ENG1001 (EN 101) ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน ภาคฤดูร้อน / 2550


 1. ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิต s/2550 ข้อ1-10
 2. ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิต s/2550 ข้อ11-20
 3. ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิต s/2550 ข้อ21-30
 4. ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิต s/2550 ข้อ31-40
 5. ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิต s/2550 ข้อ41-50
 6. ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิต s/2550 ข้อ51-60
 7. ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิต s/2550 ข้อ61-70
 8. ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิต s/2550 ข้อ71-80
 9. ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิต s/2550 ข้อ81-90
 10. ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิต s/2550 ข้อ91-100
 11. ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิต s/2550 ข้อ101-110
 12. ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิต s/2550 ข้อ111-120