ENG1001 (EN101) ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน


(ศึกษาลักษณะของประโยคพื้นฐาน ศัพท์ และสำนวนที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยเน้นการสื่อความหมายด้านไวยการณ์ด้วยรูปประโยค ลักษณะองค์ประกอบของประโยคและการรักษาความสืบเนื่องของข้อความโดยการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและคำเชื่อมต่างๆ ทั้งนี้โดยศึกษาจากอนุเฉทประเภทต่างๆ)


  1. ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน S/2556
  2. ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน 2/2556
  3. ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน 1/2550 คาบ A
  4. ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน 1/2551 คาบ A
  5. ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน 1/2551 คาบ B
  6. ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน 2/2550
  7. ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน S/2550