ENG1001 ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2556 ข้อ11-20

11 “He usually works on weekdays.” Usually   is a/an    __________ .

(1) verb    (2) adjective    (3) adverb    (4) pronoun

ตอบ 3 หน้า 298, 310  คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb  adv.) คือ คำทีทำหน้าที่ขยายคำกริยา คำคุณศัพท์และคำกริยาวิเศษณ์ด้วยกับเอง โดยที่คำกริยาวิเศษณ์จะเป็นคำที่บ่งบอกถึงการกระทำว่าเกิดขึ้นเมื่อไร อย่างไร ทีไหน และในสภาพใด ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดจากการเติม “-iy”
ท้ายคำคุณศัพท์ เข่น usually, carefully, happily, correctly, easily, beautifully,boringly, thoughtfully, really, wholeheartedly, gently ๆลๆ

หมายเหตุ : จากโจทย์ He usually works on weekdays.

12 “Tom works hard.” Hard is a/an_________

1) adjective    (2) adverb    (3) verb    (4) noun

ตอบ 2 หน้า 301 - 302, (คำบรรยาย)  adv. ของคำว่า “hard” สามารถใช้ได้ทั้ง “hard”และ “hardly” แต่ความหมายจะต่างกับ โดย “hard” จะมีความหมายว่า “อย่างหนัก”ส่วน “hardly” มีความหมายว่า “ไมใคร่จะ, แทบจะไม่"

                                            v         adv.    

หมายเหตุ  จากโจทย์ Tom works hard.

13. No one _______ in the house.

(1) have been    (2) were    (3) are    (4) is

ตอบ 4 หน้า 99, 333  เมื่อคำเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นประธานหรือขยายประอานของประโยค V. ของมันจะเป็นเอกพจน์เสมอ


Everyone

Someone

No one 

Everybody

Somebody

Nobody

Everything

Something

Nothing

One (of)

Each (of)

Every V + V, เอกพจน์

Either (of)

Neither (of)

Many a

a great deal of

a bit of

little (of)

a little (of)

much (of)

less 


หมายเหตุ  “No one” เป็นประธานเอกพจน์ V. to be จึงใช้ “is”    


14  You______go   to a    hospital     now.

(1) is able to    (2) ought    (3) should    (4) has to

ตอบ 3 หน้า 243 - 245  ใข้ V. ข่วย “ought to/should + V.1 (ไม่ผัน)” ใoความหมายว่า
“ควรจะ” หรือเป็นการให้คำแนะนำ ซึ่งทั้งสองคำสามารถใข้แทนกันได้โดยมีรูปปฏิเสธ คือ “ought not to (oughtn’t to)/ should not (shouldn’t)” มีความหมายว่า “ไม่ควร” และเมื่อทำเป็นประโยคคำถามประเภท Yes/No Question ให้ใช้ “ought/should”
ขึ้นด้นประโยค

15 The poor, not the rich, _______ help

(1) has needed    (2) is needing    (3) needs    (4) need

ตอบ 4 หน้า 340 - 341  ระหว่างประธานตัวแรกและประธานตัวที่สองหากมีคำต่อไปนี้คันอยู่ V. และ pron. จะต้องผันตามประธานตัวแรก
S1 . +


not/ and not/ but not/ with/ like/

together with/ as well as/ including/

no less than/ in addition to


 s2. + v./ pron .ผันตาม s1

 หมายเหตุ  “The poor” (คนยากจน) เป็นประธานพหูพจน์ V. จึงไม่ต้องเติม “s”16.    Jim works for Suzuki, ___________ produces cars.

(1) who    (2) whom    (3) which    (4) what

ตอบ 3 หน้า 401 - 411, (คำบรรยาย)  ใข้คำเชื่อมหน้า Adjective Clause (ประโยคย่อย ที่ทำหน้าที่เป็น adj. ขยายคำนามหรือสรรพนามที่อยู่ข้างหน้า) ดังนี้
1.    who + V. ใข้ขยายคำนามที่เป็นคน :ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค
2.    whom + s. + V. ใช้ขยายคำนามที่เป็นคน ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค
3.    which + V. /which + s. + V. ใข้ขยายคำนามที่เป็นสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งทำหน้าที่เป็น ประธาน/กรรมของประโยค
4.    whose + n. + V. ใข้แสดงความเป็นเจ้าของทั้งคน สัตว์ และสิ่งของ
5.    that + V. / that + s. + V. ใข้ขยายคำนามที่เป็นคน สัตว์ หรือสิ่งของ ซึ่งทำหน้าที่เป็น ประธาน / กรรมของประโยค
6.    when + s. + V. ใช้ขยายคำนามที่บอกเวลา ทั้งนี้สามารถใช้ “on which” หรือ “that” แทน when ได้
7.    where + s. + V. ใช้ขยายคำนามที่บอกสถานที่
8.    why + s. + V. ใช้ขยายคำนามที่บอกเหตุผล
หมายเหตุ  Non-restrictive Clause คือ Adjective Clause ที่จะมีหรือไม่มีก็ได้
ถ้ามีก็เพื่อแสดงความหมายเพิ่มเติม ถ้าไม่มีก็ไม่ได้ทำให้ใจความสำคัญขาดไป โดย Non-restrictive Clause ต้องใส่เครื่องหมาย , (Comma)

17. _______ sick need to be taken care of.

(1) A    (2) An    (3) The    (4) (Blank)

ตอบ 3 หน้า 22 - 23, 64 - 65, 191, 345 - 346  ใช้ article “the” นำหน้า adj. (โดยตัด n.ที่ตามหลัง adj. นี้ออก) เพื่อทำให้คำนี้กลายเป็น n. และมีความหมายเป็นพหูพจน์ แปลว่า“คน... /สิ่ง... /การ... /ความ...” เข่น the sick (คนป่วย), the disabled (คนพิการ),the poor (คนจน), the brave (บุรุษผู้กล้าหาญ), the rich (คนรวย), the homeless(คนไร้ที่อยู่อาศัย), the blind (คนตาบอด), the old (คนชรา) เป็นด้น

18.    Everyone_________displeased with him.

(1) is    (2) are    (3) am    (4) has

ตอบ 1    คำอธิบายเข่นเดียวกับข้อ 13.

19.    The eggs _____ carefully packed.

(1) has been    (2) was     (3) is     (4) are

ตอบ 4 หน้า 203 - 205, 330 - 331  ใช้กริยา (v.) ให้สอตคล้องกับประธาน (s.) โดยเมื่อประธานเป็นเอกพจน้ให้ใช้ V. เอกพจน์ และถ้าประธานเป็นพหูพจน์ให้ใช้ V. พหูพจน์ ดังนี้


ประธาน (s.)

กริยา (v. ปิจจุบันกาล)

he, she, it, n. เอกพจน์ (ไม่เติม s) และ n. นับไม่ได้

you, we, they และ n. พหูพจน์ (เติม s)

I

is / has / does / V. เติม s

are / have / do / V. ไม่เติม s am / have / do / V. ไม่เติม s


หมายเหตุ “eggs” เป็นคำนามพหูพจน์ V. to be จึง,ใช้ “are”

20.    The ring _______ I like most is in this shop.

(1) which    (2) who    (3) whom    (4) why

ตอบ 1 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 16.