ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา2556

0
30

Advertisement

การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

Choose the best answer.

Part I
  Structure

1.    You______do it now.

(1) has to    (2) must    (3) is able to    (4) is going to

Advertisement

 

ตอบ 2 หน้า 250 – 253  ใช้ V. ช่วย “have to / must + v.l (ไม่ผัน)” ในความหมายว่า
“ต้อง…” โดย “must” จะใช้ได้กับ s. ทุกตัว แต่ “have to” ต้องผันให้สอดคล้องกับ s.
และ tense บันคือ ปัจจุบันใช้ “have to” กับ I /you /we /they และ s. พหูพจน์ และใช้ “has to” กับ he /she /it และ s. เอกพจน์ ส่วนอดีตใช้ “had to” กับ s. ทุกตัว

2.    “Did you understand the question ?”

The underlined word is a/an________.

(1) pronoun    (2)    adverb    (3)    adjective    (4)    object

ตอบ 4 หน้า 214, 216, (คำบรรยาย)  กรรม (Object) อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่

1.    กรรมตรง (Direct Object  DO.) หมายถึง สิ่งที่ถูกกระทำโดยตรงในประโยค
2.    กรรมรอง (Indirect Object  IO.) หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลของการกระทำที่กระทำต่อกรรมตรงในประโยคที่มีกริยาทวิกรรม (กริยาที่มีกรรมสองตัว คือ มีทั้งกรรมตรงและ กรรมรอง โดยกรรมตรงจะหมายถึงสิ่งของ ส่วนกรรมรองจะหมายถึงบุคคล และมักจะมีบุรพบท “to/for” คั่นระหว่างกรรมตรงและกรรมรอง)

3. _________Malee able to attend the meeting ?

(1) Is    (2)    Are    (3)    Will    (4)    Must

ตอบ 1 หน้า 234 – 235  ใช้ V. ช่วย “can + V.1 (ไม่ผัน)” หรือ “is /am /are + able to..+ v.l (ไม่ผัน)” ในความหมายว่า สามารถทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ในปัจจุบัน โดย “can” สามารถใช้ได้กับ s. ทุกตัว แต่ “is /am /are” ต้องผันให้สอดคล้องกับ s. นับคือ ใช้ “is” กับ he /she /it และ s. เอกพจน์, ใช้ “am” กับ I และใช้ “are” กับ you /we /they และ s. พหูพจน์
หมายเหตุ  จากโจทย์ เมื่อทำเป็นประโยคคำถามประเภท Yes/No Question ให้ใช้ “is” ขึ้นต้นประโยคได้เลย

4. _________ a new factory is expensive.

(1) Build    (2)    Built    (3)    To build    (4)    To building

ตอบ 3 หน้า 20 – 21, (คำบรรยาย)  สามารถใช้ to—infinitive (to + v.1 ไม่ผัน) และ Gerund (v.ing)
แทนคำนามในตำแหน่งประธาน โดยมีความหมายเป็นเอกพจน์ และใช้ V. เอกพจน์

5.    My parents want me to_________Jim.

(1) marry    (2)    married    (3)    marrying    (4)    marries

ตอบ 1 หน้า 280 – 281  V. ต่อไปนี้จะตามด้วย “กรรมตรง + infinitive with ‘to’ (to + v.l ไม่ผัน)”

 

allow

compel

force

lead

permit

train

recommend

cause

encourage

get

invite

prefer

want

dare

challenge

enable

inspire

order

tell

warn

remind

choose

expect

intend

pay

prompt

advise

teach help


กรรมตรง to + V.1 (ไม่ผัน)

หมายเหตุ  จากโจทย์ My  parents  want  me  to  marry  Jim.


6.    They feel _______for what they have done.

(1) excitedly    (2)    excitingly    (3)    proudly    (4) sorry

ตอบ 4 หน้า 168 – 169  คำคุณศัพท์ (adjective  adj.) คือ คำที่ทำหน้าที่อธิบาย บอกลักษณะ และ สภาพของนามและสรรพนาม โดยอาจเกิดตามหลัง V. to be (is/am/are/was/were/been) หรือหลัง Linking Verbs อื่น ๆ เช่น seem, appear, become, get look, feel, taste, smell, stay เป็นด้น
หมายเหตุ  excitedly (adv.), excitingly (adv.), proudly (adv.), sorry (adj.)

7_________a quality education is aim of this university.

(1) To provide    (2)    Provide    (3)    Provides    (4) To providing

ตอบ 1    คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 4.

8.    Sue can play _____ harp skillfully.

(1) a    (2)    the    (3)    an    (4) (blank)

ตอบ 2 หน้า 68  คำนามที่เป็นชื่ออุปกรณ์ดนตรีขนิดต่าง ๆ เมื่อใช้เป็นกรรมตามหลังคำกริยา จะมี article “the” นำหน้า เช่น the harp (พิณตั้งขนาดใหญ่), the flute (ขลุ่ย), the piano (เปียโน), the guitar (กีตาร์), the violin (ไวโอลิน) เป็นด้น


9 Loei is the_________of the three provinces.

(1) far    (2) further    (3) farther    (4) farthest

ตอบ 4 หน้า 173- 174  ในการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ขั้นสุด โครงสร้างของคำจะเกิดจากการเติม
“-est” ท้าย adj. พยางคํเดียวหรือสองพยางค์ หรือเติม “most” หน้า adj. ที่มีตั้งแต่สามพยางค์ขึ้นไป และจะต้องมี “the” หน้าคำคุณศัพท์เสมอ

 

the +:adj / most + adj.


หน้า 175  คำคุณศัพท์ที่มีรูปแตกต่างไปจากรูปเดิม เมื่อแสดงการเปรียบเทียบ เช่น far (adj.) -» farther (ขั้นกว่า) —> farthest (ขั้นสุด)
good (adj.) -> better (ขั้นกว่า) -> best (ขั้นสุด) เป็นด้น

10. _________ for someone is not fun.

(1) Waiting    (2) Wait    (3) Waits    (4) Waited

ตอบ 1    คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 4.

11 “He usually works on weekdays.” Usually   is a/an    __________ .

(1) verb    (2) adjective    (3) adverb    (4) pronoun

ตอบ 3 หน้า 298, 310  คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb  adv.) คือ คำทีทำหน้าที่ขยายคำกริยา คำคุณศัพท์และคำกริยาวิเศษณ์ด้วยกับเอง โดยที่คำกริยาวิเศษณ์จะเป็นคำที่บ่งบอกถึงการกระทำว่าเกิดขึ้นเมื่อไร อย่างไร ทีไหน และในสภาพใด ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดจากการเติม “-iy”
ท้ายคำคุณศัพท์ เข่น usually, carefully, happily, correctly, easily, beautifully,boringly, thoughtfully, really, wholeheartedly, gently ๆลๆ
หมายเหตุ : จากโจทย์ He usually works on weekdays.12 “Tom works hard.” Hard is a/an_________

1) adjective    (2) adverb    (3) verb    (4) noun

ตอบ 2 หน้า 301 – 302, (คำบรรยาย)  adv. ของคำว่า “hard” สามารถใช้ได้ทั้ง “hard”และ “hardly” แต่ความหมายจะต่างกับ โดย “hard” จะมีความหมายว่า “อย่างหนัก”ส่วน “hardly” มีความหมายว่า “ไมใคร่จะ, แทบจะไม่”

                                            v         adv.

หมายเหตุ  จากโจทย์ Tom works hard.

13. No one _______ in the house.

(1) have been    (2) were    (3) are    (4) is

ตอบ 4 หน้า 99, 333  เมื่อคำเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นประธานหรือขยายประอานของประโยค V. ของมันจะเป็นเอกพจน์เสมอ

 

Everyone

Someone

No one

Everybody

Somebody

Nobody

Everything

Something

Nothing

One (of)

Each (of)

Every V V, เอกพจน์

Either (of)

Neither (of)

Many a

a great deal of

a bit of

little (of)

a little (of)

much (of)

less


หมายเหตุ  “No one” เป็นประธานเอกพจน์ V. to be จึงใช้ “is”

14  You______go   to a    hospital     now.

(1) is able to    (2) ought    (3) should    (4) has to

ตอบ 3 หน้า 243 – 245  ใข้ V. ข่วย “ought to/should + V.1 (ไม่ผัน)” ใoความหมายว่า
“ควรจะ” หรือเป็นการให้คำแนะนำ ซึ่งทั้งสองคำสามารถใข้แทนกันได้โดยมีรูปปฏิเสธ คือ “ought not to (oughtn’t to)/ should not (shouldn’t)” มีความหมายว่า “ไม่ควร” และเมื่อทำเป็นประโยคคำถามประเภท Yes/No Question ให้ใช้ “ought/should”
ขึ้นด้นประโยค

15 The poor, not the rich, _______ help

(1) has needed    (2) is needing    (3) needs    (4) need

ตอบ 4 หน้า 340 – 341  ระหว่างประธานตัวแรกและประธานตัวที่สองหากมีคำต่อไปนี้คันอยู่ V. และ pron. จะต้องผันตามประธานตัวแรก

 

S1 . +

not/ and not/ but not/ with/ like/

together with/ as well as/ including/

no less than/ in addition to

 s2. + v./ pron .ผันตาม s1
 หมายเหตุ  “The poor” (คนยากจน) เป็นประธานพหูพจน์ V. จึงไม่ต้องเติม “s”

 

16.    Jim works for Suzuki, ___________ produces cars.

(1) who    (2) whom    (3) which    (4) what

ตอบ 3 หน้า 401 – 411, (คำบรรยาย)  ใข้คำเชื่อมหน้า Adjective Clause (ประโยคย่อย ที่ทำหน้าที่เป็น adj. ขยายคำนามหรือสรรพนามที่อยู่ข้างหน้า) ดังนี้
1.    who + V. ใข้ขยายคำนามที่เป็นคน :ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค
2.    whom + s. + V. ใช้ขยายคำนามที่เป็นคน ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค
3.    which + V. /which + s. + V. ใข้ขยายคำนามที่เป็นสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งทำหน้าที่เป็น ประธาน/กรรมของประโยค
4.    whose + n. + V. ใข้แสดงความเป็นเจ้าของทั้งคน สัตว์ และสิ่งของ
5.    that + V. / that + s. + V. ใข้ขยายคำนามที่เป็นคน สัตว์ หรือสิ่งของ ซึ่งทำหน้าที่เป็น ประธาน / กรรมของประโยค
6.    when + s. + V. ใช้ขยายคำนามที่บอกเวลา ทั้งนี้สามารถใช้ “on which” หรือ “that” แทน when ได้
7.    where + s. + V. ใช้ขยายคำนามที่บอกสถานที่
8.    why + s. + V. ใช้ขยายคำนามที่บอกเหตุผล
หมายเหตุ  Non-restrictive Clause คือ Adjective Clause ที่จะมีหรือไม่มีก็ได้
ถ้ามีก็เพื่อแสดงความหมายเพิ่มเติม ถ้าไม่มีก็ไม่ได้ทำให้ใจความสำคัญขาดไป โดย Non-restrictive Clause ต้องใส่เครื่องหมาย , (Comma)

17. _______ sick need to be taken care of.

(1) A    (2) An    (3) The    (4) (Blank)

ตอบ 3 หน้า 22 – 23, 64 – 65, 191, 345 – 346  ใช้ article “the” นำหน้า adj. (โดยตัด n.ที่ตามหลัง adj. นี้ออก) เพื่อทำให้คำนี้กลายเป็น n. และมีความหมายเป็นพหูพจน์ แปลว่า“คน… /สิ่ง… /การ… /ความ…” เข่น the sick (คนป่วย), the disabled (คนพิการ),the poor (คนจน), the brave (บุรุษผู้กล้าหาญ), the rich (คนรวย), the homeless(คนไร้ที่อยู่อาศัย), the blind (คนตาบอด), the old (คนชรา) เป็นด้น

18.    Everyone_________displeased with him.

(1) is    (2) are    (3) am    (4) has

ตอบ 1    คำอธิบายเข่นเดียวกับข้อ 13.

19.    The eggs _____ carefully packed.

(1) has been    (2) was     (3) is     (4) are

ตอบ 4 หน้า 203 – 205, 330 – 331  ใช้กริยา (v.) ให้สอตคล้องกับประธาน (s.) โดยเมื่อประธานเป็นเอกพจน้ให้ใช้ V. เอกพจน์ และถ้าประธานเป็นพหูพจน์ให้ใช้ V. พหูพจน์ ดังนี้

 

ประธาน (s.)

กริยา (v. ปิจจุบันกาล)

he, she, it, n. เอกพจน์ (ไม่เติม s) และ n. นับไม่ได้

you, we, they และ n. พหูพจน์ (เติม s)

I

is / has / does / V. เติม s

are / have / do / V. ไม่เติม s am / have / do / V. ไม่เติม s


หมายเหตุ “eggs” เป็นคำนามพหูพจน์ V. to be จึง,ใช้ “are”

20.    The ring _______ I like most is in this shop.

(1) which    (2) who    (3) whom    (4) why

ตอบ 1 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 16.

21.    I need to make an _______ call.

(1) over sea    (2) over seas    (3) overseas    (4) oversea

ตอบ 3 หน้า 304 – 305  คำบุรพบท (Preposition  prep.) บางคำต่อไปนี้จะทำหน้าที่เป็นได้ทั้งบุรพบท และคำกริยาวิเศษณ์ (adv.) โดยที่รูปคำไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเมื่อคำเหล่านี้เป็นบุรพบทอยู่หน้า คำนาม บุรพบทและคำนามที่ตามหลังบุรพบทนั้นจะกลายเป็นคำกริยาวิเศษณ์ ได้แก่

aboard

across

opposite

along

over         outside       inside

within

through

throughout

overseas

indoors   outdoors


หมายเหตุ : จากโจทย์ “overseas” เป็นบุรพบทเพราะอยู่หน้าคำนาม “call” ฉะนั้น “overseas call” จึงเป็นคำกริยาวิเศษณ์ขยายกริยา “make”

22.    The boy _________ is  wearing  blue  trousers  isn’t   my   nephew.

(1) which    (2)    who    (3)    whom    (4)    when

ตอบ 2    คำอธิบายเข่นเดียวกับข้อ 16.

23.    It’s     getting ________.

(1) darkly    (2)    dark    (3)    darkness    (4)    more darkly

ตอบ 2    คำอธิบายเข่นเดียวกับข้อ 6.

หมายเหตุ  darkly (adv,), dark (adj.), darkness (n.)

24.    The  bag  of  ice ________ put  in  the  freezer.

(1) was    (2)    were    (3)    have been    (4)    are able to be

ตอบ 1 หน้า 12-15  วัตถุนาม (Material Noun) คือ n. ที่เป็นขื่อวัตถุ โลหะ ของแข็ง และของเหลว ถือว่าเป็น n. นับไม่ได้ (ห้ามใช้ article a/an) และจะแลดงความเป็นเอกพจน์เสมอ (ห้ามเติม “-S, -es” ท้ายคำ) และใช้ V. เอกพจน์ เข่น ice, chocolate, water, sugar, zinc, ink, gold, rice, leather, cake, tea แต่ n. นับไม่ได้หากอยู่ในรูปของหน่วยชั่ง /ตวง /วัด ภาชนะหริอ เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นขี้นก็จะสามารถนับได้ เข่น a bag of ice (น้ำแข็งถุงหนึ่ง), three bars of chocolate (ช็อกโกแลตสามแท่ง), a drop of water (นั้าหนึ่งหยด) นอกจากนี้แล้ว ยังสามารถใช้ article “the” เพือแสดงความชี้เฉพาะเจาะจงของคำนามได้อีกด้วย

25.    Sue looks forward to__________ a letter from her kids.

(1) receive       (2) received       (3) receiving       (4) receives

ตอบ 3 หน้า 276  V. ต่อไปนี้จะอยู่คู่กับบุรพบทและตามด้วย v.ing ได้แก่ approve of, apologize for, disapprove of, get/be used to feel like, look  forward   to

26.    Bangkok and Korat ______big cities.

(1) is    (2) are    (3) was    (4) has been

ตอบ2 หน้า 331 – 332 ะ ประธานที่เชื่อมด้วย “and / both … and” ถ้ามีความหมายสัมพันธ์กัน หมายถึงสิ่งเดียวกันหรือคนเดียวกัน (หากมีคำนำหน้านามจะมีเฉพาะนามตัวแรก หรือไม่มี คำนำหน้านามเลยทั้งสองคำ เช่น rice and curry (ข้าวราดแกง), hamburger and fried egg (แฮมเบอร์เกอร์และไข่ดาว) จะใช้ V. เอกพจนํ แต่ถ้าไม่มีความสัมพันธ์กัน หรือหมายถึง คบละอย่างหรือคนละคน (หากมีคำนำหน้านามจะมีทั้งสองคำ หรือไม่มีคำนำหน้านามเลย เช่น Bangkok and Korat (กรุงเทพมหานครและโคราช) จะใช้ V. พหูพจนํ

27.    Tom _______ be  promoted  to  be  a  new  manager.

(1) will    (2) have to    (3) is able    (4) are going to

ตอบ 1 หน้า 257  ใช้ “witl/shall + V.1 (ไม่ผัน)” แสดงการตัดสินใจที่จะทำสิ่งหนี้งสิ่งใด ในอนาคตอันใกล้ในความหมายว่า“จะ…”โดย “will” จะใช้ได้กับประธานทุกตัว แต่ “shall” จะใช้ได้เฉพาะประธาน “I/We” เท่านั้น

28.    These tourists _______ from Japan.

(1) has come       (2) comes      (3) come       (4) is coming

ตอบ 3 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 19.

หน้า 86 – 88  ใช้คำนำหน้านามแสดงความจำเพาะเจาะจง ดังนี้

This / That    + n. เอกพจน์    (+ V. เอกพจน์)
These / Those    + n. พหูพจน์    (+ V. พหูพจน์)

หมายเหตุ  “tourists” เป็นคำนามพหูพจน์ V. จึงไม่ด้องเติม “s”

29.    My nephew is   _____ engineer.

(1) a    (2) an    (3) the    (4) (blank)

ตอบ 2    หน้า 59 : ใช้ article “a/an” หน้าคำนาม (n.) ที่แสดงอาชีพเสมอ เช่น a student (นักศึกษา), a psychiatrist (จิตแพทย์), a teacher (ครู), an accountant (นักบัญชี), an engineer (วิศวกร) โดยใช้ “a” หน้า  n. ที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะ และใช้ “an” หน้า n. ที่ขึ้นด้นด้วยเสียงสระ

30.    My boss let me ______  late.

(1) to stay    (2) stay    (3) stayed    (4) staying

คอบ 2 หน้า 279 V. ที่ตามหลัง  let/make  ให้ใช้ V. infinitive without to (v.l ไม่ผัน) เท่านั้น

31.    Do you mind _______ over here now ?

(1) come    (2) came    (3) to come    (4) coming


ตอบ 4 หน้า 276, (คำบรรยาย) วลีบางวลี เช่น Would you mind, Do you mind, I don’t mind และ I have trouble จะตามด้วย v.ing
32.    Mumps___________sometimes   difficult   to    cure.(1) is    (2) are    (3) were    (4) have been
 
ตอบ 1 หน้า 43 – 44, 343  ประธานที่เป็น n. ต่อไปนี้แม้จะลงท้ายด้วย “s” แต่เป็น n. นับไม่ได้จึงถือเป็น n. เอกพจน์ และใช้ V. เอกพจน์เสมอ ซื่งส่วนใหญ่จะเน้น n. ที่เกี่ยวกับชื่อวิชา ชื่อโรค ชื่อกีฬา เช่น
mathematics ethics statistics mechanics physics politics
economics linguistics draughts billiards measles mumps
gallows alms news summons    

33.    Linda and her children always ________ the Dusit Zoo.

(1) visit      (2) visits        (3) has visited        (4) is visiting

ตอบ 1    คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 26.

34.    John, as well as Peter and Jim, _________ coming to the party.

(1) have been       (2) were        (3) are       (4) is

ตอบ 4    คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 15.

หมายเหตุ  “John” เน้นประธานเอกพจน์ V. to be จึงใช้ “is”

35.Either    you    or     I _______  wrong.

(1) is      (2) am       (3) are      (4) were

ตอบ 2 หน้า 337 – 338  ประธานสองตัวทีเชื่อมด้วยคำต่อไปนี้ V. และ pron. จะต้องผันตาม
ประธานตัวที่สอง

s1 + or /but /either…or /neither…nor /not onlv…but also + s12 + v/pron  ผันตาม s2

หมายเหตุ : Either    you    or   I    am    wrong.

36. I’ve forgotten to return _________ radio.

(1) ours       (2) hers        (3) yours       (4) your

ตอบ 4 หน้า 117-118 ะ การใช้บุรุษสรรพนาม (Personal Pronouns)

Subject

(ประธาน)

Object

(กรรม)

Possessive Adj. (คุณศัพท์แสดงเจ้าของ)

Possessive Pron. (สรรพนามแสดงเจ้าของ)

Reflexive Pron. (สรรพนามสะท้อนตัวเอง)

I

me

my

mine

myself

You

you

your

yours yourself yourselves

We

us

our

ours

ourselves

They them

their

+n. theirs ไม่ต้องมี n ตาม

themselves

He

him

his

his

himself

She

her

her

hers

herself

It

it

its

its

itself

37 The number of accidents _________ decreasing.

(1) is    (2)    are    (3) have been    (4)    were

ตอบ 1 หน้า 346 – 347  ใช้ A number of และ The number of ให้สอดคล้องกับ V. ดังนี้

A (targe / small) number    of    + n. พหูพจน์    +    V.    พหุพจน์
The (largest / smallest)    number of + n. พหพจน์    +    V.    เอกพจน์


38 Jim lost ________ suitcase at the airport.

(1) theirs    (2)    his    (3) yours    (4)    hers

ตอบ 2 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 36.

39.    He has done it _________

(1) carefully    (2) correct    (3) safe    (4) diligent

ตอบ 1    คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 11.

หมายเหตุ carefully (advj, correct (adj.), safe (adj.), diligent (adj.)

40.    He seems to be _______.

(1) naughtily    (2) calmly    (3) carefully    (4) careful

ตอบ 4 หน้า 219  กริยา prove, appear, seem บางครั้งก็จะตามด้วย to be แล้วจึงมีคุณศัพท์เป็นส่วนขยาย

หมายเหตุ : naughtily (adv.), calmly (adv.), carefully (adv.), careful (adj.)

41.    “Jim drives carefully.” This is a _________ sentence.

(1) simple    (2) compound    (3) complex    (4) It is not a sentence.

ตอบ 1 หน้า 368 – 370  ประโยคเดี่ยว (Simple Sentence) หมายถึง ประโยคที่มีใจความสมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วยภาคประธาน (Subject) ซึ่งหมายถึง คนหรือสิ่งของที่กระทำอาการหรือได้รับ การกล่าวถึง และภาคแสดง (Predicate) ซี่งหมายถึง คำกริยาและคำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่แสดงถึง กริยาอาการของประธาน โดย Simple Sentence อาจจะอยู่ในรูปประธาน และคำกริยาที่ไม่ต้องการกรรม ด้งนี้

ประธาน + คำกริยาที่ไม่ต้องการกรรม + (ส่วนขยายกริยา)
(Subject + Intransitive Verb + (Adverb))

หมายเหตุ จากโจทย์ Jim   drives     carefully.


42.    “Jane burnt herself while she was cooking.”
This is a _______ sentence.(1) simple    (2) compound    (3) complex    (4) It is not a sentence.

ตอบ 3 หน้า 398 – 400  ประโยคความซ้อน (Complex Sentence) คือ ประโยคที่ประกอบด้วย ประโยคหลัก (Independent Clause) ซึ่งเป็นประโยคที่สามารถอยู่ได้ตามลำพังเพราะเป็นประโยคที่สมบูรณ์ รวมกับอนุประโยค (Dependent Clause) หรือประโยคย่อยที่ใม่สามารถอยู่ได้ดามลำพังหนึ่งอนุประโยคหรือมากกว่า ทั้งนี้จะมีกลุ่มคำที่นำมาวางหน้าประโยคสมบูรณ์ แล้วทำให้ประโยคเปลี่ยนเป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์ (Fragment / Incomplete Sentence) เรียกกลุ่มคำเหล่านี้ว่า Subordinators ได้แก่

who

where

why

whether

if

so that

as

although

because

unless

than

though

what

when

which

while

since

how

after

before

once

until

that

 


43.    All these students _____ interested in going upcountry.

(1) is    (2) are    (3) was    (4) has been

ตอบ. 2 หน้า 333  adj. ต่อไปนี้ใช้กับ n. นับได้พหูพจน์ และใช้ V. พหูพจน์

all, both, few, many, some, several + n. นับได้พหูพจน์ + V. พหูพจน์

44.    I like this_________frame.

(1) wooden picture wonderful    (2) picture wooden wonderful

(3) wooden wonderful picture    (4) wonderful wooden picture

ตอบ 4 หน้า 186 – 188  การเรียงลำดับ adj. มีกฎเกณฑดังนี้ คำนำหน้า     n. -» ลำดับที่ >>
จำนวน-»ขนาด->คุณลักษณะ->วัย/อายุ-»รูปร่าง-»สี->แหล่งที่มา/เชื้อชาติ-> วัสดุ -> n. ขยาย —> n. หลัก

 

adj. บอกคุณลักษณะ

adj. บอกวัสดุ

n. ขยาย

n. หลัก

wonderful

wooden

picture

frame


45 The lions like to lick _______ paws.

(1) mine    (2) yours    (3) theirs    (4) their

ตอบ 4    คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 36.


46 ________  is winter.

(1) They    (2) Those    (3) It    (4) These

ตอบ.3    คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 9.

หน้า 125 – 126 : ใช้ “it” เป็นประธานหน้า V. to be หมายถึง อากาศ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ (ฝนตก ฟ้าร้อง) บอกระยะทาง บอกเวลา เป็นต้น

47.    He went back to ______ room.

(1) mine    (2) its    (3) hers    (4) his

ตอบ 4 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 36.

48.    ______ stomachache  is  not   always   serious.

(1) A    (2) An    (3) The    (4) (Blank)

ตอบ 1 หน้า 60  โดยทั่วไปคำนามที่มีความหมายถึงโรคชนิดต่าง ๆ ไม่ต้องมี article นำหน้า ยกเว้นโรคที่ไม่รูนแรง เข่น ปวดห้อง (a stomachache), ปวดศีรษะ (a headache),เป็นหวัด (a cold) ฯลฯ จะใช้ article “a” นำหน้าชื่อโรค โดยใช้ร่วมกับ V. to have

49. “The weather is warm, and it is humid.”

This is a _______ sentence.

(1) simple    (2) compound    (3) complex    (4) It is not a sentence.

ตอบ 2 หน้า 384 – 385 ประโยคความรวม (Compound Sentence) คือ ประโยคเดี่ยว (Simple Sentence) สองประโยคหรือมากกว่าที่นำมารวมกันเป็นประโยคเดียว ซึ่งแต่ละอนุประโยค จะมีความหมายอิสระไม่ขึ้นต่อกัน โดยอาจจะใช้คำเชื่อมความ (Conjunctions) รวมกับเครื่องหมาย, (Comma) เพื่อรวมประโยคเดี่ยวสั้นๆ สองประโยคให้เป็นประโยคความรวมหนึ่งประโยค ทั้งนี้ต้องใช้เครื่องหมาย , วางไว้หน้าคำเชื่อมความในประโยคความรวม คำเชื่อมความเหล่านี้ได้แก่ and (และ), or (หรือ), yet/but (แต่), for (เพราะ), so (ดังนั้น), nor (และ… ก็ไม่)

50. He sang_______best.

(1) a    (2) an    (3) the    (4) (blank)

ตอบ 3 คำอธิบายเข่นเดียวกับข้อ 9.

51 Some countries in _______ are developing.

(1) African    (2) French    (3) Asian    (4) Africa
ตอบ 4 หน้า 5 – 8 : วิสามานยนาม (Proper Noun) คือ คำนามที่เป็นชื่อเรียกเฉพาะของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ซึ่งจะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ เข่น ชื่อทวีป Africa, Asia, Europe ชื่อประเทศ France, Portugal, Italy เป็นต้น ทั้งนี้คำที่เป็นชื่อเฉพาะของเมือง ประเทศ หรือ ทวีปต่างๆ เมื่อต้องการใช้เป็นคำคุณศัพท์หรือคำนามที่หมายถึง ‘‘ประขากร/ภาษาของเมือง ประเทศ หรือทวีปนั้น ๆ” จะทำได้โดยการเติมปัจจัยต่าง ๆ ท้ายคำหรืออาจเปลี่ยนแปลงรูปคำ ไปเลยก็ได้ เข่น Africa (ทวีปแอพริกา) -> African (ขาวแอฟริกา), Asia (ทวีปเอเขีย)    Asian (ขาวเอเขีย), France (ประเทศฝรั่งเศส) -> French (ขาวฝรั่งเศส/ภาษาฝรั่งเศส), Portugal (ประเทศโปรตุเกส) —> Portuguese (ชาวโปรตุเกส/ภาษาโปรตุเกส), Italy (ประเทศอิตาลี) —> Italian (ชาวอิตาลี/ภาษาอิตาลี) เป็นต้น

52. The teacher, not the students,_________here.

(1) is    (2) are      (3) were    (4) have been

ตอบ 1    คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 15.
หมายเหตุ  “The teacher” เป็นประธานเอกพจนํ V. to be จึงใช้ “is”

53.    This bus is reserved for_________.

(1) the old    (2) a old   (3) an old     (4) old

ตอบ 1    คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 17.

54. _________ is the best singer ?

(1) Who    (2) Why    (3) when    (4) Where

ตอบ 1 หน้า 148 – 149  ใช้ “who (ใคร)” เป็นคำสรรพนามใช้แทนบุคคลในตำแหน่งประธานที่ใช้เป็นคำถาม โดยใช้เป็นเอกพจน์หน้าคำกริยาเอกพจน์

55.    Jane appears _________ with him.

(1) excited    (2)    beautifully    (3)    terribly    (4)    amazingly

ตอบ 1    คำอธินายเข่นเตยวกับข้อ 6.

หมายเหตุ : excited (adj.), beautifully (adv.), terribly (adv.), amazingly (adv.)


56.    A bird flies with _____ wings.

(1) its    (2)    their    (3)    his    (4)    our

ตอบ 1    คำอธิบายเข่นเดียวกับข้อ 36.

57.    Jim _________ rich.

(1) is    (2)    are    (3)    have been    (4)    were

ตอบ 1    คำอธิบายเข่นเดียวกับข้อ 19.

หมายเหตุ  “Jim” เป็นประธานเอกพจน์ V. to be จีงใข้ “is”

58.    What are some good _____ ?

(1) games out door (2)    games    outdoor (3)    out door    games (4)    outdoor games

ตอบ 4 หน้า 170 ะ คำคุณศัพท์ (adj.) ต่อไปบี้จะวางหน้าคำนามเท่านั้น

chief     inner    indoor     outdoor        upper         utter
mere    main      only        former         elder

 

                                                                            adj       n

หมายเหตุ จากโจทย์ What are some good outdoor games ?

59.    “The manager resigned because he is very old.”

This is a ________ sentence.

(1) simple    (2) compound    (3) complex    (4) It is not a sentence.

ตอบ 3 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 42.

60.    Don’t feel ___________.

(1) awkwardly    (2) bitterly    (3) sad    (4) sadly

ตอบ 3 คำอธิบายเข่นเดียวกับข้อ 6.

หมายเหตุ awkwardly (adv.), bitterly (adv.), sad (adj.), sadly (adv.)

61.    “She  told  a funny  story  to  me.”

The underlined phrase is a/an _________.

(1) noun    (2) pronoun    (3) object    (4) adjective

ตอบ 3    คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 2.

62.    Jean can speak _______ and _________.
(1) Portugal and Italy    (2) Portugal and Italian
(3) Portuguese and Italian    (4) Portuguese and Italy

ตอบ 3    คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 51.63.________ egg is good when it’s boiled.

(1) A    (2) An    (3) The    (4) (Blank)

ตอบ 4    หน้า 58, 69  ไม่ใช้ article (a/an/the) กับคำนามนับไม่ได้ คำนามที่นับได้และคำนามที่นับได้แสดงพหูพจน์ ถ้าในประโยคนั้นคำนามมีความหมายโดยทั่ว ๆ ไป

64.________ cat is lying under the tree.

(1) A    (2) An    (3) The    (4) (Blank)

ตอบ 3    หน้า 64  ใช้ article “the” นำหน้าคำนามในประโยคที่มีส่วนขยายเป็นบุรพบทวลี
(วลีที่ขึ้นต้นด้วยคำบุรพบท เช่น in,    on, at, of, under) เพื่อแสดงความเฉพาะเจาะจง

65.    Rice and  curry________ one of the simple dishes in Thailand.

(1) have been (2) were    (3) are    (4) is.

ตอบ.4    คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 26.

66.  A  What  is  your  favorite  food ?
B  Hamburger  and  fried   egg _________

(1) are    (2) is    (3) have been    (4) were

ตอบ 2    คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 26.


67.    Jim _______ friendly.
(1) is      (2) are      (3) were      (4) have to

ตอบ 1    คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 19.

หมายเหตุ “Jim” เป็นประธานเอกพจน์ V. to be จึงใช้ “is”

68.    Jim apologized for _______ late.(1) be    (2)    to be    (3)    is    (4)    being

ตอบ 4 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 25.

69. ________ has studied hard.

(1) Malinee    (2)    They    (3)    Some men    (4)    Tom and Jane

ตอบ 1    คำอธิบายเช่นเดียวกับช้อ 19.

หมายเหตุ  “Malinee” เป็นประธานเอกพจน์ V. to have จึงใช้ “has”

70.    Sak has played _______ basketball for two years.

(1) a    (2)    an    (3)    the    (4)    (blank)

ตอบ 4 หน้า 74  ไม่ใช้ article (a/an/the) นำหน้าคำนามที่เป็นชื่อเกมและกีฬาต่าง ๆ เช่น

baseball

cricket

golf

ice-skating

squash

table    tennis

basketball

football

hockey

soccer

tennis

volleyball


71.    A: __________ are you ?
B   A teacher.
(1) Where    (2) When    (3) What    (4) Why
ตอบ 3 หน้า 152 : ใข้โครงสร้าง “What + V. to be + he ?” เพื่อถามอาชีพ ซึ่งมีความหมายว่า
What is his job ?, What is his profession ? หรือ What is he ?
หมายเหตุ  What are you ? หมายถึง คุณมีอาชีพอะไร

72.    Durians _________ quite expensive.
(1) is    (2) are    (3) was    (4) has been

ตอบ 2 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 19.หมายเหตุ  “Durians” เป็นคำนามน้บได้พหูพจน์ V. to be จึงใช้ “are”

73.    I have _______ minutes for you.

(1) the few    (2) a few    (3) a little    (4) little

ตอบ 2 หน้า 103 – 104 ใช้ “a few/few” นำหน้า n. นับได้พหูพจน์ และ “a little/little.    นำหน้า n. นับ’ไม่ได้โดยใช้ “a few” กับ “a little” ในความหมายเชิงบวก หมายถึง มีอยู่บ้าง แต่ไม่มาก ส่วน “few” กับ “little” จะมีความหมายเชิงลบ หมายถึง มีน้อย เหลืออยู่น้อย เกือบหมดแล้ว

74.  _________  Chao Praya is  ________  longest river in Thailand.

(1) A; a    (2) A; the    (3) The; a    (4) The; the

ตอบ 4 หน้า 81-82 ะใช้ article “the” นำหน้าวิสามานยนามที่เป็นคำที่เกี่ยวกับแม่นํ้า ลำคลอง ทะเล ทะเลทราย ขั้วโลก ๆลๆ โดยคำที่เป็นชื่อแม่น้ำ (Rivers) จะนิยมละคำ River เช่น the Chao Phraya, the Amazon, the Nile, the Thames เป็นต้น

หน้า 66 – 67  ใช้ article “the” หน้าคำคุณศัพท์ (adj.) ที่ใช้ในการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ ขั้นสุด “the + adj. + est”

75. _______ is in Europe.

(1) France    (2) France and Italy (3) Italian    (4) French

ตอบ 1    คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 26. และ 51.


Part II
  Vocabulary
76.    Being  responsible  is  a  universal _________.

(1) virtue    (2) egghead    (3) triumph    (4) talent

ถาม    การมีความรับผิดชอบเป็น _______-ที่เป็นสากล

ตอบ 1    (บทที่ 6 หน้า 230)

1. ความประพฤติที่มีคุณธรรม    2. ป้ญญาช น 3. ชัยชนะ    4. พรสวรรค์

77.    This company_________ all kinds of goods to our home.

(1) concludes       (2) strengthens       (3) delivers       (4) enrolls

ถาม    บริษัทนี้  _________   สินค้าทุกประเภทมาที่บ้านเรา

ตอบ 3    (บทที่ 7 หน้า 265)

1. สรุป    2. ทำให้แข็งแรงขึ้น    3. ส่ง    4. สมัครเข้าเรียน


78.    Which university do you want to  ______ in ?
(1) earn    (2)    light    (3)    predict    (4)    enroll

ถาม    คุณต้องการ  ________   มหาวิทยาลัยแห่งใด

ตอบ 4 (บทที่ 2 หน้า 56)

1. ได้รับ    2. ส่องสว่าง    3. ทำนาย, คาดคะเน  4. สมัครเข้าเรียน


79.    The meaning of each word can be  ______   up    in a dictionary.
(1) looked    (2)    neglected    (3)    plagued    (4)    reflected

ถาม    ความหมายของคำแต่ละคำสามารถ ________    ได้ในพจนานุกรม

ตอบ 1    (บทที่ 6 หน้า 230)

1. ค้นหา    2. ละเลย, ไม่เอาใจใส่    3. ทำให้หงุดหงิด, ทำให้รำคาญ 4. สะท้อน

80.    hie wants to get a   _________    job because his salary isn’t enough.

(1) chronic    (2)    compelling    (3)    preventive    (4)    part-time

ถาม    เขาอยากได้ _________   เพราะเงินเดือนของเขาไม่เพียงพอ

ตอบ 4    (บทที่ 7 หน้า 265)
1. ที่เรื้อรัง    2. กำจัดให้หมดสิ้น    3. ซึงป้องกัน    4. งานพาร์ทไทม์

81.    Now we agree that Bob should take the leader  __________  in our group.

(1) excellence    (2)    aspect    (3)    benefits    (4)    role

ถาม    ตอนนี้พวกเราเห็นพ้องต้องกันว่าบ๊อบควรรับ  _________  ผู้นำในกลุ่มของพวกเราตอบ 4 (บทที่ 1 หน้า 3)

1. ความยอดเยี่ยม    2. แง่มุม, ด้าน 3. ผลประโยชน์    4. บทบาท

82.    The children got some  _________  after the death of their father.(1) gardening    (2)    opinions    (3)    benefits    (4)    beliefs

ถาม เด็ก ๆ ได้รับ _____ จำนวนหนึ่งหลังจากที่พ่อแม่ของพวกเขาเสียชีวิตไปแล้ว

ตอบ 3 (บทที่ 8 หน้า 294)

1. การทำสวน    2. ความคิดเห็น 3. เงินช่วยเหลือ, ผลประโยชน์ 4. ความเชื่อ

83.    Because of political ___________ most tourists have gone home.

(1) talent    (2)    courage    (3)    uncertainty    (4)    hesitation

ถาม    เนื่องจาก  _________  ทางการเมือง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงเดินทางกลับบ้าน

ตอบ 3 (บทที่ 1 หน้า 3)

1. พรสวรรคํ    2. ความกล้าหาญ    3. ความไม่แน่นอน    4. การรีรอ

84.   ___________     is not the end of the world. You should stand up one more time.

(1) Pleasure    (2)    Misconception (3)    Failure    (4)    Documentation

ถาม   _________  ไมใช่จุดจบของโลกซะหน่อย คุณควรสู้อีกสักครั้ง

ตอบ 3    (บทที่ 6 หน้า 229)

1. ความพอใจ    2. ความเข้าใจผิด    3. ความล้มเหลว 4. ข้อมูลที่อยู่ในรูปของเอกสาร


85.    Jack is of Scottish ________   .
(1) descent    (2) compass    (3) failure    (4) duty

ถาม    แจ็คมี ______   เป็นขาวสก็อต

ตอบ 1 (บทที่ 5 หน้า 201)

1. ต้นตระกูล    2. เข็มทิศ    3. ความล้มเหลว    4. หน้าที่

86.    We have _______   and trust in him.

(1) pleasure    (2) prosperity    (3) graduation    (4) faith

ถาม    พวกเรามี _____ และความไว้วางใจในตัวเขา

ตอบ 4 (บทที่ 3 หน้า 113)

1. ความพอใจ    2. ความอุดมสมบูรณ์    3. การสำเร็จการศึกษา    4. ความเลื่อมใส, ความศรัทธา

87.    The  _______  of King Naraesuan is interesting.(1) belief    (2) hesitation    (3) compassion    (4) legend

ถาม    ของสมเด็จพระนเรศวรนั้นน่าสนใจ

ตอบ 4    (บทที่ 5 หน้า 199)

1. ความเชื่อ 2. การรีรอ    3. ความเห็นอกเห็นใจ    4. ตำนาน


88.    T would like to know the________ between    “to love” and “to like.”
(1) disappointment (2) misconception    (3) distinction    (4) representation

ถาม    อันอยากทราบ ______ระหว่าง “รัก”    และ “ชอบ”

ตอบ 3    (บทที่ 11 หน้า 382)

1. ความผิดหวัง 2. ความเข้าใจผิด    3. ความแตกต่าง    4.    การแสดงออก, การบรรยาย

89.    It’s our _______   to take responsibility for our students.

(1) hesitation (2) duty    (3) predecessor    (4) riot

ถาม    เป็น______ ของพวกเราในการรับผิดขอบต่อนักศึกษา

ตอบ.2    (บทที่ 6 หน้า 228)

1. การรีรอ 2. หน้าที่    3. บรรพบุรุษ    4. การจลาจล

90.    Your speech is so excellent that it can  _________  the world.

(1) light    (2) involve    (3) conclude    (4) neglect

ถาม    สุนทรพจน์ของคณนั้นข่างยอดเยี่ยมมากซะจนมันสามารถ  _______  แก่โลกได้

ตอบ 1    (บทที่ 3 หน้า 114)

1. ให้แสงสว่าง 2. เกี่ยวข้อง    3. สรุป 4.    ละเลย, ไม่เอาใจใส่

91. The buildings  ________  during the big floods.

(1) folded    (2) collapsed    (3) extended    (4) earned
ถาม อาคารหลายหลัง ___________  ในระหว่างนํ้าท่วมครั้งใหญ่ตอบ 2 (บทที่ 12 หน้า 395)
1. พับ, ม้วน   2. ทรุดลง, ยุบลง   3. ขยาย   4. ได้รับ
92.    Regular practice can ________   your ability.
(1) strengthen    (2) deliver    (3) prevent    (4) appear

ถาม    การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยทำให้ความสามารถของคุณ  __________ตอบ 1    (บทที่ 8 หน้า 296)

1. มีประสิทธิภาพมากขึ้น    2. ส่ง    3. ป้องกัน    4. ปรากฏ

93.    Being a millionaire is his main  __________  .

(1) representation     (2) achievement      (3) misconception      (4) gesture

ถาม    การเป็นมหาเศรษฐีเป็น _______   ที่สำคัญของเขา

ตอบ 2 (บทที่ 10 หน้า 367)

1. การแสดงออก, การบรรยาย    2. ความสำเร็จ   3. ความเข้าใจผิด    4. ท่าทาง, อากัปกิริยา


94.    We all know that Sam is ambitious.
(1) aspiring    (2) preventive    (3) chronic    (4) unusual

ถาม    พวกเรารู้กันดีว่าแซมมีความทะเยอทะยาน

ตอบ 1    (บทที่ 2 หน้า 54)

1. มีความทะเยอทะยาน    2. ซึ่งป้องกัน    3. ที่เรื้อรัง    4. ผิดปกติ

95.    Children’s curiosity should be responded to.

(1) disappointment (2) devotion    (3) documentation (4) inquisitiveness

ถาม    ความอยากรู้อยากเห็นของเด็กควรได้รับการตอบสนอง

ตอบ 4 (บทที่ 5 หน้า 200)

1. ความผิดหวัง    2. การอุทิศตน   3. ข้อมูลที่อยู่ในรูปของเอกสาร    4. ความอยากรู้อยากเห็น


96.    I don’t know who was behind the  _________  .
(1) session    (2) assassination (3) sense of humor (4) source

ถาม    ฉันไม่รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลัง _________

ตอบ 2 (บทที่ 2 หน้า 56)

1. การประชุม    2. การลอบลังหาร    3. อารมณ์ขัน    4. แหล่ง


97.    What he says is  _________  ; there’s always something inside.
(1) conscious    (2) meaningful    (3) chronic    (4) tightening

ถาม    สิ่งที่เขาพูด   __________         มักมีอะไรบางอย่างแฝงอยู่ในนั้นเสมอ

ตอบ 2 (บทที่ 9 หน้า 328)

1. มีสติ    2. เต็มไปด้วยความหมาย    3. ที่เรื้อรัง    4. หายาก, ที่มี่จำกัด

98.    Would you please give me an example of Thai customs ?

(1) values    (2) members    (3) traditions    (4) beliefs

ถาม    คุณช่วยกรุณายกตัวอย่างขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้แก่ฉันได้ไหมคะ

ตอบ 3 (บทที่ 7 หน้า 263)

1. ค่านิยม    2. สมาชิก   3. ขนบธรรมเนียมประเพณี    4. ความเชื่อ


99.    His idea was compelling to his colleagues.
(1) overweight    (2) chronic    (3) preventive   (4) forceful

ถาม    ความคิดของเขาเป็นที่น่าเชื่อถือต่อเพื่อนร่วมงาน

ตอบ 4    (บทที่ 8 หน้า 295)

1. มีนํ้าหนักมากเกินไป    2. ที่เรื้อรัง    3. ซึ่งป้องกัน

100.    Don’t  forget to interpret   the  whole  thing  after   reading   it.

(1) affect    (2) devise    (3) construe   (4) reflect

ถาม อย่าลืมแปลความหมายหลังจากที่อ่านแล้ว

ตอบ 3    (บทที่ 11 หน้า 382)

1. มีผลต่อ    2. ประดิษฐ์  3. แปลความหมาย   4สะท้อน แสดงให้เห็น

101.    Bob was not conscious after the accident.

(1) mysterious    (2) maximum  (3) respected    (4) knowing

ถาม    บ๊อบหมดสติหลังจากเกิดอุบัติเหตุตอบ 4    (บทที่ 11 หน้า 382)

1. ลึกลับ    2. สูงสุด 3. เป็นที่นิยมชมชอบ   4. มีสติ

102.    Labor markets today are tightening.(1) respected    (2)    situated  (3) involved   (4) scarce

ถาม ตลาดแรงงานหายากมากในสมัยนี้

ตอบ 4    (บทที่ 9 หน้า 329)

1. เป็นที่นิยมขมขอบ    2. ตั้งอยู่ที่  3เกี่ยวข้อง  4 หายาก ที่มีจำกัด

103.  Sue  got used to   living   alone.(1) was accustomed to              (2) got ahead of
(3) made suggestions about     (4) was responsible for

ถาม    ซูเคยชินกับการใช้ขีวิตคนเดียว

ตอบ 1    (บทที่ 7 หน้า 266)
1. เคยซิบ    2. ทำได้ดีกว่า   3.ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ      4 มีความรับผิดชอบต่อ

104.    His honesty is known to all of US.

(1) stereotype    (2)    sincerity   (3) conception  (4) adolescence

ถาม    พวกเราทุกคนทราบกันดีถึงความซื่อสัตย์ของเขา

ตอบ 2    (บทที่ 9 หน้า 327)

1. กฎเกณฑ์เก่า ๆ 2. ความจริงใจ, ความซื่อสัตย์    3. ความคิด 4. วัยหนุ่มสาว

105. We should consider every aspect before making a decision.

(1) graduation    (2) egghead    (3) campus

(4) viewpointถาม    เราควรพิจารณาในทุก ๆ แง่มุมก่อนทำการตัดสินใจ

ตอบ 4 (บทที่ 9 หน้า 327)

1. การสำเร็จการศึกษา         3. ภายใบบริเวณมหาวิทยาลัย
2. ปีญญาชน                         4. ด้าน, แง่มุม


106. A succession of storms destroyed many towns.
(1) series    (2) landscape    (3) pang

(4) compressionถาม การเกิดอย่างต่อเนื่องของพายุได้ทำลายเมืองหลายแห่ง

ตอบ 1 (บทที่ 12 หน้า 396)

1. ความต่อเนื่อง                               3. ความเจ็บปวดอย่างรุนแรง

2. ลักษณะภูมิประเทศ, ทิวทัศน์        4. ความกดดัน

107.    This piece of land is fertile.

(1) terrific    (2) tightening

(3) prestigiousถาม    (4) fruitfulถาม ที่ดินแปลงนี้อุดมสมบูรณ์

ตอบ 4 (บทที่ 12 หน้า 396)
1. ยอดเยี่ยม    2. หายาก, ที่มีจำกัด    3. มีเกียรติ   4อุดมสมบูรณ์

108.    Every country is on the earth’s crust.

(1) outer layer    (2) talent    (3) triumph   (4) doubt

ถาม    ทุกประเทศอยู่บนเปลือกโลก

ตอบ 1    (บทที่ 12 หน้า 394)

1. พื้นโลก, เปลือกโลก    2. พรสวรรค์    3. ชัยชนะ   4. ความสงสัย


109.    If I can, I would like to portray the private life of John.
(1) motivate    (2) approach    (3) depict

ถาม    ถ้าฉันทำได้นะ ฉันอยากวาดภาพชีวิตส่วนตัวของจอห์น

ตอบ 3 (บทที่ 10 หน้า 366)

1. กระตุ้น    2. เข้าใกล้

3. วาดภาพ, พรรณนา 4. แสวงหา110.    Do you know any  eggheads?

(1) adolescents    (2) concepts   (3)intellectuals    (4)campuses

ถาม    คุณรู้จักผู้ที่มีความรู้คนไหนบ้างไหม

ตอบ .3 (บทที่ 9 หน้า 329)
1. วัยหนุ่มสาว                        2ความคิด
3. ผู้ที่มีความรู้, ปัญญาชน       4 ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย

111.    We always shrink   from   danger.

(1) seek    (2) collapse   (3) make suggestions     (4) move away from

ถาม    พวกเรามักถอยหนีจากอันตรายเสมอตอบ 4 (บทที่ 3 หน้า 113)

1. แสวงหา    2. ทรุดลง, ยุบลง    3. ให้คำแนะนำ    4. ถอย, หวาดกลัว


112. How  many  boroughs  are  there  in  Burma ?
(1) districts    (2) confluences    (3) campuses    (4) waterways

ถาม    ในประเทศพม่ามีกี่เขตตอบ 1 (บทที่ 4 หน้า 167)

1. เขต, เมือง 2. จุดที่แม่นํ้าไหลมารวมกัน 3. ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย    4. ทางนํ้า

113. We have affection for our boss’s wife.

(1) fondness                (2) prosperity
(3) adolescence          (4) relief

ถาม พวกเรามีความนิยมชมชอบในตัวภรรยาของเจ้านาย
ตอบ 1 (บทที่ 1 หน้า 4)

1. ความนิยมชมชอบ, ความรักใคร่    2. ความมั่งคั่ง
3. วัยหนุ่มสาว                                   4. ความช่วยเหลือ

114.    Who is your ideal person ?

(1) perspective    (2) perfect    (3) meaningful    (4) unusual

ถาม    ใครคือคนที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ

ตอบ 2 (บทที่ 4 หน้า 168)

1. ทัศนะ    2. สมบูรณ์แบบ, อุดมคติ    3. ที่มีความหมาย    4. ผิดปกติ


115.    Who is the most  influential  politician  in  this  country ?
(1) respected    (2) unaffected    (3) masterful    (4) superior

ถาม    ใครคือนักการเมืองที่มีอิทธิพลมากที่สุดในประเทศนิ้

ตอบ 3 (บทที่ 5 หน้า 199)

1. เป็นที่นิยมชมชอบ    2. เป็นธรรมซาติ    3. มีอิทธิพล    4. ยอดเยี่ยม

116.    The roof shouldn’t jut out into the road.

(1) eradicate    (2) fold    (3) opt to    (4) stick out

ถาม    หลังคาไม่ควรยื่นออกไปในถนน

ตอบ 4 (บทที่ 4 หน้า 168)

1. กำจัดให้หมดสิ้น    2. พับ,ม้วน 3. เลือกที่จะทำสิ่งหนึ่งสิงใด 4. ยื่นออก,โผล่ออก

117.    A : What did Peter utter ?
B  Not a single word.

(1) earn    (2) speak    (3) shrink    (4) neglect

ถาม    A : ปีเตอร์พูดว่าอะไรเหรอ
B  ไม่พูดแม้แต่คำเดียว

ตอบ 2    (บทที่ 4 หน้า 167)
1. ได้รับ    2. พูด
3. ถอย, หวาดกลัว   4. ละเลย, ไม่เอาใจใส่


118. Overweight people should be careful about their health.
(1) Too fat    (2) Preventive    (3) Respected  (4) Impertinent

ถาม    คนที่อ้วนมากเกินไปควรระมัดระวังเกี่ยวกับสุขภาพ

ตอบ 1 (บทที่ 8 หน้า 296)

1. อ้วนมากเกินไป, มีนํ้าหนักมากเกินไป      2. ซึ่งป้องกัน
3. เน้นที่นิยมขมขอบ     4. ไม่สุภาพ, หยาบคาย

(3) sophisticated

119. The song was written in plain language.

(1) comprehensive (2) iconic

(3) sophisticated   (4) simpleถาม    เพลงถูกเขียนขึ้นด้วยภาษาที่เรียบง่าย

ตอบ 4 (บทที่ 11 หน้า 381)

1. เข้าใจ    2. ที่เน้นภาพสัญลักษณ์   3. สลับซับซ้อน   4ง่าย ไม่ซับซ้อน

120. We  had  a  terrific   time  at  the  party.

(1) enjoyable    (2) iconic

(3) eternal   (4) fertileถาม

พวกเราสนุกมากที่งานปาร์ตี้ตอบ 1 (บทที่ 10 หน้า 367)
1. ยอดเยี่ยม    2. ที่เน้นภาพสัญลักษณ์    3. ไม่สิ้นสุด   4อุมดมสมบูรณ์

Advertisement