ENG 2002 เตรียมสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2557 ชุด1 ข้อ24-29

Passage 4

1 the 1880s, William James formulated the first modem theory of emotion, and at almost the same time a Danish psychologist, Carl Lange, reached the same conclusions. 2 According to the James-Lange theory, stimuli cause physiological changes in our bodies, and emotions are the result of those physiological changes. 3 If you come face-to-face with a grizzly bear, the perception of the stimulus (the bear) causes your muscles, skin, and viscera (internal organs) to undergo changes: faster heart rate, enlarged pupils, deeper or shallower breathing, flushed face, increased perspiration, butterflies in the stomach, and a gooseflesh sensation as the body’s hairs stand on end. 4 The emotion of fear is simply your awareness of these changes. 5 All of this, of course, happens almost instantaneously and in a reflexive, automatic way.

1 ในช่วงทศวรรษ 1880 วิลเลียม เจมส์ ได้ค้นพบทฤษฎีสมัยใหม่ทฤษฎีแรกเกี่ยวกับอารมณ์ และในเวลาใกล้เคียงกัน คาร์ล แลง นักจิตวิทยาชาวเดนมาร์ก ก็ได้ข้อสรุปแบบเดียวกัน (2)ตามทฤษฎี เจมส์-แลง สิ่งเร้าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในร่างกายของเรา และอารมณ์ก็คือ ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาเหล่านั้น (3)ถ้าคุณเผชิญหน้ากับหมีใหญ่ตัวหนึ่ง การรับรู้ต่อสิ่งเร้านี้ (หมี) จะทำให้กล้ามเนื้อ ผิวหนัง และท้องไส้ (อวัยวะภายใน) ของคุณเกิดการเปลี่ยนแปลง นั่นคือ อัตราการเต้น ของหัวใจเร็วขึ้น รูม่านตาขยาย การหายใจลึกขึ้นหรือแผ่วลง หน้าแดง เหงื่อออกมากขึ้น ท้องไส้ปั่นป่วน และเกิดความรู้สึกขนลุกชันไปทั้งตัว (4)ส่วนอารมณ์กลัวเป็นแค่เพียงการรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ของคุณ (5)เละแน่นอบว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเกือบจะในทันทีทันใดในรูปของปฏิกิริยาสะท้อนอัตโนมัติ

24.       This passage_______.

(1) comments on people’s emotions        (2) discusses the James-Lange theory

(3) tells why people are afraid of bears   (4) compares two psychologists’ ideas

ถาม     เนื้อเรื่องนี้_______          

1.         ให้ความเห็บเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ของมนุษย์

2.         ว่าด้วยเรื่องทฤษฎีเจมส์-แลง

3.         บอกว่าทำไมคนจึงกลัวหมี

4.         เปรียบเทียบแนวคิดของนักจิตวิทยาสองคน

ตอบ 2  ย่อหน้านี้พูดถึงทฤษฎีเจมส์-แลง ว่าทฤษฎีนี้มีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับอารมณ์

25.       Carl Lange’s theory appeared in the______.

(1) early 18th  century         (2) late 18th  century

(3) first half of the 19th  century          (4) second half of the 19th  century

ถาม     ทฤษฎีเจมส์-แลงเกิดขึ้นใน     

1. ตอนต้นศตวรรษที่ 18          2. ตอนปลายศตวรรษที่ 18

3. ครึ่งแรกของศตวรรษที่ 19   4. ครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19

ตอบ 4  ศตวรรษที่ 19 อยู่ในช่วง ค.ศ. 1801 - 1900

26.       According to the passage, body changes involve_____

(1) organic changes (2) unstable emotion

(3) exciting experience (4) visual stimulation

ถาม จากเนื้อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเกี่ยวข้องกับ_______

1.   การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะ 2. อารมณ์ที่ไม่คงที่ 3. ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น 4. สิ่งเร้าที่สามารถมองเห็นได้

ตอบ 4  จากประโยคที่ 2 และ 3

27.       Sentence 3 is an explanation for______

(1)       “stimuli cause physiological changes in our bodies”

(2)       “emotions are the result of those physiological changes”

(3)       sentence 4 (4) sentences 2 and 4

ถาม ประโยคที่ 3 เป็นการอธิบายถึง______

1.         สิ่งเร้าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในร่างกายของเรา

2.         อารมณ์ก็คือผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาเหล่านั้น

3.         ประโยคที่ 4

4. ประโยคที่ 2 และ 4

ตอบ 1  ประโยคที่ 3 ได้อธิบายว่า สิ่งเร้า (หมี) เป็นสาเหตุทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ในร่างกายของเราอย่างไร

28.       Which is not true when you come face-to- face with a grizzly bear ?

(1) You sweat. (2) You are very nervous.

(3) Your face becomes pale. (4) Your heartbeat is irregular.

ถาม ข้อใดไม่จริง เมื่อคุณเผชิญหน้ากับหมีใหญ่

1.   คุณจะขับเหงื่อออกมา 2. คุณจะรู้สึกกลัวมาก 3. หน้าของคุณจะซีด 4. หัวใจของคุณจะเต้นผิดปกติ

ตอบ 3  จากประโยคที่ 3

29.       Which is true according to the James-Lange theory ?

(1)       Body changes can cause emotions.

(2)       You are unaware of changing emotions.

(3)       Emotions change according to stimuli.

(4)       The cause of physiological changes is emotion.

ถาม ข้อใดถูกต้องตามทฤษฎีของเจมส์-แลง

1.         การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายสามารถเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอารมณ์ต่าง ๆ

2.         คุณไม่อาจรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ได้

3.         อารมณ์จะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งเร้า

4.         สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาคืออารมณ์

ตอบ 1  จากประโยคที่ 2