ENG1001 ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2556 ข้อ21-30

21.    I need to make an _______ call.

(1) over sea    (2) over seas    (3) overseas    (4) oversea
ตอบ 3 หน้า 304 - 305  คำบุรพบท (Preposition  prep.) บางคำต่อไปนี้จะทำหน้าที่เป็นได้ทั้งบุรพบท และคำกริยาวิเศษณ์ (adv.) โดยที่รูปคำไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเมื่อคำเหล่านี้เป็นบุรพบทอยู่หน้า คำนาม บุรพบทและคำนามที่ตามหลังบุรพบทนั้นจะกลายเป็นคำกริยาวิเศษณ์ ได้แก่

aboard

across

opposite

along

over         outside       inside

within

through

throughout

overseas

indoors   outdoors


หมายเหตุ : จากโจทย์ “overseas” เป็นบุรพบทเพราะอยู่หน้าคำนาม “call” ฉะนั้น “overseas call” จึงเป็นคำกริยาวิเศษณ์ขยายกริยา “make”

22.    The boy _________ is  wearing  blue  trousers  isn’t   my   nephew.

(1) which    (2)    who    (3)    whom    (4)    when

ตอบ 2    คำอธิบายเข่นเดียวกับข้อ 16.

23.    It’s     getting ________.

(1) darkly    (2)    dark    (3)    darkness    (4)    more darkly

ตอบ 2    คำอธิบายเข่นเดียวกับข้อ 6.

หมายเหตุ  darkly (adv,), dark (adj.), darkness (n.)

24.    The  bag  of  ice ________ put  in  the  freezer.

(1) was    (2)    were    (3)    have been    (4)    are able to be

ตอบ 1 หน้า 12-15  วัตถุนาม (Material Noun) คือ n. ที่เป็นขื่อวัตถุ โลหะ ของแข็ง และของเหลว ถือว่าเป็น n. นับไม่ได้ (ห้ามใช้ article a/an) และจะแลดงความเป็นเอกพจน์เสมอ (ห้ามเติม “-S, -es” ท้ายคำ) และใช้ V. เอกพจน์ เข่น ice, chocolate, water, sugar, zinc, ink, gold, rice, leather, cake, tea แต่ n. นับไม่ได้หากอยู่ในรูปของหน่วยชั่ง /ตวง /วัด ภาชนะหริอ เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นขี้นก็จะสามารถนับได้ เข่น a bag of ice (น้ำแข็งถุงหนึ่ง), three bars of chocolate (ช็อกโกแลตสามแท่ง), a drop of water (นั้าหนึ่งหยด) นอกจากนี้แล้ว ยังสามารถใช้ article “the” เพือแสดงความชี้เฉพาะเจาะจงของคำนามได้อีกด้วย

25.    Sue looks forward to__________ a letter from her kids.

(1) receive       (2) received       (3) receiving       (4) receives

ตอบ 3 หน้า 276  V. ต่อไปนี้จะอยู่คู่กับบุรพบทและตามด้วย v.ing ได้แก่ approve of, apologize for, disapprove of, get/be used to feel like, look  forward   to

26.    Bangkok and Korat ______big cities.

(1) is    (2) are    (3) was    (4) has been

ตอบ2 หน้า 331 - 332 ะ ประธานที่เชื่อมด้วย “and / both ... and” ถ้ามีความหมายสัมพันธ์กัน หมายถึงสิ่งเดียวกันหรือคนเดียวกัน (หากมีคำนำหน้านามจะมีเฉพาะนามตัวแรก หรือไม่มี คำนำหน้านามเลยทั้งสองคำ เช่น rice and curry (ข้าวราดแกง), hamburger and fried egg (แฮมเบอร์เกอร์และไข่ดาว) จะใช้ V. เอกพจนํ แต่ถ้าไม่มีความสัมพันธ์กัน หรือหมายถึง คบละอย่างหรือคนละคน (หากมีคำนำหน้านามจะมีทั้งสองคำ หรือไม่มีคำนำหน้านามเลย เช่น Bangkok and Korat (กรุงเทพมหานครและโคราช) จะใช้ V. พหูพจนํ

27.    Tom _______ be  promoted  to  be  a  new  manager.

(1) will    (2) have to    (3) is able    (4) are going to

ตอบ 1 หน้า 257  ใช้ “witl/shall + V.1 (ไม่ผัน)” แสดงการตัดสินใจที่จะทำสิ่งหนี้งสิ่งใด ในอนาคตอันใกล้ในความหมายว่า“จะ...”โดย “will” จะใช้ได้กับประธานทุกตัว แต่ “shall” จะใช้ได้เฉพาะประธาน “I/We” เท่านั้น

28.    These tourists _______ from Japan.

(1) has come       (2) comes      (3) come       (4) is coming

ตอบ 3 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 19.

หน้า 86 - 88  ใช้คำนำหน้านามแสดงความจำเพาะเจาะจง ดังนี้

This / That    + n. เอกพจน์    (+ V. เอกพจน์)
These / Those    + n. พหูพจน์    (+ V. พหูพจน์)

หมายเหตุ  “tourists” เป็นคำนามพหูพจน์ V. จึงไม่ด้องเติม “s”

29.    My nephew is   _____ engineer.

(1) a    (2) an    (3) the    (4) (blank)

ตอบ 2    หน้า 59 : ใช้ article “a/an” หน้าคำนาม (n.) ที่แสดงอาชีพเสมอ เช่น a student (นักศึกษา), a psychiatrist (จิตแพทย์), a teacher (ครู), an accountant (นักบัญชี), an engineer (วิศวกร) โดยใช้ “a” หน้า  n. ที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะ และใช้ “an” หน้า n. ที่ขึ้นด้นด้วยเสียงสระ

30.    My boss let me ______  late.

(1) to stay    (2) stay    (3) stayed    (4) staying

คอบ 2 หน้า 279 V. ที่ตามหลัง  let/make  ให้ใช้ V. infinitive without to (v.l ไม่ผัน) เท่านั้น