BIO1001 ภาค1/2553 ข้อ31-40

31.       สิ่งมีชีวิตพวกผู้บริโภคพวกผู้ผลิต นิสัยการกินจัดเป็นแบบ

(1) Herbivore     

(2) Omnivore    

(3)       Insectivore       

(4)Carnivore

ตอบ 1 หน้า 234, (คำบรรยาย) กลุ่มผู้บริโภค (Consumer) สามารถจำแนกออกตามลักษณะนิสัย การกินได้เป็น 3 พวก คือ

1.         Herbivore เป็นพวกที่กินพืช (ผู้ผลิต) เป็นอหาร เช่น หนอน แพะ วัว ควาย กระต่าย ฯลฯ

2.         Carnivore เป็นพวกที่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหาร เช่น เสือ สิงโต จระเข้ ฯลฯ

3.         Omnivore เป็นพวกที่กินทั้งพืชและเนื้อสัตว์เป็นอาหาร เช่น มนุษย์ สุนัข ฯลฯ

32.       การทำปุ๋ยหมัก ต้องอาศัยการทำงานของ

(1) Carnivore     

(2) Decomposer         

(3)Producer 

(4)Herbivore

ตอบ 2 หน้า 26, 234, (คำบรรยาย) กลุ่มผู้ย่อยสลายทำลาย (Decomposer) มีการดำรงชีพแบบ Saprophytism นั่นคือ การกินซากของเสียหริอซากสิ่งมีชีวิตอื่นที่ตายแล้ว โดยการผลิตเอนไซม์ ออกมาทำการย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิต ของเสีย ขยะมูลฝอย และกากอาหาร ให้ยุบย่อยสลายตัว กลายเป็นปุ๋ยหมัก อันมีธาตุพื้นฐานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งสิ่งมีชีวิตในกลุ่มนี้ ได้แก่ เห็ด เชื้อรา และแบคทีเรีย

33.       สัตว์ต่อไปนี้ แบงออกได้เป็นกี่ไฟลัม (Phylum) ปู, ปลานิล. ตะขาบ, แมงดาทะเล, ปลิงทะเล,พยาธิไส้เดือน, งูดิน, ปลวก

(1)       2 ไฟลัม            (2)       3 ไฟลัม            (3)       4 ไฟลัม            (4) 6 ไฟลัม

ตอบ 3 หน้า 133, 136 - 138, (คำบรรยาย) จากตัวอย่างสัตว์ตามโจทย์นั้น สามารถแบ่งออก ได้เป็น 4 ไฟล้ม (Phylum) คือ

1.         Phylum Nematoda ได้แก่ หนอนตัวกลม เช่น พยาธิไส้เดือน เป็นต้น

2.         Phylum Arthropoda ได้แก่ กุ้ง ปู แมลง ปลวก ตะขาบ แมงมุม แมงดาทะเล เป็นต้น

3.         Phylum Echinodermata ได้แก่ ปลิงทะเล ปลาดาว หอยเม่น และทากทะเล เป็นต้น

4.         Phylum Chordata ได้แก่ ปลานิล ปลาฉลาม งูดิน จิ้งจก สัตว์ปีก คน เป็นต้น

34.       สัตว์ในข้อใดจัดอยูใน Phylum Chordata ได้ถูกต้องที่สุด

(1) จิ้งจก และตะขาบ  (2)ปู และแมงมุม         (3)งูดิน และปลาฉลาม (4) ปลาดาว และปลิงทะเล

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 33. ประกอบ

35.       สัตว์ที่มีว์วัฒนาการน้อยที่สุด   คือ

(1) ไฮดรา        (2)       เหา      (3)       หอยลาย          (4) พยาธิใบไม้

ตอบ 1 หน้า 129 - 131, (คำบรรยาย)สัตว์ที่มีวิวัฒนาการน้อยหรือล้าหลังที่สุด คือ สัตว์ในกลุ่มฟองนํ้า (Phylum Porifera) รองลงมาได้แก่ สัตว์ในกลุ่มไฮดรา กะพรุน และปะการัง (Phylum Coelenterata)

36.       ข้อใดที่ไม่ใช่คุณลักษณะของสัตว์จำพวกแมลงและกุ้ง

(1) โครงร่างเป็นสารไคติน (Chitin)          (2) มีรยางค์ 2 คู่

(3) รยางค์มีลักษณะเป็นข้อปล้องติดกัน         (4) มีการลอกคราบ

ตอบ 2 หน้า 136, (คำบรรยาย)สัตว์ใน Phylum Arthropoda จะมีโครงร่างของร่างกายหรือผิวเปลือกที่หุ้มลำตัวเป็นสารไคติน (Chitin) และรยางค์ที่ยื่นออกจากลำตัวเป็นคู่ ๆ นั้น ก็จะมีลักษณะเป็นข้อปล้องติดต่อกัน อีกทั้งยังมีการลอกคราบด้วย ซึ่งสัตว์ในกลุ่มนี้ ได้แก่ กุ้ง ปู แมลง เป็นต้น (ดูคำอธิบายข้อ 33. ประกอบ)

37.       นักวิทยาศาสตร์ผู้เสนอให้มีการตั้งชื่อแบบ Binomial Nomenclature คือ

(1) Aristotle       (2) Pasteur         (3) Linnaeus      (4) Miller

ตอบ 3 หน้า 92 Carolus Linnaeus เป็นผู้เสนอให้มีระบบการตั้งชื่อสกุลและชื่อชนิดของสิ่งมีชีวิต ตามแบบ Binomial Nomenclature ซึ่งเรียกร่า ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name) โดย กำหนดว่าสิ่งมีชีวิตใดที่มีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันมากก็ให้ใช้ชื่อเดียวกัน และต้องมีชื่อชนิด ของสิ่งมีชีวิตกำกับไว้ด้วย จึงทำให้ชื่อของสิ่งมีชีวิตประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ชื่อสกุล และชื่อชนิด

38.       โรคชนิดใดที่เกิดจากบักเตรี

(1) ปอดบวม    (2) บาดทะยัก (3) กาฬโรค     (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 95 - 96 โรคภัยของมนุษย์ที่เกิดจากบักเตรี (แบคทีเรีย) มีดังนี้

1.         โรคปอดบวม ซึ่งเกิดจากบักเตรีที่มีรูปร่างกลมชนิด Diplococcus pneumoniae

2.         โรคกาฬโรค    3. โรคบาดทะยัก         4. โรคไอกรน    5. โรคเรื้อน ฯลฯ

39. Penicillium sp. จัดเป็นสิ่งมีชีวิตพวกใด

(1) แบคทีเรีย (2) ฟังไจ        (3) ไสเคน       (4) สาหร่าย

ตอบ 2 หน้า 7, 102 - 103, (คำบรรยาย)       ฟังไจ (Fungi) เป็นสิ่งมีชีวิตพวกโปรตสต์ที่อาจจะมีเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์อยู่รวมกันเป็นเส้นใยเรียกว่า ไฮฟา (hypha) ภายในเซลล์จะมี นิวเคลียส แต่จะไม่มีสารคลอโรฟิลล์ปรากฏอยู่ จึงไม่สามารถสร้างอาหารโดยวิธีสังเคราะห์แสงได้ ต้องใช้อาหารจากแหล่งอื่น และมีการดำรงชีวิตทั้งแบบที่หากินอย่างอิสระและแบบเป็นปรสิต ที่อาศัอยู่ได้ทั่วไป โดยฟังไจที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ก็ได้แก Penicillium sp., Yeast (ยีสต์) เป็นต้น

40.       อะมีบา (Amoeba sp.) จัลเป็นสิ่งมีชีวิตพวกใด

(1) พยาธิ         (2) เปรโตซัว    (3) ไลเคน        (4) ฟังไจ

ตอบ 2 หน้า 106 อะมีบา (Amoeba sp.) จัดเป็นสิ่งมีชีวิตพวกโปรโตซัวที่มีการเคลื่อนที่แบบ Amoeboid Movement ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่แบบใช้กิ่งหรือขาเทียมอันเกิดจากการไหล ของโปรโตพลาสต์ออกไปในทิศทางที่ต้องการ