BIO1001 ภาค1/2553 ข้อ61-70

61.       ความหลากหลายทางชีวภาพหมายถึงการปรากฏชนิดต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่บริเวณหนึ่ง ดังนั้น จึงพบได้ใน

(1) Society 

(2)Population   

(3)Community  

(4)Species

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 3. ประกอบ

62.       สถานะของสารชนิดใดที่มีการแพร่กระจายต่ำสุด

(1) ของเหลว    

(2)ของแข็ง      

(3)สารแขวนลอย         

(4)ก๊าช

ตอบ 2 หน้า 32 อัตราเร็วของการแพร่กระจายมีมากน้อยแตกต่างกันตามสถานะของสาร กล่าวคือ สารที่มีสถานะเป็นก๊าซจะมีอัตราเร็วของการแพร่กระจายสูงสุด สารที่มีสถานะเป็นของเหลว จะมีอัตราเร็วรองลงมา และสารที่มีสถานะเป็นของแข็งจะมีอัตราเร็วตํ่าสุด

63.       ข้อใดจัดเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุลเล็กมาก

(1) นํ้าตาลกาแลคโตส (2)นํ้าตาลมอลโตส      (3)เด็กซทริน    (4)ถูกทุกข้อ

ตอบ 1 หน้า 37 - 39, (คำบรรยาย) สารประกอบคาร์โบไฮเดรต แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

1.         Monosaccharide หรือ Simple Sugar เป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุลเล็กมาก หรือที่เรียกวานํ้าตาลเชิงเดี่ยว ได้แก่ นํ้าตาลกลูโคส นํ้าตาลฟรุคโตส นํ้าตาลกาแลคโตส เป็นต้น

2.         Disaccharide หรือ Double Sugar เป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุลคู่ หรือที่เรียกว่า นํ้าตาลเชิงประกอบ ได้แก่ นํ้าตาลทราย นํ้าตาลมอลโตส นํ้าตาลแลคโตส เป็นต้น

3.         Polysaccharide เป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุลใหญ่มาก ได้แก่ แป้งไกลโคเจนในสัตว์ เซลลูโลส (เช่น เด็กซทริน) ไคติน เป็นต้น

64.       ข้อใดจัดเป็น Disaccharide หรือ Double Sugar

(1)       นํ้าตาลกลูโคส (2)นํ้าตาลฟรุคโตส      (3) เซลลูโลส   (4)       น้ำตาลทราย

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 63. ประกอบ

65.       ไขมัน 1 กรัม เมื่อเผาไหม้โดยสมบูรณ์ให้พลังงานความร้อนกี่กิโลแคลอรี

(1)       4.0       (2)       5.3       (3) 7.2 (4)       9.1

ตอบ 4 หน้า 39, (คำบรรยาย) ไลบิดหรือไขมัน เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานมากที่สุดในปริมาณนํ้าหนักที่เท่ากันของสาร โดยไขมันจะให้พลังงานมากกว่าคาร์โบไฮเดรต กล่าวคือ ไขมัน 1 กรัม เมื่อเผาไหมโดยสมบูรณ์แล้วจะให้พลังงานความร้อน 9.1 กิโลแคลอรี ในขณะที่คารโบไฮเดรต 1 กรัม ให้พลังงานความร้อนเพียง 4.1 กิโลแคลอรีเท่านั้น

66.       Desoxyribose Nucleic Acid มีหน้าที่อะไร

(1) สร้างโปรตีน           (2) สร้างนํ้าย่อยหรือเอนไซม์

(3)       ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากบรรพบุรุษไปยังลูกหลาน

(4)       ส่งเสริมและควบคุมการเจริญเติบโต

ตอบ 3 หน้า 43, (คำบรรยาย) DNA (Desoxyribose Nucleic Acid) หรือ Gene เป็นสารพันธุกรรม ซึ่งมีหน้าที่สำคัญ 2 ประการ คือ 1. กำหนดลักษณะเฉพาะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด หรือแต่ละหน่วยให้เป็นไปตามเผ่าพันธุ์ของตน และสามารถถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนั้น จากบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลานได้ ซึ่งเหมือนกับ การหว่านหรือปลูกเมล็ดพืชชนิดใด ย่อมได้ผล เป็นพืชชนิดนั้น  2. ควบคุมกิจกรรมทุกประเภทที่เกิดขึ้นภายในเชลล์

ข้อ 67. - 70. ให้ตอบคำถามจากตัวเลือกต่อไปนี้

(1) วิตามิน A  (2) วิตามิน D (3) วิตามิน E  (4) วิตามิน K

67.       วิตามินในข้อใดช่วยป้องกันการเป็นหมัน

ตอบ 3 หน้า 46, (คำบรรยาย) วิตามิน E เป็นวิตามินที่ช่วยป้องกันการเป็นหมัน และช่วยทำให้ ตัวอ่อนเกาะติดผนังมดลูกได้เหนียวแน่นขึ้น ไม่ให้แท้งง่าย นอกจากนี้ยังมีบทบาทหน้าที่ เกี่ยวกับการยืดอายุเชลล์ สร้างความชุ่มชื้นให้ผิวหนัง และเสริมประสิทธิภาพการทำงาน ของอวัยวะผลิตเชลล์เชื้อเพศ

68.       วิตามินในข้อใดช่วยควบคุมการดูดซึมของธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสในร่างกาย

ตอบ 2 หน้า 46, (คำบรรยาย) วิตามิน D เป็นวิตามินที่ทำหน้าที่ช่วยควบคุมการดูดซึมของธาตุแคลเซียม และฟอสฟอรัสในร่างกายสำหรับสร้างเนื้อเยื่อกระดูก ถ้าร่างกายขาดวิตามินนี้จะทำให้กระดูก อ่อนโค้งงอ กระดูกพรุน ฟันผุ กล้ามเนื้ออ่อนเปลี้ยและชักกระตุก แต่ถ้าร่างกายได้รับมากเกินไป จะทำให้กระดูกแกร่งและหักง่าย

69.       ถ้าขาดวิตามินในข้อใดจะทำให้โลหิตแข็งตัวช้า

ตอบ 4 หน้า 46, (คำบรรยาย) วิตามิน K เป็นวิตามินที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญเกี่ยวข้องกับคุณภาพ ของเลือด (โลหิต) ก็คือ ทำให้นํ้าเลือดข้นเหนียวจนเกิดการไหลของเลือดช้าลง และทำให้เลือด แข็งตัวปิดปากแผลเพี่อป้องกันเลือดไหลออกมาภายนอกร่างกาย ซึ่งถ้าร่างกายขาดวิตามินนี้ จะทำให้เลือดแข็งตัวช้า เสียเลือดมาก หรือเลือดไหลหยุดช้าเมื่อเกิดบาดแผล

70.       วิตามินในข้อใด ถ้าได้รับไมเพียงพอจะเกิดอาการตามัว มองไม่เห็นในที่แสงสลัว

ตอบ 1 หน้า 45 - 46, (คำบรรยาย) วิตามิน A เป็นวิตามินที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญเกี่ยวข้องกับ สุขภาพของดวงตา และคุณภาพของการมองเห็น ซึ่งถ้าร่างกายได้รับวิตามินนี้ไม่เพียงพอ จะทำให้ตามัวและมองไม่เห็นในที่แสงสลัว (Night Blindness)