BIO1001 ภาค1/2553 ข้อ91-100

91.       การตอบสนองต่อสิ่งเร้าในพืชถูกแสดงออกมาในลักษณะใด

(1) การเคลื่อนไหว      

(2)การเคลื่อนที่     

(3) การตอบโต้        

(4) พืชไม่แสดงอาการออกมาให้เห็น

ตอบ 1 หน้า 198 การตอบสนองต่อสิ่งเร้าชองพืชนั้น จัดว่าเป็นพฤติกรรมของพืชซึ่งแสดงออกมาในรูปของการเคลื่อนไหว (Movement) โดยสิ่งเร้าที่ทำให้เกิดพฤติกรรมการตอบสนองในพืช มี 2 ประเภทคือ           

1. สิ่งเร้าภายใน ได้แก่ ฮอร์โมนและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชทำให้เกิดการเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติ            

2. สิ่งเร้าภายนอก ได้แก่ แสงสว่าง แรงดึงดูดของโลกอุณหภูมิ นื้า ฯลฯ ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวในลักษณะต่าง ๆ กัน

92.       การปรับตัวทางด้านรูปร่างของสิ่งมีชีวิตในลักษณะใดเอื้อประโยชน์ในการหาอาหาร

(1) การมีกระดองแข็งของปู     

(2) การมีสีคล้ายใบไม้ของผีเสื้อ

(3)       เม่นมีขนที่แข็งและแหลมคม    

(4) การมีนิ้วเท้ายาวของนกกระยาง

ตอบ 4 หน้า 228 - 230 การปรับตัวทางด้านรูปร่างของสิ่งมีชีวิตนั้น มีจุดมุ่งหมายสำคัญ 2 ประการ คือ 1. เพื่อเอื้อประโยชน์ในการหาอาหาร เช่น นกกระยางมีนิ้วเท้ายาวเหมาะแกการทรงตัว, เหยี่ยวมีนิ้วเท้าและกรงเล็บงองุ้มเหมาะแกการจับยึดเหยื่อ  ไกมีเล็บเท้าใหญ่และแข็งเหมาะแก่การคุ้ยเขี่ย เป็นต้น   2. เพื่อการป้องกันหรือหลบหลีกอันตรายจาทคัตรู เช่น การมีหูและขาหลังที่ยาวของกระต่าย, การมีเปลือก กระดอง เกล็ด ขนแข็ง ของหอย ปู เต่า นิ่ม และเม่น, การมีสีคล้ายเปลือกไม้ของผีเสื้อกลางคืน เป็นต้น

93.       หลักฐานใดที่ใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบด้านคัพภวิทยา (Embryology) ของวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิต

(1) ตัวอ่อนของสัตว์ปีก และคน           (2) ลักษณะของปีกนก และครีบปลา

(3) ลักษณะที่แตกต่างกันของปากนก (4) ชิ้นส่วนของกระดูกที่หลงเหลือของงู และไส้ติ่งของคน

ตอบ 1 หน้า 222 - 223 หลักฐานทางคัพภวิทยา (Embryology) เป็นหลักฐานที่ใช้ในการศึกษา เปรียบเทียบลักษณะการเจริญของตัวอ่อนของสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดต่าง ๆ โดยผลจาก การศึกษาเปรียบเทียบในเรื่องนี้ ก็พบว่า ในตอนแรกนั้นลัตว์จะเจริญมาจากไซโกตชึ่งมีลักษณะ เป็นเซลล์ธรรมดา แล้วจึงเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงไปมีลักษณะของแต่ละชนิดในภายหลัง เช่น ตัวอ่อนของสัตว์ปีก และคน เป็นต้น

94.       ข้อใดเป็นการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตเพื่อการหลบหลีกศัตรูได้ชัดเจนที่สุด

(1)       การมีนิ้วเท้ายาวซองนกกระยาง         (2) การมีพฤติกรรมการย่องเดินของเสือดาว

(3) การมีสีคล้ายเปลือกไม้ชองผีเสื้อกลางคืน (4) การมีสีเขียวของงูเขียวหางไหม้

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 92. ประกอบ

95.       ข้อใดเป็นหลักฐานเปรียบเทียบทางกายวิภาคที่จัดเป็น Analogous Organ

(1) ปีกค้างคาว และปีกนก  (2) แขนมนุษย์ และขาหน้ากบ   

(3) ครีบปลา และปีกนก          (4) ปีกแมลง และปีกนก

ตอบ.4 หน้า 222 - 223 หลักฐานทางกายวิภาค (Anatomy) เป็นหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะความคล้ายคลึงกันของโครงสร้างร่างกายของสัตว์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 1. Homologous Organ เป็นการศึกษาอวัยวะรยางค์ของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีลักษณะกำเนิด โครงสร้าง และจุดกำเนิดในแบบเดียวกัน แม้ว่าต่อมาจะทำหน้าที่แตกต่างกันออกไป เช่น ปีกค้างคาว ปีกนก แขนมนุษย์ ขาหน้ากบ ครีบปลา 2. Analogous Organ เป็นการศึกษาอวัยวะของสัตว์ที่มีลักษณะกำเนิดและจุดกำเนิดต่างกัน แม้ว่าต่อมาจะทำหน้าที่คล้ายคลึงกัน เช่น ปีกนก และปีกแมลง        3. Vestigial Organ เป็นการศึกษาอวัยวะของสัตว์ที่มีการเจริญเติบโตและทำประโยชน์ได้ดีในสัตว์ชนิดหนึ่งแต่กลับไร้ประโยชน์และเสื่อมสภาพในสัตว์อีกชนิดหนึ่ง เช่น กระดูกขาหลังของงู ไส้ติ่งในคน

96.       การผลัดใบในฤดูร้อนของพืชในป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือของไทย เป็นการปรับตัวเพื่อ

(1) การสร้างช่อดอก    (2) การเพิ่มปริมาณแสงที่ส่องลงสู่พื้นดิน

(3)       ลดการคายนํ้า            (4) ผลิใบอ่อน

ตอบ.3 หน้า 230 - 231, (คำบรรยาย) การปรับตัวของพืชส่วนใหญ่เป็นการปรับตัวทางด้านสรีระซึ่งขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของน้ำ เช่น พืชในป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือของไทย จะปรับตัวโดยการผลัดใบในฤดูร้อน เพื่อลดการคายนํ้า เป็นต้น

97.       เมื่อ 4-5 พันล้านปีมาแล้ว ชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกช่วยให้อุณหภูมิผิวโลกเหมาะสมต่อการเกิด ของสิ่งมิชีวิต ชั้นบรรยากาศนั้นเกิดจากการรวมกันของสารเคมีหลายชนิด ยกเว้นสารใด

(1) ก๊าชแอมโมเนีย (NH3)     (2) ไอนํ้า (H20)

(3) ก๊าชมีเทน (CH4)  (4) ก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ (C02)

ตอบ 4 หน้า 15 - 16 โลกมีอายุประมาณ 4,500 - 5,000 ล้านปีมาแล้ว โดยระยะวิวัฒนาการทางเคมีของโลกนั้น เริ่มเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิของโลกเย็นลง จนเอื้อให้อะตอมของธาตุเบา ๆ (เช่น ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน และคาร์บอน) ซึ่งปกคลุมผิวโลกอยู่ เกิดการรวมตัวกัน เป็นสารประกอบทางเคมีขึ้น อันไต้แก่ ไอนํ้า (H20) ก๊าชแอมโมเนีย (NH3) และก๊าชมีเทน (CH4) ซึ่งสารเคมีกลุ่มนี้ได้รวมตัวกันเกิดเป็นชั้นบรรยากาศห่อหุ้มโลก และมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อม ของโลกในยุคแรกเริ่มกำเนิดชีวิต

98.       สารประกอบอินทรีย์โมเลกุลใหญที่เกิดจากการรวมกันของกรดอะมิโนคืออะไร

(1) โพลีแซกคาไรด์ (Polysaccharide) (2)นิวคลีโอ ไทด์ (Nucleotide)

(3) โปรตีน (Protein)       (4) ไขมัน (Fats)

ตอบ 3 หน้า 20, 40 โปรตีน (Protein) เป็นสารประกอบอินทรีย์โมเลกุลใหญ่ที่เกิดจากการรวมตัวกัน ของกรดอะมิโน (Amino Acid) ซึ่งประกอบขึ้นด้วยธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และไนโตรเจน (เป็นธาตุหลักในโปรตีนที่ไมพบในไลปิดและคาร์โบไฮเดรต)

99.       Saprophytism และ Parasitism เป็นวิวัฒนาการของเซลล์ในสมัยแรกเริ่ม เป็นการปรับตัวให้เหมาะสม กับสภาพแวดล้อมด้านใด

(1) ปรับตัวให้อยู่รอดในสภาพอากาศที่รุนแรง (2) ปรับตัวในสภาพการขาดแคลนอาหาร

(3) ปรับตัวเพื่อหลีกเลี่ยงศัตรู  (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 2 หน้า 25 - 26 วิวัฒนาการของเซลล์ในสมัยแรกเริ่มนั้น เป็นการปรับตัวให้อยู่รอดในสภาพ การขาดแคลนอาหาร โดยวิธีการปรับตัวของเซลล์นี้มีอยู่ 5 แบบ ได้แก่ 1. Eating 2. Saprophytism 3. Parasitism 4. Chemosynthesis 5.Photosynthesis

100.    ปฏิกิริยาชีวเคมีที่ทำให้โลกได้รับออกซิเจน แล้วบรรยากาศของโลกเหมาะสมต่อการดำรงชีวิต คือ

(1) การหายใจ (Respiration)    (2) การสังเคราะห์ด้วยแสง (Photosynthesis)

(3) การสังเคราะห์สารประกอบเคมี (Chemosynthesis) (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 2 หน้า 26 - 27, 38, (คำบรรยาย), (ดูดำอธิบายข้อ 99. ประกอบ) การสังเคราะห์ด้วยแสง (Photosynthesis) เป็นวิธีการที่เซลล์พืชนำเอาพลังงานแสงมาใช้สร้างสารอาหารประเภท นํ้าตาลกลูโคส ด้วยปฏิกิริยาระหว่างก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์กับนํ้า และเกิดก๊าซออกซิเจน เป็นผลพลอยได้ ซึ่งจากปฏิกิริยาของกระบวนการนี้ จะช่วยทำให้ นบรรยากาศของโลกได้รับก๊าซออกซิเจนมากขึ้นจนเหมาะสมต่อการดำรงชีวิต และยังช่วยลด ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศที่เป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาสภาวะโลกร้อน ในปัจจุบันอีกด้วย