็นคำนามเป็นกรรม  ข้อ  4  computer  games  เป็นคำนามก็เป็นกรรม  ฉะนั้นในข้อ  2 , 3 , 4
กริยา meet , prepares  , play  ล้วนเป็นกริยามีกรรมทั้งสิ้น

70.    Which  is  a  complete  sentence ?
1   Not  shout  in  the  public                              2  Buy  me  four  cans  of  soup ,  please
3  To  sit  here  for  a  long  time                        3  Why  they  come  late
ตอบ  2  ข้อไหนเป็นประโยคที่สมบูรณ์  ประโยคสมบูรณ์  ก็ต้องมีประธานมีกริยา  หรือถ้าเป็นประโยคขอร้องคำสั่งไม่มีประธานจะขึ้นต้นด้วยกริยาช่องที่  1  ได้  เช่นในข้อ  2  เป็น  ประโยคสมบูรณ์  ขึ้นด้วย  Buy  หรือเห็น  please  เป็นประโยคขอร้อง  ส่วนข้อ  1  ต้องแก้เป็น  Don’t  shout  ข้อ  3  ขึ้นต้นด้วย  To  sit …. เป็นประธานยังขาดกริยาหลัก  ข้อ  4  ขึ้นต้นด้วย  Why  ถ้าเป็นคำนามก็ต้องเป็น  Why do  they  come  late ?  จึงจะสมบูรณ์