BIO1001 ภาค1/2553 ข้อ81-90

81.       พืชชนิดใดมีเมล็ดแต่ไม่มีผนังห่อหุ้ม

(1) ปรง            

(2)       เฟิร์นก้านดำ    

(3)       จอกหูหนู          

(4)       สามร้อยยอด

ตอบ 1 หน้า 111, 115 - 116, (คำบรรยาย) พืชมีเมล็ดใน Division Tracheophyta นั้น แบ่งออกเป็น 2 พวก คือ 1. พืชมีเมล็ดแต่ไม่มีผนังห่อหุ้ม หรืลพืชไม่มีดอก (Class Gymnosperraae) ได้แก่ ปรง สนแท้ แปะก๊วย และเครือมะเมื่อย        2. พืชมีเมล็ดและเมล็ดมีผนังห่อทุ้ม หรือพืชดอก (Class Angiospermae) ได้แก่ ข้าว กุหลาบ พริก มะเขือ ฯลฯ ซึ่งพืชใน Class นี้ นับว่าเป็นพืชที่มีวิวัฒนาการสูงสุด และมีจำนวนมากที่สุดในยุคปัจจุบัน

82.       พืชใน Class ใด มีวิวัฒนาการสูงสุด

(1) คลาสแองจิโอสเปอร์มี (Class Angiospermae) (2) คลาสพิลิซินี (Class Filicinae)

(3)       คลาสเฮพาทิชี (Class Hepaticae)      (4) คลาสจิมโนสเปอร์มี (Class Gymnospermae)

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 81. ประกอบ

83.       พืชชนิดใดมีลำต้นแบบ Prostrate

(1) ผักกระเฉด (2) ผักแว่น       (3) บัวบก        (4) พลู

ตอบ 1 หน้า 120 พืชที่มีลำต้นอยู่เหนือดินสามารถแบ่งตามลักษณะที่ปรากฏได้เป็น 4 ชนิด คือ

1.         ชนิดที่ทอดแตะพื้นเป็นระยะ ๆ (Stolon) เช่น บัวบก ผักแว่น ผักตบชวา จอก

2.         ชนิดที่ทอดราบไปตามพื้น (Prostrate) เช่น ผักบุ้ง ผักกระเฉด    3. ชนิดที่เกาะเกี่ยว ป่ายปีนหรือเลื้อยพัน (Climber หรือ Twinning) เช่น ตำลึง พลู พวงชมพู เถาวัลย

4.         ชนิดที่มีลำต้นตั้งตรง (Erect) เช่น สนทะเล ก้ามปู ราชพฤกษ์ มะพร้าว ตาล มะละกอ

84.       พืชชนิดใดมีวงจรชีวิตในเวลา 2 ปี (ไม้ข้ามปี)

(1) อ้อย           (2) ดาวเรือง     (3) หอม           (4) มันสำปะหลัง

ตอบ 3 หน้า 121 พืชสามารถแบ่งตามลักษณะของการมีอายุได้เป็น 4 ชนิด คือ

1.         ชนิดที่มีช่วงอายุสั้นมาก และปีหนึ่งอาจเกิดได้หลายรุ่น (Ephemeral) เช่น ดาวเรือง บานชื่น แพงพวยฝรั่ง

2.         ชนิดที่มีวงจรชีวิตในเวลา 1 ปี (Annual) เช่น อ้อย มันลำปะหลัง

3.         ชนิดที่มีวงจรชีวิตในเวลา 2 ปี (Biennial) เช่น หอม กระเทียม ว่านต่าง ๆ

4.         ชนิดทีมีอายุนานกว่า 2 ปี (Perennial) เช่น มะม่วง ทุเรียน

85.       พืชชนิดใดมีรากสังเคราะห์แสง

(1)       มันสำปะหลัง  (2) กล้วยไม้     (3) ลิ้นจี่           (4) โกงกาง

ตอบ2 หนา 117 รากของพืชทุกชนิดมักจะเป็นทรงกระบอก โคนใหญ่ปลายเรียวเล็กลงทีละน้อย ไม่มีข้อ ปล้อง ตา หรือใบ และไม่มีสีเขียว ยกเว้นรากสังเคราะห์แสง (Photosynthetic Root) เช่น รากกล้วยไม้ เป็นต้น

86.       ข้อใดจัดเป็นการตอบสนองต่อสิงเร้าของสิ่งมีชีวิต     

(1) การมองเห็นของนก   (2)    การได้ยินเสียงเรียกของสุนัข  

(3) การเคลื่อนที่เข้าหาแสงของแมลง  (4) การแลบลิ้นของงูเขียว

ตอบ 3 หน้า 195, (คำบรรยาย) การตอบสนองต่อสิ่งเร้า (Responsiveness) หมายถึงการที่สิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองต่อสิ่งที่มากระตุ้น เพื่อให้มีการปรับตัวหรือต่อต้านต่อสิ่งที่มา กระตุ้นนั้น เช่น การเคลื่อนที่เข้าหาแสงของแมลง, ดอกไม้บานในยามเช้าเมื่อได้รับแสงแดด, ใบพืชเหี่ยวเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น, การจ้องมองภาพหรือวัตถุ, การมีความรู้สึกเจ็บปวดและหดมือ ถอยหนีเมื่อโดนน้ำร้อนลวก ถูกของแหลมทิ่มแทงหรือถูกไฟจี้, การที่ต้นไม้เอนเข้าหาแสงสว่าง, การเหลียวไปมองเมื่อได้ยินเสียง เป็นต้น

87.       งูจงอางมองวัตถุที่เคลื่อนที่แล้วเลื้อยตาม งูชนิดนี้มีหน่วยรับความรู้สึกที่เรียกว่า

(1) Thermoreceptor (2) Pressoreceptor (3) Photoreceptor (4) Phonoreceptor

ตอบ 3 หน้า 196, (คำบรรยาย) ในกระบวนการรับความรู้สึก (Reception) นั้น จะมีอวัยวะ รับความรู้สึกโดยเฉพาะ ได้แก่

1.         Thermoreceptor เป็นอวัยวะที่รับความรู้สึกร้อนหรือเย็น ได้แก่ ผิวหนัง

2.         Photoreceptor เป็นอวัยวะที่รับความรู้สึกเกี่ยวกับแสงสว่าง ได้แก่ ตา เช่น กรณีงูจงอางมองเห็นวัตถุที่เคลื่อนที่แล้วเลื้อยตาม

3.         Pressoreceptor เป็นอวัยวะที่รับความรู้สึกสัมผัสและความเจ็บปวด ได้แก่ ผิวหนัง

4.         Chemoreceptor เป็นอวัยวะที่รับความรู้สึกเกี่ยวกับรสและกลิ่น ได้แก่ ลิ้น จมูก และหนวดแมลงบางชนิด

5.         Phonoreceptor เป็นอวัยวะที่รับความรู้สึกด้านเสียง ได้แก่ หู

88.       ฮอร์โมนออกชิน (Auxin) ในพืช ตอบสนองต่อแสงแดด ทำให้พืชเปลี่ยนแปลงอย่างไร

(1) การเจริญของลำต้นพืชในทางสูงขึ้น          (2) การขยายของเซลล์ต้นพืชในทางด้านข้าง

(3)       การเบนเข้าหาแสงของยอดพืช            (4) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 3 หน้า 199 ออกซิน (Auxin) เป็นฮอร์โมนพืชที่ช่วยส่งเสริมและควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งฮอร์โมนนี้พืชจะสร้างจากปลายยอดแล้วลำเลียงลงสู่รากในลักษณะที่หนีแสงสว่าง ทำให้พืช เกิดการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงหรือมีพฤติกรรมการตอบสนองโดยการที่ยอดพืชจะโค้งหรือเบนเข้าหาแสง ส่วนรากพืชจะเบนหนีแสง

89.       การเจริญของรากไทรจากยอดต้นไม้อื่นลงสู่พื้นดินเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เรียกว่า

(1) Thermonastic (2) Geotropism      (3) Chemotropism (4) Hydrotropism

ตอบ 2 หน้า 200 Geotropism เป็นการเคลื่อนไหวตอบสนองภายนอกต้นพืชเนื่องจากการเจริญเติบโต โดยมีแรงดึงดูดของโลกเป็นลิ่งเร้า เช่น การเจริญของรากไทรจากยอดต้นไม้อื่นลงสู่พื้นดิน เป็นต้น

90.       การเคลื่อนที่หลบวัตถุอันตรายของคน กระบวนการตอบโต้นี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากการทำงานของส่วนใด

(1)เชลล์ประสาทส่งสัญญาณ (2) เส้นประสาท          (3) กล้ามเนื้อลาย        (4) สมอง

ตอบ 3 หน้า 197 - 198, (คำบรรยาย) กระบวนการตอบโต้ (Effect) เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง ระบบกล้ามเนื้อ เซลล์ประสาทสั่งการ (Mortor Neuron) และระบบต่อมสร้างฮอร์โมน โดยการที่ Mortor Neuron จะส่งกระแสคำสั่งจากระบบประสาทส่วนกลางมากระตุ้นให้หน่วยตอบสนอง หรือกล้ามเนื้อในบริเวณใกล้กับแหล่งรับความรู้สึกทำงานด้วยการหดตัวของเส้นใยกล้ามเนื้อ จึงทำให้เกิดการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเดินหลบวัตถุอันตรายของคน เป็นต้น