BIO1001 ภาค1/2553 ข้อ41-50

41.       ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของฟังไจ

(1) อยู่ร่วมกันเป็นเส้นใย 

(2) เชลล์ไม่มีนิวเคลียส 

(3) ไม่มีสารคลอโรฟิลล์ 

(4) ผิดทุกข้อ

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 39. ประกอบ

42.       สัตว์และพืซที่มีแหล่งอาศัยหรือเกาะยึดอยู่บริเวณดินใต้ท้องนา เรียกว่า

(1) แพลงก์ตอนพืช      

(2) เนคตอน     

(3) แพลงก์ตอนสัตว์    

(4) เบนธอส

ตอบ 4 หน้า 80, (คำบรรยาย) สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในนํ้า แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ

1.         แพลงก์ตอน (Plankton) เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นทั้งพืชและสัตว์ มีขนาดเล็ก อาศัยและหากิน อยู่ในบริเวณใกล้ผิวหน้านํ้า ไม่สามารถว่ายนํ้าได้ เช่น สาหร่าย สวะ ผักตบ ไรนํ้าตาล ฯลฯ

2.         เนคตอน (Nekton) เป็นสัตว์ที่ดำรงชีวิตอยูในเนื้อนํ้าตํ่าลึกลงไปกว่าผิวนา และสามารถ ว่ายนํ้าได้เองโดยอิสระ เช่น ปลาวาฬ ปลาโลมา ปลาฉลาม ฯลฯ

3.         เบนธอส (Benthos) เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นทั้งพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ได้ทั้งในนํ้าจืดและนํ้าเค็ม โดยการเกาะยึดกับวัตถุที่อยู่ในเนื้อนํ้าหรืออยู่บริเวณดินใต้ท้องนํ้า เช่น กุ้ง หอย ปู ฯลฯ

43.       สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของโลก ประกอบด้วยอะไร

(1) Hydrosphere        (2) Atmosphere         (3) Lithosphere (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 85, (คำบรรยาย) สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโลกที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตเรียกว่า ชีวมณฑล” (Biosphere) โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1.         Hydrosphere คือ สภาพแวดล้อมส่วนที่เป็นน้ำ เช่น นํ้าตามแหล่งต่าง ๆ และน้ำใต้ดิน

2.         Lithosphere คือ สภาพแวดล้อมส่วนที่เป็นของแข็ง เช่น ดิน หิน และสินแร่ต่าง ๆ

3.         Atmosphere คือ สภาพแวดล้อมส่วนที่เป็นลม ฟ้า อากาศ

44.       สิ่งแวดล้อมทางกายภาพหมายถึงอะไร

(1) น้ำจืด         (2) นํ้าเค็ม        (3) แสงสว่าง   (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 79 สิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.         สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) หรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต เช่น ดิน หิน น้ำ อากาศ แสงสว่าง อุณหภูมิ ก๊าช ฯลฯ

2.         สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (Biological Environment) หรือสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต เช่น พืช สัตว์ แบคทีเรีย จุลินทรีย์ ฯลฯ

45.       ทำไมบริเวณปากแม่นํ้าจึงมีระดับความเค็มของน้ำไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดมากที่สุด

(1)       ปริมาณน้ำจืดจากต้นนํ้า         (2) กิจกรรมจากชุมชนริมแม่น้ำ

(3) คลองซอยลงสู่ทะเลมิน้อย (4) ผิดทุกข้อ

ตรบ 1 (คำบรรยาย) การที่บริเวณปากแม่น้ำมีระดับความเค็มของนํ้าไม่คงที่นั้น ก็เป็นเพราะว่า ปริมาณน้ำจืดจากต้นนาที่ไหลมาสมทบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงทำให้สัตว์นํ้า ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ต้องมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพนํ้าตามไปด้วย

46.       บริเวณไหล่ทวีป คือบริเวณใด           

(1) บริเวณลาดลงจากชายฝั่งทีละน้อย (2) บริเวณที่มีความชันอย่างรวดเร็วไปถึงระดับมหาสมุทร

(3) บริเวณที่ราบก้นมหาสมุทร (4) ลักษณะเป็นแอ่งลึกของก้นมหาสมุทร

ตอบ 1 หน้า 79, (คำบรรยาย) ไหล่ทวีป (Continental Shelf) เป็นแหล่งอาศัยน้ำเค็มที่มีรูปร่าง คล้ายอ่างหรือกระทะที่ลาดลงจากชายผั่งทีละน้อย ๆ และเป็นบริเวณที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ อย่างอุดมสมบูรณ์มาก จึงนับว่าเป็นแหล่งอาศัยน้ำเค็มที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจด้าน การประมง เช่น บริเวณอ่าวไทย เป็นต้น

47.       สิ่งมีชีวิตชนิดใดจัดเป็นเนคตอน (Nekton)

(1) หอยเม่น     (2) แพลงก์ตอนพืช      (3) ปลาโลมา   (4) ไรนํ้าตาล

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 42. ประกอบ

48.       ข้อใดบอกถึงข้อแตกต่างของน้ำจืดและนํ้าเค็มไม่ถูกต้อง

(1)       ปริมาณของเกลือในนํ้าจืดมีน้อยกว่านํ้าเค็ม

(2)       น้ำเค็มมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะอากาศได้ง่ายกว่านํ้าจืด

(3)       น้ำจืดมักมีกระแสนํ้าเชี่ยว

(4)       อุณหภูมิของน้ำจืดมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะอากาศตลอดเวลา

ตอบ 2 หน้า 81 - 82 ข้อแตกต่างของนํ้าจืดและนํ้าเค็ม มีดังนี้

1.         ปริมาณของเกลือในนํ้าจืดมีน้อยกว่าน้ำเค็ม    2. นํ้าจืดมักมีกระแสนํ้าเชี่ยวกว่านํ้าเค็ม

3.         น้ำจืดมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะอากาศได้ง่ายกว่านํ้าเค็ม โดยอุณหภูมิของนํ้าจืดจะมี การเปลี่ยนแปลงตามภาวะอากาศตลอดเวลา

49.       เขตภูมิประเทศแบบใดมักมีปริมาณนํ้าฝนโดยเฉลี่ยตลอดปี 80 - 90 นิ้ว

(1) เป็นบริเวณที่มีความชื้นสูง เขตป่าดงดิบ    (2) เขตป่าผลัดใบ

(3) เขตทุ่งหญ้า            (4) เขตป่าสน

ตอบ1 หน้า 82 - 83, (คำบรรยาย) เขตป่าดงดิบ ป่าดิบชื้น ป่าร้อนชื้น หรือป่าฝนเขตร้อน (Tropicr Rain Forest) เป็นบริเวณที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรของโลก มีความชื้นสูง มีปริมาณนํ้าฝนมากที่สุด โดยเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 80 - 90 นิ้ว มีต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวนมาก และเป็นบริเวณที่มี สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่รวมกันอย่างหนาแน่น ซึ่งเขตภูมิประเทศแบบนี้จะพบมากในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ แอฟริกากลาง อเมริกากลาง และอเมริกาใต้

50.       ข้อใดบอกถึงสภาพภูมิอากาศหรือการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในเขตทุนดราไม่ถูกต้อง

(1) ในฤดูร้อนจะได้รับแสงอาทิตย์ตลอด 24 ชั่วโมง (2) ฤดูหนาวจะมืดสนิทตลอด 24 ชั่วโมง (3) พืชที่อยู่ในบริเวณนี้มักเป็นพืชชั้นตํ่า   (4) เขตทุนดราจะมีสัตว์ชุกชุม

ตอบ 4 หน้า 84, (คำบรรยาย) เขตขั้วโลกเหนือหรือเขตทุนดรา (Tundra) เป็นบริเวณที่มีสภาพภูมิอากาศ หนาวเย็นจัดตลอดปีเนื่องจากมีหิมะปกคลุมอย่างหนาแน่น และในฤดูร้อนจะได้รับแสงอาทิตย์ ตลอด 24 ชั่วโมง แต่ในฤดูหนาวก็จะมืดสนิทตลอด 24 ชั่วโมงเช่นกัน จึงทำให้มีสัตว์อาศัยอยู่ ไมชุกชุม และพืชที่ขึ้นอยู่ในบริเวณนี้ก็มักเป็นพืชขั้นตํ่า โดยเฉพาะพวกไลเคนและมอสส์