BIO1001 ภาค S/2553 ข้อ81-90

81.       พืชใน Class ใด มีวิวัฒนาการสูงสุด

(1) คลาสแองจิโอสเปอร์มี (Class Angiospermae) 

(2) คลาสฟิลิซินี (Class Filicinae)

(3) คลาสเฮพาทิชี (Class Hepaticae) 

(4) คลาสจิมโนสเปอร์มี (Class Gymnospermae)

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 80. ประกอบ

82.       พืชชนิดใดมีลำต้นแบบ Prostrate

(1) ผักกระเฉด 

(2) ผักแว่น       

(3) บัวบก        

(4) พลู

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 73. ประกอบ

83.       พืชชนิดใดมีวงจรชีวิตในเวลา 2 ปี (ไม้ข้ามปี)

(1) อ้อย           (2) ดาวเรือง     (3) หอม           (4) มันสำปะหลัง

ตอบ 3 หน้า 121 พืชสามารถแบ่งตามลักษณะของการมีอายุได้เป็น 4 ชนิด คือ

1.         ชนิดที่มีช่วงอายุสั้นมาก และปีหนึ่งอาจเกิดได้หลายรุ่น (Ephemeral) เช่น ดาวเรือง บานชื่น แพงพวยฝรั่ง

2.         ชนิดที่มีวงจรชีวิตในเวลา 1 ปี หรือไม้ปีเดียว (Annual) เช่น อ้อย มันสำปะหลัง

3.         ชนิดที่มีวงจรชีวิตในเวลา 2 ปี หรือไม้ข้ามปี (Biennial) เช่น หอม กระเทียม ว่านต่าง ๆ

4.         ชนิดที่มีอายุนานกว่า 2 ปี หรือไม้หลายปี (Perennial) เช่น มะม่วง ทุเรียน

84.       เหตุผลในข้อใดที่ทำให้มนุษย์มีความเชื่อเกี่ยวกับการกำเนิดของชีวิตบนโลกแตกต่างกันไป

(1) เชื่อตามคัมภีร์ทางศาสนาที่ได้กล่าวไว้แล้ว            (2) มีความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาการที่เปลี่ยนไป

(3) เชื่อตามคำกล่าวของนักปราชญ์ในอดีต     (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 11 เหตุผลที่ทำให้มนุษย์มีความเชื่อเกี่ยวกับการกำเนิดของชีวิตบนโลกแตกต่างกันไป คือ

1.         เชื่อตามคัมภีร์ทางศาสนาที่ได้กล่าวไว้แล้ว

2.         มีความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาการที่เปลี่ยนไป

3.         เชื่อตามคำกล่าวของนักปราชญ์ในอดีต

85.       ใครคือผู้ที่กล่าวถึงการกำเนิดของชีวิตบนโลกโดยอาศัยการทดลองทางวิทยาศาสตร์

(1) อริสใตเติล (Aristotle)          (2) เซ็นต์ ออกัสติน (Saint Augustine)

(3) อูเรและมิลเลอร์ (Urey and Miller)         (4) ทาเลส (Thales)

ตอบ 3 หน้า 14 อูเรและมิลเลอร์ (Urey and Miller) เป็นผู้ที่กล่าวถึงการกำเนิดของชีวิตบนโลก โดยอาศัยการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพิสูจน์ว่าสารอินทรีย์เกิดจากสารอนินทรีย์ โดยเอา ไอน้ำ แอมโมเนีย มีเทน แล ะไฮโ ดรเจนมารวมกัน ด้วยการใช้กระแสไฟฟ้าเข้าช่วย ทำให้ใด้ สารอินทรีย์ประเภทโปรตีนขึ้นมา

86.       การทดลองในอดีตของ Francesco Redi (ค.ศ. 1626 - 1697) โดยการใส่เนื้อลงในขวด 3 ใบที่เปิดและ ปิดฝาต่างกัน ผลปรากฏว่าขวดที่เปิดฝามีแมลงวันและหนอนบนก้อนเนื้อ เขาควรสรุปว่าอย่างไร

(1) หนอนเกิดจากเนื้อเน่า        (2) สิ่งมีชีวิตไม่ได้เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต

(3) หนอนที่พบในขวดถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้า (4) ธาตุดิน นํ้า ลม ไฟ เกิดเป็นหนอนและแมลงวัน

ตอบ 2 หน้า 12 Francesco Redi (ค.ศ. 1626 - 1697) เป็นผู้พิสูจน์ว่าสิ่งมีชีวิตไม่ได้เกิดมาจาก สิ่งไมมีชีวิต ซึ่งเขาได้ทำการทดลองโดยการใส่เนื้อลงในขวด 3 ใบที่เปิดและปิดฝาต่างกัน ผลปรากฏว่าขวดที่เปิดฝามีแมลงวันลงไปตอมเนื้อแล้วต่อมาเกิดตัวหนอนไต่บนก้อนเนื้อ เขาจึงสรุปว่าตัวหนอนเกิดมาจากไข่ของแมลงวัน เนื้อเน่าเป็นเพียงแหล่งที่ช่วยให้แมลงวัน มาวางไข่เท่านั้น แต่ผลการทดลองนี้ไม่มีผู้ใดยอมรับว่าถูกต้อง

87.       ในขั้นตอนการเกิดโลก เมื่อ 4,500 ล้านปีมาแล้ว กลุ่มก๊าซที่มีนํ้าหนักเบา เช่น ไฮโดรเจน และออกซิเจน ประกอบอยู่ที่ใด

(1) เป็นชั้นบาง ๆ ที่แกนโลก    (2) อัดตัวกันแน่นในแกนโลก

(3) เกิดปฏิกิริยากันเป็นชั้นผิวโลก       (4) ล่องลอยในชั้นบรรยากาศของโลก

ตอบ 3 หน้า 15-16 โลกมีอายุประมาณ 4,500 - 5,000 ล้านปีมาแล้ว โดยลักษณะของโลก ในระยะก่อนเกิดนั้น จะเป็นกลุ่มก๊าซที่มีนํ้าหนักเบา อันประกอบขึ้นด้วยละอองรังสี และ อนุภาคของธาตุต่าง ๆ ในสภาพของอะตอม ซึ่งอะตอมที่พบมากที่สุด ได้แก่ อะตอมของ ธาตุไฮโดรเจน (H) ออกซิเจน (0) ไนโตรเจน (N) และคาร์บอน (C) โดยเมื่ออุณหภูมิของ กลุ่มก๊าซนั้นเริ่มลดลง อนุภาคหรืออะตอมจะมารวมกันเข้าเป็นโมเลกุล ทำให้กลุ่มก๊าชเหล่านั้น จับตัวแน่นมากขึ้นและเกิดปฏิกิริยากันเป็นชั้นผิวโลก

88.       การเกิดปฏิกิริยาของธาตุใดต่อไปนื้ เกิดเป็นสารประกอบเคมีประเภทมีเทน (CH4) แล้วทำให้โลกอบอุ่นขึ้น

(1) คาร์บอนและออกซิเจน      (2) ไฮโดรเจนและออกซิเจน

(3) ไฮโดรเจนและคาร์บอน      (4) ไฮโดรเจนและไนโตรเจน

ตอบ 3 หน้า 16 วิวัฒนาการทางเคมีของโลกระยะที่ 1 เมื่ออุณหภูมิของโลกเย็นลงจนเกิดปฏิกิริยา ทางเคมีขึ้นแล้วนั้น อะตอมของธาตุเบา ๆ จะทำปฏิกิริยาต่อกันเกิดเป็นสารประกอบทางเคมีขึ้นมา โดยอะตอมของไฮโดรเจนจะเป็นอะตอมที่ว่องไวในการทำปฏิกิริยามากที่สุด ซึ่งเมื่อทำปฏิกิริยา กับอะตอมของออกซิเจนจะได้เป็นไอน้ำทำปฏิกิริยากับอะตอมของไนโตรเจนจะได้ เป็นก๊าชแอมโมเนีย ทำปฏิกิริยากับอะตอมของคาร์บอนจะได้เป็นก๊าชมีเทน

89.       สารอินทรีย์ที่เกิดจากธาตุคาร์บอน (C) ทำปฏิกิริยากับธาตุอื่น ๆ แล้วพบในสิ่งมีชีวิตยุคแรกบนโลก คือ

(1) พิวรีน         (2) ไพริมิดีน     (3) กรดอะมีโน (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 17 วิวัฒนาการทางเคมีของโลกระยะที่ 2 เป็นระยะที่เริ่มเกิดสารประกอบอินทรีย์เนื่ยงจากทะเลและมหาสมุทรในระยะเริ่มแรกนั้นมีสารประกอบคาร์บอน (C) หรือสารอินทรีย์ ประเภทมีเทนเป็นจำนวนมาก มีเทนจึงเป็นสารหลักในการทำปฏิกิริยาเคมีกับธาตุหรือ สารประกอบอื่น ๆ ได้ดีที่สุด ซึ่งทำให้เกิดสารอินทรีย์ 6 ประเภท คือ นํ้าตาล กลีเซอริน กรดไขมัน กรดอะมิโน ไพริมิดีน และพิวรีน ในสิ่งมีชีวิตยุคแรกเริ่มบนโลก

90.       คุณสมบัติข้อใดที่ไม่พบในสิ่งมีชีวิตยุคแรกเริ่มบนโลก

(1) มีกระบวนการหายใจ         (2) การปรุงอาหารจากกระบวนการสังเคราะห์ทางชีวะเคมี

(3) การเติบโตเพิ่มขนาดเลล์    (4) การทวีจำนวน

ตอบ 2 หน้า 24 คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตในยุคแรกเริ่มบนโลก มีดังนี้

1. มีกระบวนการหายใจหรือแลกเปลี่ยนก๊าซ หรือเริ่มรู้จักใช้โมเลกุลของสารต่าง ๆ เป็นแหล่งให้พลังงาน

2.         นิวคลีโอโปรตีนภายในเซลล์สามารถที่จะสร้างโมเลกุลใหม่ได้ ทำให้เซลล์มีขนาดเพิ่มขึ้น ซึ่งนับเป็นการเจริญเติบโต และมีการทวีจำนวนออกเป็นสองเซลล์เล็ก ๆ

3.         เกิดปฏิกิริยาเคมีในลักษณะใหม่ ๆ ทำให้ได้สารใหม่และคุณสมบัติผิดแปลกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ