BIO1001 ภาค1/2553 ข้อ71-80

71.       ออร์แกเนลล์ข้อใด ได้ชื่อว่าเป็นโรงผลิตไฟพ้าของเชลล์

ตอบ2  หน้า 52, (คำบรรยาย) ไมโตคอนเดรีย (Mitochondria) เป็นออร์แกเนลล์ที่ได้ชื่อว่าเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าของเชลล์หรือเป็น แหล่งผลิตพลังงานให้แก่เซลล์” (House of Power of the Cell) โดยจะทำหน้าที่เป็นแหล่งผลิตเอนไซม์ (โปรตีนที่มีสถานะเป็นของเหลว) เพื่อสร้าง พลังงานให้แก่เชลล์ โดยเฉพาะเชลล์ที่มีกระบวนการทำงานสูง เช่น เชลล์ของตับ ไต และประสาท

72.       ออร์แกเนลล์ข้อใด ที่มีบทบาทในการสังเคราะห์แสง

ตอบ 4 หน้า 53, (คำบรรยาย) พลาสตีด (Plastids) เป็นออร์แกเนลล์ที่มีลักษณะเป็นเม็ดสาร และภายในมีสารที่ทำให้เกิดสีบรรจุอยู่ โดยเม็ดสารสีเขียวที่บรรจุอยู่ในคลอโรพลาสติด หรือคลอโรพลาสล์นั้นจะเรียกว่า คลอโรพีลล์” (Chlorophyll) ซึ่งเป็นสารที่มีบทบาทสำคัญในการสงเคราะห์แสงของพืช

73.       นํ้ามันหอมระเหยจะพบอยู่ในออร์แกเนลล์ข้อใด

ตอบ.2 หน้า 53, (คำบรรยาย) แวคิวโอล (Vacuoles) เป็นออร์แกเนลล์ที่มีเนื้อใสกว่าส่วนอื่น ๆในไซโตพลาสม์ และมีเยื่อบาง ๆ ชั้นเดียวห่อหุ้มอยู่ โดยจะมีลักษณะเป็นถุงสำหรับเก็บสะสมสาร ที่เกิดขึ้นจากการสร้างของเซลล์ เช่น สารที่เป็นรสต่าง ๆ สารอาหาร สารสี สารน้ำมันหอมระเหย และของเสียต่าง ๆ

74.       พืชชนิดใดจัดอยู่ใน Division Bryophyta

(1) หวายทะนอย         (2) หญ้าถอดปล้อง     (3) มอสล์         (4) เฟิร์น

ตอบ หน้า 108 - 110, (คำบรรยาย) กลุ่มพืชไมมีท่อลำเลียง (Division Bryophyta) เป็นพืชที่ มีขนาดเล็ก แต่ยังไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำและอาหาร รวมทั้งไมมีราก ลำด้น และใบที่แท้จริง และมักจะขึ้นอยู่ในบริเวณที่มีความชื้นสูงและอากาศเย็น จึงนับว่าเป็นพืชที่มีวิวัฒนาการล้าหลังที่สุด ซึ่งพืชในกลุ่มนี้ ได้แก มอสส์ (Moss) และลีเวอร์เวิร์ต (Liverwort)

75.       Dioecious Plant หมายถึงอะไร

(1) มีดอกสมบูรณ์เพศในต้นเดียวกัน  (2) มีดอกแยกเพศอยู่ต้นเดียวกัน

(3)       มีดอกแยกเพศอยู่ต่างต้นกัน   (4) มีดอกครบสองเพศในต้นเดียวกัน

ตอบ 3 หน้า 127, 172 การปรากฏเพศในสิ่งมีชีวิต แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

1.         Dioecious คือ สัตว์หรือพืชที่มีเพศแยกกันเป็นเพศผู้กับเพศเมีย หรือปรากฏการมีเพศ เพียงอย่างเดียวในตัวหรือในต้น

2.         Monoecious คือ สัตว์หรือพืชที่มีการปรากฏเพศครบทั้ง 2 เพศในตัวหรือในต้นเดียวกัน

76.       Pollination หมายถึงอะไร

(1) การถ่ายละอองเกสร (2) การติดเมล็ด       (3) การปฏิสนธิ           (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 1 หน้า 127 การถ่ายละอองเกสร (Pollination) หมายถึง ปรากฏการณ์ที่ละอองเกสรตัวผู้ปลิวไปตกบนยอดเกสรตัวเมีย ถ้าเกิดในดอกเดียวกันเรียกว่า Self-Pollination หรือ Close-Pollination แต่ถ้าเกิดต่างดอกกันเรียกว่า Cross Pollination โดยการถ่ายละอองเกสรนี้จะส่งผลทำให้ เกิดการผสมเกสร (Fertilization) ขึ้นในที่สุด

77.       พืชชนิดใดจัดเป็นพวก Xerophyte

(1) ผักตบชวา  (2) ทุเรียน        (3) กุหลาบหิน (4) มะขาม

ตอบ 3 หน้า 122 พืชแบ่งตามลักษณะของแหล่งกำเนิดและที่อยู่อาศัยได้เป็น 5 ประเภท คือ

1. Epiphyte หมายถึง พืชที่ขึ้นอยู่บนต้นไม้อื่นแต่ไม่ได้เบียดเบียนต้นไม้นั้น เช่น กล้วยไม้ และเฟิร์นบางชนิด     2. Parasite หมายถึง พืซที่ขึ้นอยู่บนต้นไม้อื่นแล้วเบียดเบียนต้นไม้นั้นเช่น กาฝาก ฝอยทอง ขนุนดิน ฤๅษี เป็นต้น 3. Xerophyte หมายถึง พืชที่เกิดอยู่ในที่ แห้งแล้งและมีนํ้าน้อย เช่น กุหลาบหิน กระบองเพชร เสมา โบตั๋น เป็นต้น 4. Mesophyte หมายถึง พืชที่เกิดอยู่ในที่ที่มีนํ้าพอสมควร เช่น มะม่วง มะขาม ทุเรียน มังคุด เป็นต้น

5.         Hydrophyte หมายถึง พืซที่อาศัยอยู่ในนํ้า เช่น บัว ผักบุ้ง ผักตบชวา ผักกระเฉด เป็นต้น

78.       พืชชนิดใดจัดเป็นพวก Mesophyte

(1) กระบองเพชร         (2) มะม่วง       (3) บัว  (4) เสมา

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 77. ประกอบ

79.       พืชชนิดใดที่ใบมีลักษณะเป็นแผ่นเล็ก ๆ เกิดขึ้นเป็นวงรอบข้อ

(1) หวายทะนอย         (2)       หญ้าถอดปล้อง           (3) มอสส์         (4)       เฟิร์น

ตอบ 2 หน้า 113 พืชในดิวิชันย่อยสฟีนอพซิดา (Subdivision Sphenopsiaa) เป็นพืชที่มีลักษณะ คล้ายต้นหญ้า มีข้อและปล้องชัดเจน ผิวลำต้นหยาบเป็นร่องยาวคล้ายลูกฟูก และใบมีลักษณะ เป็นแผ่นเล็ก ๆ เกิดขึ้นเป็นวงรอบข้อ ได้แก่ หญ้าถอดปล้องหรือสนหางม้า (Horsetail)

80.       พืชชนิดใดที่ใบอ่อนจะม้วนงอขดคล้ายลานนาฬิกา

(1) เฟิร์น          (2)       มอสส์  (3)       หญ้าถอดปล้อง           (4) หวายทะนอย

ตอบ 1 หน้า 113 เฟิร์น จัดเป็นพืชในคลาสฟิลิชินี (Class Filicinae) ซึ่งมีลักษณะสำคัญ คือ

1. อาศัยน้ำเป็นสื่อในการนำสเปิร์มว่ายเข้าไปผสมกับไข่ 

2. มีอับสปอร์รวมอยู่เป็นกลุ่มจำนวนมากติดอยู่ใต้ใบ

3. เป็นพืชที่ยังไมมีเมล็ด

4. ช่วงชีวิตระยะ Gametophyteเป็นช่วงชีวิตอิสระที่มีอายุไม่นานนัก      

5. ใบอ่อนจะม้วนงอขดคล้ายลานนาฬิกา