BIO1001 ภาค1/2553 ข้อ21-30

21.       อวัยวะภายในที่มีฃนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายมนุษย์ คือ

(1)       ตับ       

(2)       ปอด     

(3)       สำไส้    

(4)       มดลูก

ตอบ 1 หน้า 153, (คำบรรยาย) ตับ (Liver) เป็นอวัยวะภายในที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายมนุษย์ โดยตับจะทำหน้าที่เปลี่ยนสภาพนั้าตาลกลูโคสที่เหลือใช้ในร่างกายให้รวมตัวกันเป็นแป้งไกลโคเจน (Glycogen) และเก็บสะสมไวัในตับ ดังนั้นเมื่อร่างกายขาดนํ้าตาลกลูโคสจึงสามารถดึงเอา นํ้าตาลกลูโคสจากตับมาใช้งานได้ (โดยเปลี่ยนไกลโคเจนกลับไปเป็นกลูโคส)

22.       ข้อใดไมเป็นสสาร      

(1) ดิน (2) นํ้า  (3) ลม (4) ไฟ

ตอบ 4 (คำบรรยาย)    สสาร (Matter) คือ สรรพสิ่งต่าง ๆ ในโลกที่มีรูปทรงหรือตัวตน สัมผัสจับต้องได้มีนํ้าหนัก และต้องการที่อยู่อาศัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. สสารที่ไมมีชีวิต เช่น ดิน นํ้า ลม อากาศ เครื่องจักร เป็นต้น 2. สสารที่มีชีวิต เช่น ต้นไม้ สัตว์ เป็นต้น

23.       การดำรงชีพแบบใดเป็น Heterotrophic Nutrition

(1) Eating  (2)Parasitism    (3)Saprophytism       (4)ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 (คำบรรยาย) วิธีการสร้างอาหารของสิ่งมีชีวิต แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1.         Autotrophic Nutrition เป็นแบบการสร้างอาหารขึ้นได้เองจากอนินทรียสารของสิ่งมีชีวิต พวกออโตทรอฟ โดยมีอยู่ 2 วิธี ได้แก่ Photosynthesis และ Chemosynthesis

2.         Heterotrophic Nutrition เป็นแบบการสร้างอาหารขึ้นมาใช้เองไม่ได้ของสิ่งมีชีวิต พวกเฮเทอโรทรอฟ จึงต้องได้รับอาหารจากสิ่งมีชีวิตอื่น โดยมีอยู่ 3 วิธี ได้แก่ Saprophytism, Parasitism และ Eating (เช่น คน และสัตว์ทั่วไป)

24.       วิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา จัดเป็นศาสตร์สาขาใด

(1) วิทยาศาสตร์กายภาพ        (2)วิทยาศาสตร์ชีวภาพ           (3) พฤติกรรมศาสตร์(4)วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ตอบ 3 (คำบรรยาย) พฤติกรรมศาสตร์ (Behavior Science) เป็นศาสตร์สาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์-ชีวภาพที่เน้นศึกษาพฤติกรรมการแสดงออกของสิ่งมีชีวิต โดยแบ่งออกเป็น 2 สาขาวิชา คือ

1.         สังคมศาสตร์ (Social Science) เป็นความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ที่พิจารณาถึงความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกในกลุ่มสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ ได้แก่ วิชานิติศาสตร์ สังคมวิทยา เป็นต้น

2.         รัฐศาสตร์ (Political Science) เป็นความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ที่พิจารณาถึงฐานะ บทบาท หน้าที่ของสมาชิกในสังคมสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ

25.       ผลลัพธ์ของกระบวนการเมแทบอสิซึม คือ

(1) การซ่อมเสริม         (2) การทดแทน            (3) การสะสม  (4) การเติบโต

ตอบ4 หน้า 147, (คำบรรยาย) กระบวนการเมแทบอลิซึมหรือกระบวนการเมตาบอลิสม์ (Metabolism) เป็นกระบวนการทางเคมีทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในตัวของสิ่งมีชีวิต ซึ่งผลลัพธ์โดยรวมหรือผลลัพธ์ สุดท้ายที่จะได้รับจากกระบวนการเมแทบอลิซึม ก็คือ การเจริญเติบโต (Growth) นั่นเอง

26.       หัวใจของคน สองห้องซีกล่าง เป็นบริเวณที่

(1) รับเลือดดี   (2) รับเลือดใช้งาน แล้ว           (3) ส่งเลือดออก          (4) การเติบโต

ดอบ 3 หน้า 152, (คำบรรยาย) หัวใจของมนุษย์แบ่งออกเป็น 4 ห้อง คือ

1.         ห้องซีกบน 2 ห้อง เรียกว่า เอเตรียม (Atrium) ซึ่งทำหน้าที่รับเลือดที่มาจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยไม่คำนึงถึงคุณภาพของเลือด

2.         ห้องซีกล่าง 2 ห้อง เรียกว่า เวนทวิเคิล” (Ventricle) ซึ่งทำหน้าที่ส่งเลือดออกจากหัวใจ ไปยังอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย โดยไม่คำนึงถึงคุณภาพของเลือดเช่นกัน

27.       ศาสตร์คอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมศสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยาศาสตร์สาขาใด

(1)       วิทยาศาสตร์กายภาพ (2) เทคโนโลยี (3) วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (4) ข้อ 2 และ 3

ตรบ 4  (คำบรรยาย) วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาวิเคราะห์และวิจัยเรื่องราวของธรรมชาติ แล้วนำผลของความรู้นั้นไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อกิจกรรมเพื่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เช่น วิชาความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เป็นต้น

28.       การดำรงชีพแบบใดเป็น Autotrophic Nutrition

(1)       Photosynthesis         (2) Chemosynthesis (3) Saprophytism      (4) ข้อ 1 และ 2

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 23. ประกอบ

29.       หลอดเลือดที่นำเลือดเข้าสู่หัวใจ คือ

(1)       Vein (2) Artery  (3) Aorta   (4) Capillary

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 19. ประกอบ

30.       การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ มาผสมผสานกันจนได้องค์ความรู้ใหม่ เรียกการศึกษาลักษณะนี้ว่า

(1)       Scientific Interdependency     (2) Scientific Interdisciplinary

(3) Scientific Methods       (4) Scientific International

ตอบ 1 หน้า 2, (คำบรรยาย) Scientific Interdependency เป็นลักษณะการศึกษาวิทยาการทาง วิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบัน ที่มีการนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ มาผสมผสานกัน จนได้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นสากลมากยิ่งขึ้น เช่น วิชาชีวเคมี ชีวฟิสิกส์ เป็นต้น