ENG 2002 เตรียมสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2557 ชุด2 ข้อ66-74

Passage 3

1 A few months after returning to the United States from Germany during my Army service, I enrolled in a college course in conversational French. 2 Since I had learned to speak German fluently while overseas, I thought it might be fun to begin studying yet another language.

3 At the first class, the instructor asked us to write a little of our personal history. 4 Then he conducted a pronunciation exercise in which he would say a word or two in French, and each student would do his best to copy. 5 When the instructor got to me, he kept having me say additional words, and I finally asked him why.

6 I find this fascinating,” he explained. 7 In 25 years of teaching languages, it’s the first time I’ve heard a Cherokee Indian from Oklahoma speak French with a German accent.”

1 สองสามเดือนหลังจากเดินทางกลับจากประเทศเยอรมนีในระหว่างที่รับราชการทหารมายัง สหรัฐอเมริกา ผมได้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรการสนทนาภาษาฝรั่งเศสในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง 2 เนื่องจาก ผมได้หัดพูดภาษาเยอรมันได้อย่างคล่องแคล่วขณะที่อยู่ต่างประเทศ ผมจึงคิดว่ามันน่าจะสนุกหากได้เรียน อีกภาษาหนึ่ง

3 ในคาบเรียนแรก อาจารย์ผู้สอนขอให้พวกเราเขียนประวิดส่วนตัวสั้น ๆ 4 จากนั้นเขาก็เริ่มทำการฝึกออกเสียง ซึ่งเขาจะพูดภาษาฝรั่งเศสหนึ่งถึงสองคำแล้วให้นักศึกษาแต่ละคนพยายามออกเสียงตาม 5 เมื่ออาจารย์เรียกชื่อผม เขาให้ผมพูดคำอื่นเพิ่มเติมคำแล้วคำเล่า และในที่สุดผมจึงถามเขาว่าเพราะอะไร

6 ผมคิดว่าอันนี้แปลกดีเขาอธิบาย  ผมสอนภาษามา 25 ปี นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ยิน

ชาวอินเดียแดงเผ่าเชโรกีจากรัฐโอกลาโฮม่าพูดภาษาฝรั่งเศสด้วยสำเนียงเยอรมัน

66.    The narrator was a/an______.       

(1) American   (2)     German   (3) French         (4) Not mentioned in the passage.

ถาม     ผู้เล่าเป็น______  

1. ชาวอเมริกัน           2. ชาวเยอรมัน           3. ชาวฝรั่งเศส            4. ไม่ได้ระบุไว้ในเนื้อเรื่อง

ตอบ 1  จากย่อหน้าสุดท้าย ทำให้ทราบได้ว่าผู้เล่าเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดียแดง

67.    What did the narrator do before taking a college course ?

(1) He took a French course.   (2) He was a soldier.

(3)    He was a college student.       (4) He worked in a company.

ถาม     ผู้เล่าทำอะไรก่อนลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย

1.         เขาเคยเรียนภาษาฝรั่งเศส      2. เขาเคยเป็นทหาร

3. เขาเคยเป็นนักศึกษาวิทยาลัย         4. เขาเคยทำงานในบริษัท

ตอบ 2 จากประโยคที่ 1 เขารับราชการทหารอยู่ในประเทศเยอรมนี

68.       The narrator took a_______class after returning from Germany.

(1)       history      (2) language      (3) reading         (4) All of the above.

ถาม     ผู้เล่าได้สมัครเรียน_______หลังจากกลับมาจากประเทศเยอรมนี

1. ประวัติศาสตร์         2. ภาษา 3. การอ่าน    4. ถูกทุกข้อ

ตอบ 2  จากประโยคที่ 1 เขาเรียนการสนทนาภาษาฝรั่งเศส

69.       The narrator learned German by_______.

(1) talking with parents    (2) studying from books

(3) reading after a tape     (4) living in a German environment

ถาม     ผู้เล่าเรียนรู้ภาษาเยอรมันโดย_______   

1. สนทนากับพ่อแม่     2. ศึกษาจากตำรา

3. ฝึกอ่านตามเทป       4. ใช้ชีวิดอยู่ในประเทศเยอรมนี

ตอบ 4 : จากประโยคที่ 2 โดยการเป็นทหารอยู่ที่ประเทศเยอรมนี

70.       According to the passage, at the first class the students were asked to_______.

(1) talk to each other in French         (2) read a paragraph in French

(3) introduce themselves in writing (4) discuss why they took the class

ถาม     จากเนื้อเรื่อง ในคาบแรกนักศึกษาถูกขอให้ _____

1. พูดคุยกันเป็นภาษาฝรั่งเศส                 2. อ่านบทความภาษาฝรั่งเศส

3. แนะนำตัวเองโดยการเขียน   4. อธิบายถึงเหตุผลที่เรียนวิชานี้

ตอบ 3 : จากประโยคที่ 3

71.       Which is correct ?

(1)       The narrator enjoyed studying French.

(2)       The writer could speak German fluently.

(3)       The college the narrator went to was in Oklahoma.

(4)       The narrator was the first student who came from Germany.

ถาม     ข้อใดถูกต้อง

1.         ผู้เล่าสนุกกับการเรียนภาษาฝรั่งเศส

2.         ผู้เขียนสามารถพูดภาษาเยอรมันได้คล่อง

3.         มหาวิทยาลัยที่ผู้เล่าเข้าเรียนอยู่ในรัฐโอกลาโฮม่า

4.         ผู้เล่าเป็นนักศึกษาคนแรกที่มาจากเยอรมนี

ตอบ 2  จากประโยคที่ 2 และจากประโยคที่ 7 ที่แสดงให้เห็นว่าผู้เขียนสามารถพูดภาษาเยอรมัน ได้คล่องมาก จนฝึกพูดภาษาฝรั่งเศสยังออกสำเนียงเยอรมัน

72.       The narrator wondered why the instructor_______.

(1)       kept asking him to say words (2) never saw a German student

(3) said he spoke French fluently     (4) asked the student to repeat a word

ถาม     ผู้เล่าสงสัยว่าทำไมอาจารย์จึง _______

1.เฝ้าขอให้เขาพูดแล้วพูดอีก   2. ไม่เคยเห็นนักศึกษาชาวเยอรมันมาก่อน

3. พูดว่าเขาพูดภาษาฝรั่งเศสได้คล่อง 4. ขอให้นักศึกษาว่าตาม

ตอบ 1  จากประโยคที่ 5

73.       The word “this” in the last paragraph refers to_____.

(1)       25 years of teaching languages

(2)       a German speaking French fluently

(3)       a student saying additional words without hesitation

(4)       a Cherokee Indian from Oklahoma speaking French with a German accent

ถาม คำว่า “this” ในย่อหน้าสุดท้าย อ้างอิงถึง_______         

1.         25 ปีของการสอนภาษา

2.         ชาวเยอรมันคนหนึ่งที่พูดภาษาฝรั่งเศสได้คล่อง

3.         นักศึกษาคนหนึ่งที่พูดคำอื่นเพิ่มเติมโดยไม่ลังเล

4.         ชาวอินเดียแดงเผ่าเชโรกีจากรัฐโอกลาโฮม่าทีพูดภาษาฝรั่งเศสด้วยสำเนียงเยอรมัน

ตอบ 4 : ตัวอ้างอิง “this” เป็นคำสรรพนามที่ใช้อ้างอิงถึงคำหรือข้อความ ในที่นี้

this = a Cherokee Indian from Oklahoma speaking French with a German accent ซึ่งเป็นการอ้างอิงไปข้างหน้า

74.       How did the instructor know each student ? (1) Each student wrote him.

(2)       It is not mentioned in the passage. (3) He read each student’s application form. (4) Each student presented himself in front of the class.

ถาม     อาจารย์รู้จักนักศึกษาแต่ละคนได้อย่างไร

1. นักศึกษาแต่ละคนเขียนส่งให้เขา    2. ไม่ได้ระบุไว้ในเนื้อเรื่อง

3. เขาอ่านใบสมัครของนักศึกษาแต่ละคน      4. นักศึกษาแต่ละคนแนะนำตัวหน้าชั้นเรียน

ตอบ 1 จากประโยคที่ 3 ผู้เป็นอาจารย์รู้ว่าผู้เขียนเป็นชาวอินเดียแดงเผ่าเชโรกีมาจากรัฐโอกลาโอม่า เพราะในชั่วโมงเรียนนั้นมีการให้เขียนประวัติส่วนตัว