ENG1001 (EN 101) ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน 2/2550 หน้าที่ 8 ข้อที่ 71-80

71    Which  is  a  complete  sentence?

1  A  lot  of  trees  in  the  garden                     2  The  singer  who  sang  this  song

3  Sleeping  soundly  in  his  bedroom             4  Tigers  are  fed  twice  daily

ตอบ  4  Tigers  are  fed  twice  daily

ประโยคไหนสมบูรณ์  ให้มองหาประโยคที่มีคำกริยาหลักจะเห็นในตัวเลือก  4  มีกริยา  are  fed  ก็ถือว่าเป็นประโยคสมบูรณ์  ส่วน  1  ผิดเพราะขาดคำกริยา  ควรแก้เป็น  A  lot  of  trees  are  in  the  garden

2  ประโยคที่มี  who  มาแทรกต้องถือว่าต้องมีกริยาอีกตัวด้วยเพราะ  Who  sang ........  เป็นแค่ส่วนขยาย   

3  ขาดกริยาแท้ไป

72    Which  is  a  complete  sentence?

1  To  take  a  trip  to  Europe                           2  A  cat  running  and  chasing  mice

3  Speak  louder,  please                                   4  Jogging  was  a  way  of  exercise

ตอบ  3  Speak  louder,  please                                  

ประโยคที่สมบูรณ์  อีกกรณีหนึ่งที่นิยมออกสอบมาให้ตอบประโยคคำสั่งขอร้อง  โดยไม่ต้องมีประธานแต่ต้องขึ้นต้นประโยคด้วยกริยาช่องที่  1  เท่านั้นก็จะเห็นตัวเลือกที่  3  ขึ้นต้นด้วย  speak  หรือเห็น  please  แสดงการขอร้อง  ก็ถูกต้องสมบูรณ์

73    Which  is  a  complete  sentence?

1  Playing  joyously  in  the  field  now        2  To  get  a  good  job  is  her  goal

3  After  the  football  match                         4  The  flight  attendants  on  Boeing  747

ตอบ  2  To  get  a  good  job  is  her  goal

ดูจากตัวเลือกมีกริยาคือ  is  เป็นประโยคที่สมบูรณ์  แบบนี้ก็เจอในข้อสอบทุกเทอม  ให้เดาหากริยา  is, are, was, were  ก็ถือว่าสมบูรณ์

74    Which  is  correct?
1       
These  looks  beautiful

2       
Hi,  that  is  me  speaking

3       
Where  university  did  he  gradated  from?

4       
She  has  torn  the  book  which  I  bought  yesterday

ตอบ  4  She  has  torn  the  book  which  I  bought  yesterday

ข้อไหนถูกต้อง  1  ผิดเพราะ  These  เป็นพหูพจน์เสมอ  กริยาต้องเป็นพหูพจน์คือ  look     2  ผิด  ต้องแก้เป็น  Hi,  this  is  me  speaking  ต้องใช้  this  ไม่ใช่  that  3  ผิด  ต้องเป็น  Where  university  did  he  graduate  from?  เมื่อใช้  Verb  to  do  คือ  did  มาช่วยแล้วกริยาที่อยู่ข้างหลังต้องเป็นกริยาช่องที่  1  เท่านั้น  4  ถูกต้อง

75    Which  is  a  request?

1  Will  you  close  the  door,  please?            2  Would  you  please  be  quiet?

3  Could  you  pass  me  the  salt,  pleasa?     4  All  are  correct

ตอบ  4  All  are  correct

ข้อไหนเป็นการขอร้อง  เดาเห็น  please  เรียกว่าการขอร้องทั้งนั้น  และสามารถขึ้นต้นด้วย  Will,  Would  หรือ  Could  ได้หมด

Part  II  :  Vocabulary

Choose  the  best  answer.

76    Benjamas  is  of  Chinese __________, so  she  can  speak  Chinese  fluently

1  descent                      2  legend                    3  compass                       4  fellow

ถาม  เบญจมาศมี _______ จีน  ดังนั้นเธอสามารถพูดภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว

1  ต้นตระกูล  สายโลหิต          2  ตำนาน          3  เข็มทิศ            4  เพื่อน

ตอบ 1  descent                     

คำศัพท์  descent  ตอบมักจะมีเชื้อชาติอยู่ข้างหน้า  รวมกันหมายถึงต้นตระกูลเป็นชาวจีน

77    To  work  very  hard  for  a  degree  is  Lisa’s  real __________.

1  assassination             2  member             3  reward                4  strength

ถาม  การขยันอย่างหนักเพื่อให้ได้รับปริญญาเป็น __________  อย่างแท้จริงของลิซ่า

1  การลอบสังหาร         2  สมาชิก          3  รางวัล       4  ความแข็งแรง  ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว

ตอบ  4  strength

คำว่า  strength  หมายถึง  จุดแข็ง  ก็ได้

78    Fourth – year  students  can  be ________ in  many  companies  in  their  field  of  study

1  senators                 2  riots                    3  locations                      4  interns

ถาม  นักศึกษาชั้นปีที่  4  สามารถเป็น _________ ในหลายๆบริษัทในสาขาที่เรียนของพวกเขา

1  วุฒิสมาชิก           2  การจลาจล             3  ทำเล ที่ตั้ง                4  นักศึกษาฝึกงาน

ตอบ  4  interns

คำว่า  intern  ใช้กับนักศึกษาที่เพิ่งจบ  หรือฝึกงาน

79     A  :  How  many  courses  have  you ________ this  semester?
B  :  Seven,  altogether.

1  won                        2  enrolled                     3  performed                 4  moved

ถาม  เอ  :  เทอมนี้คุณ _________ กี่วิชา 

บี  :   ลง  7  วิชาทั้งหมด

1  ชนะ              2  ลงทะเบียนเรียน                 3  แสดงกระทำ                  4  เคลื่อนไหว

ตอบ   2  enrolled                    

เห็นคำว่า  courses  วิชา  ก็เดาคำศัพท์  enrolled  =  ลงทะเบียนเรียน

80    With  Mamie’s  warm  and  unaffected  manner,  she  won  the  affection  of  a  nation

1  natural                2  uncertain                3  changeable                4  predictable

ถาม  ด้วยท่าทางที่อบอุ่นและไม่เสแสร้งของมามี่  เธอจึงชนะใจของคนทั้งประเทศได้

ตอบ  1  natural               

Unaffected    =  natural   =    เป็นธรรมชาติ  ไม่เสแสร้ง