BIO1001 ภาค1/2553 ข้อ51-60

51.       Diplococcus pneumoniae เป็นชื่อที่ทำให้เกิดโรคปอดบวม มีเซลล์รูปร่างแบบใด

(1) รูปร่างกลม 

(2) รูปร่างเหมีอนแส้    

(3) รูปทรงกระบอก      

(4) แท่งโค้งยาว

ตอม 1 ดูคำอธิบายข้อ 38. ประกอบ

52.       Red Tide คือปรากฏการณ์นํ้าทะเลเปลี่ยนสี เกิดจากแอลจีชนิดใด

(1)       Golden Algae 

(2) Dinoflagellate      

(3) Diatom         

(4) Brown Algae

ตอบ 2 หน้า 100 Dinoflagellate เป็นแอลจี (Algae) ที่ภายในเชลล์มีสารสีส้มแดงปนอยู่ อาศัยอยู่ทั้งในน้ำจืดและนํ้าเค็ม โดยบางชนิดสามารถแบ่งเชลล์ได้อย่างรวดเร็วและปล่อยสารพิษ จากตัวออกสู่น้ำ ทำให้นํ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงและมีพิษ อันเป็นอันตรายต่อสัตว์นํ้าอื่น ๆ อย่างยิ่ง ซึ่งปรากฎการณ์เช่นนี้เรียกว่า Red Tide

53.       โปรโตชัวซึ่งทำหน้าที่ย่อยไม้ที่ปลวกกิน คือชนิดใด    

(1) Trypanosoma sp.   (2)Trichonympha sp.      

(3) Plasmodium sp.  (4) Sarcodina sp.

ตอบ 2 หน้า 106 Trichonympha sp. เป็นโบปรโตชัวที่อาศัยอยู่ในกระเพาะและลำไส้ของปลวกโดยทำหน้าที่ย่อยไม้ที่ปลวกกินเข้าไป ซึ่งการอยู่ร่วมกันของโปรโตชัวกับปลวกนี้จัดเป็น การอยู่ร่วมกันแบบต่างฝายให้ประโยชน์แกกัน

54.       ข้อใดคือลักษณะของไดอะตอม         

(1) ผนังเชลล์มีลักษณะเป็นฝาตลับสวมประกบกัน

(2)       ผนังเชลล์ประกอบด้วยสารซิลิกา        (3) เป็นกลุ่มในแอลจีสีทอง      (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 100 ไดอะตอม (Diatom) เป็นสิ่งมีชีวิตในกลุ่มแอลจีสีทองที่เปลือกหรือผนังเซลล์ ประกอบด้วยสารซิลิกา โดยจะมีลักษณะเป็นฝาตลับสวมประกบกัน และมีลวดลายสวยงาม ซึ่งสามารถที่จะพบได้ทั้งในนํ้าจืดและนํ้าเค็ม

55.       ประชากร” (Population) นั้นหมายถึง

(1) สิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งมีความสัมพันธ์ต่อกันในสังคมหนึ่ง (2)จำนวนของสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสังคม

(3) กลุ่มของสิ่งมีชีวิตซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม    (4) มนุษย์เท่านั้น

ตอบ 1 หน้า 5-6, 71, (คำบรรยาย) ประชากร (Population) ทางชีววิทยา หมายถึง กลุ่มของสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อกันในสังคมหนึ่ง ๆ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน ที่อยู่ในแหล่งเดียวกัน และในช่วงเวลาที่กำหนด

56.       วัฎจักรฃองธาตุคาร์บอน หมายถึงการหมุนเวียนของ๊าซชนิดใดมากที่สุด   

(1) ก๊าชมีเทน     (2) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  (3) ก๊าชออกซิเจน        (4) ก๊าชไฮโดรเจนซัลไฟด์

ตอบ2  หน้า 73, 89    วัฎจักรของธาตุคาร์บอน เป็นการหมุนเวียนของก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งอยู่ในอากาศและละลายปนอยู่ในน้ำ โดยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี้นับว่าเป็นแหล่งของ ธาตุคาร์บอนที่สำคัญของพืชที่จะนำไปช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงเพื่อแปรสภาพเป็นอาหาร และจะกลับคืนสู่อากาศอีกครั้งหนึ่งในฐานะเป็นผลของการหายใจ นอกจากนั้นก็อาจเกิดขึ้นได้ โดยการเผาไหม้ของอินทรียสารต่าง ๆ เช่น ไม้ นํ้ามัน เป็นต้น

57.       วัฎจักรไนโตรเจน มีแบคทีเรียที่สามารถเปลี่ยนแปลงสารประกอบไนเตรทให้สลายตัวเป็นก๊าซไนโตรเจนคือแบคทีเรียชนิดใด        

(1) Nitrifying bacteria      (2)Nitrogen fixing bacteria

(3) Denitrifying bacteria   (4) ผิดทุกซ้อ

ตอบ 3 หน้า 74, 89 วัฏจักรไนโตรเจน เป็นการหมุนเวียนของก๊าชไนโตรเจนในอากาศ โดยอาศัยการทำงานของแบคทีเรียอยู่ 4 ชนิด ได้แก่ 1. Decomposing bacteria มีหน้าที่ทำให้เกิดการเน่าเปื่อย

2.         Nitrifying bacteria มีหน้าที่เปลี่ยนก๊าชแอมโมเนียให้เป็นสารไนเตรท

3.         Denitrifying bacteria มีหน้าที่เปลี่ยนแบลงสารประกอบไนเตรทให้สลายตัว เป็นก๊าซไนโตรเจนกลับคืนสู่อากาศ

4.         Nitrogen fixing bacteria มีหน้าที่เปลี่ยนก๊าชไนโตรเจในอากาศให้เป็นสารไนเตรท

58.       Neutralism จัดเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตแบบใด

(1) แก่งแย่ง    (2) อยู่แบบฝ่ายหนึ่งทำลายอีกฝ่ายหนึ่ง         

(3) ไม่มีฝ่ายใดได้เปรียบหรือเสียเบรียบ  (4)ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ถ้าหากขาดอีกฝ่ายหนึ่ง

ตอบ 3 หน้า 76, (คำบรรยาย) Neutralism (0/0) เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตในเฉพาะพื้นที่ แต่ไมมีความเกี่ยวข้องต่อกันและกัน ไม่พึ่งพาอาศัยกัน ต่างคนต่างอยู่ และไมมีฝ่ายใด ได้เปรียบหรือเสียเปรียบแกกันเลย ดังสำนวนที่ว่า บ้านใครใครอยู่ อู่ใครใครนอน

59.       พยาธิใบไม้ที่อยู่ในตับคน ถือว่าเป็นการอยู่แบบใด

() Neutralism    (2) Commensalism

(3) Predation    (4) Parasitism

ตอบ 4 หน้า 77 Parasitism (+/-) เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตแบบที่ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ (ซึ่งมีขนาดเล็ก) แต่อีกฝายหนึ่งเสียประโยชน์ (ซึ่งมีขนาดใหญ่และไม่สามารถทำลายลี่งที่ มีขนาดเล็กได้) เช่น พยาธิใบไม้ในตับคน เชื้อโรคกับคน พยาธิในลำไส้ กาฝากกับต้นไม้ เชื้อไวรัสในสัตว์ต่าง ๆ เป็นต้น

60.       องค์ประกอบหลักของน้ำจืดคือธาตุใด

(1) ฟอสฟอรัส  (2)ไบคาร์บอเนต          (3)ซัลเฟต        (4)คลอไรด์

ตอบ 2 (คำบรรยาย) ธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลักของนํ้าจืด คือ ไบคาร์บอเนต

ส่วนธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลักของนํ้าเค็ม ก็คือ คลอไรค์