ENG 2002 เตรียมสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2557 ชุด2 ข้อ51-57

B : Directions : Read the following passages. Then choose the best answer for each question.

คำสั่ง : จงอ่านเนื้อเรื่องต่อไปนี้แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดของคำถามแต่ละข้อ

Passage 1

1 Recent attacks on Jewish places of worship, cemeteries and shops in France and Belgium were blamed on the worsening Middle East crisis. 2 After a firebomb attack on a Marseilles synagogue, similar assaults were made in Lyons, Montpellier, and Strasbourg. 3 In the Belgian cities of Brussels and Antwerp, synagogues were also attacked. 4 The French prime minister warned that the “passions that flare up in the Middle East must not flare up” here in France, home to 4 million Muslims and around 700,000 Jews.

1 การรโจมตีสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา สุสาน และร้านค้าของชาวยิวในประเทศฝรั่งเศส และเบลเยียมเมื่อเร็ว ๆ นี้ กล่าวกันว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางที่กำลังเลวร้าย 2 หลังจากการโจมตีด้วยระเบิดเพลิงที่สุเหร่าชาวยิวในเมืองมาร์กเซยี การโจมตีในลักษณะเดียวกันก็เกิดขึ้น ที่เมืองลียง, มองท์เปลิเย่ และสตารส์บวร์ก 3 ที่กรุงบรัสเซลล์และเมืองแอนท์เวิร์ปในประเทศเบลเยียม สุเหร่าของชาวยิวก็ถูกโจมตีด้วยเช่นกัน 4 นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสได้ออกมากล่าวเตือนว่า ความโกรธแค้น ที่ลุกเป็นไฟอยู่ในตะวันออกกลางจะต้องไม่ลุกเป็นไฟ ในที่แห่งนี้ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นบ้านให้กับชาวมุสลิม 4 ล้านคน และชาวยิวประมาณ 700,000 คน

51.       Which pair of words shares a similar meaning ?

(1) attacks, assaults  (2)       blamed,   warned

(3)       crisis, firebomb        (4) cemetery,    home

ถาม     คำคู่ใดมีความหมายคล้ายคลึงกัน

1. การโจมตี, การจู่โจม           2. กล่าวโทษ, เตือน 3. วิกฤต, ระเบิดเพลิง 4. สุสาน, บ้าน

ตอบ 1  ในทีนี้คำว่า attacks เป็นคำนาม (n.) แปลว่า การโจมตี มีความหมายเหมือนคำว่า assaults (n.) = การจู่โจม การโจมตี การประทุษร้าย

52.       Which group of people was under attack ?

(1) The French  (2)       The Jews  (3)       The Muslims    (4) The Belgians

ถาม     คนกลุ่มใดที่ถูกโจมตี

1. ชาวฝรั่งเศส          2. ชาวยิว            3. ชาวมุสลิม        4. ชาวเบลเยียม

ตอบ 2  จากประโยคที่ 1 บอกว่าสถานที่ต่าง ๆ ที่ถูกโจมตีเป็นของชาวยิว (Jewish)

53.       It is believed that the attacks mentioned in the paragraph were related to______.

(1) religious problems       (2)       European social unrest

(3) a political crisis    (4)       problems in the Middle East

ถาม     เชื่อกันว่าการโจมตีที่กล่าวถึงในย่อหน้านี้มีความเกี่ยวข้องกับ_____        

1. ปัญหาทางศาสนา   2. ความไม่สงบทางสังคมของชาวยุโรป

3. วิกฤตการณ์ทางการเมือง    4. ปัญหาในตะวันออกกลาง

ตอบ 4 จากประโยคที่ 1 บอกว่า ถูกกล่าวว่าเกิดจาก (blamed on) วิกฤตการณ์ (cricis = problems) ในตะวันออกกลาง

54.    What places were attacked in Lyons, Montpellier, and Strasbourg ?

(1) Synagogues (2) Cemeteries (3) Churches (4) Cities

ถาม สถานที่ใดที่ถูกโจมตีในเมืองลียง, มองท์เปลิเย่ และสตารส์บวร์ก

1.   สุเหร่าของชาวยิว 2. สุสาน 3. โบสถ์คริสต์ 4. ในเมือง

ตอบ 1  จากประโยคที่ 2 ซึ่ง similar assaults ก็คือ firebomb attacks on synagogues

55.    About______Muslims  live in France.

(1) 4,000 (2) 40,000 (3) 400,000 (4) 4,000,000

ถาม ชาวมุสลิมจำนวนประมาณ______คน อาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศส

1. 4,000     2. 40,000     3. 400,000    4. 4,000,000

ตอบ 4  จากประโยคสุดท้าย

56.    It is most likely that this news report is from_____

(1) Belgium (2) the Middle East (3) France (4) the U.S.A.

ถาม เป็นไปได้มากที่สุดว่ารายงานข่าวนี้มาจาก_______

1.   เบลเยียม 2. ตะวันออกกลาง 3. ฝรั่งเศส 4. สหรัฐอเมริกา

ตอบ 3 เพราะสังเกตจากคำว่า here ในประโยคสุดท้าย

57.    What should be the title of this passage ?

(1) Crisis in the Middle East (2) Dangerous Cities

(3) Troubled Europe (4) Difficult Political Situation

ถาม เนื้อเรื่องนี้ควรมีซื่อว่าอย่างไร

1.   วิกฤตการณ์ในตะวันออกกลาง 2. เมืองอันตราย 3. ยุโรปที่กำลังแย่ 4. สถานการณ์ทางการเมืองที่ยุ่งยาก

ตอบ 2 ใจความสำคัญของย่อหน้า คือ มีการโจมตีชาวยิวเกิดขึ้นในเมืองต่าง ๆ ในทวีปยุโรป ซึ่งผู้เขียนกำลังบอกว่ามีเมืองใดบ้างที่ประสบกับเหตุการณ์ดังกล่าว