BIO1001 ภาค S/2553 ข้อ51-60

51.       สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงระดับความเค็มของน้ำบริเวณปากแม่น้ำเนื่องจากเหตุใด
(1) กิจกรรมชุมชนริมแม่น้ำ   
(2) ปริมาณน้ำจืดในช่วงฤดูฝน
(3)       การปล่อยนํ้าเสียจากโรงงาน   
(4) มีคลองซอยลงสู่ทะเล

ตอบ 2 (คำบรรยาย) การที่บริเวณปากแม่นํ้ามีระดับความเค็มของนี้าไมคงที่นั้น ก็เป็นเพราะว่าปริมาณน้ำจืด ในชวงฤดูฝนจากต้นน้ำที่ไหลมาสมทบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น จึงทำให้สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ต้องมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ สภาพน้ำตามไปด้วย

52.       ประเทศไทยจัดอยู่ในภูมิประเทศแบบใด

(1) เขตปาร้อนชื้น        (2) เขตปาผลัดใบ        (3) เขตป่าสน   (4) เขตทุ่งหญ้า

ตอบ1 หน้า 82 - 83, (คำบรรยาย) เขตป่าดงดิบ ป่าดิบชื้น ป่าร้อนชื้น หรือป่าฝนเขตร้อน (Tropical Ram Forest) เป็นบริเวณที่อยูใกล้เส้นศูนย์สูตรของโลก มีความชื้นสูง มีปริมาณน้ำฝนมากที่สุดโดยเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 80 - 90 นิ้ว มีต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวนมกก และเป็นบริเวณที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่น ซึ่งเขตภูมิประเทศแบบนี้จะพบมาก ในภูมิภาคเอเชียตะรันออกเฉียงใต้ (เช่น ประเทศไทย) เอเชียใต้ แอฟริกากลาง อเมริกากลาง และอเมริกาใต้

53. Atmosphere คือสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับ

(1) ก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์     (2) หมอก         (3) ควัน           (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 85, 88, (คำบรรยาย) Atmosphere คือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโลกในส่วนที่เป็นลมฟ้าอากาศ ซึ่งอากาศที่ห่อหุ้มโลกอยู่นี้เป็นสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพล ของดวงอาทิตย์และการหมุนของโลก โดยอากาศประกอบด้วยก๊าซออกซิเจนประมาณ 20% คาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 0.03% และก๊าชไนโตรเจนประมาณ 79% นอกจากนี้ยังมีไอน้ำ หมอก ควัน และก๊าชอื่น ๆ ปะปนอยู่ด้วย

54.       ไลเคน คือสิ่งมีชีวิตที่อยู่แบบ “Symbiosis” ในทางชีววิทยา ควรมีความหมายตรงกับคำพังเพยใด

(1) มือใครยาวสาวได้สาวเอา   (2) เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม

(3) น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปา            (4) เอาหูไปนาเอาตา ไปไร่

ตอบ 3 หน้า 103 - 104 ไลเคน (Lichen) เป็นสิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยเซลล์ของแอลจีชนิดBlue-Green Algae หรือ Green Algae ฝังตัวอยู่ร่วมกับกลุ่มไมซีเลียมของฟังไจ (เชื้อรา) ซึ่งการอยู่ร่วมกันของแอลจีกับฟังไจนี้จัดเป็นการอยู่ร่วมกันแบบต่างฝ่ายให้ประโยชน์แก่กัน (Mutualistic Symbiosis) ดังคำพังเพยที่ว่า น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า

55.       ข้อใดกลาวถึงความหมายของคำว่า ประชากร” (Population) ได้ถูกต้อง

(1)       กลาวถึงประชากรของมนุษย์เท่านั้น

(2)       กลุ่มของสิ่งมีชีวิตซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

(3)       จำนวนของสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสังคม

(4)       สิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งมีความสัมพันธ์ต่อกันในสังคมหนึ่ง

ตอบ4 หน้า 5-6, 71, (คำบรรยาย) ประชากร (Population) ทางชีววิทยา หมายถึง กลุ่มของ สิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อกันในสังคมหนึ่ง ๆ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน ที่อยู่ในแหล่งเดียวกัน และในช่วงเวลาที่กำหนด

56.       คำว่า ความหลากหลายทางชีวภาพคือ การปรากชนิดต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่บริเวณหนึ่ง ดังนั้นจึงมีความหมายตรงกับข้อใด

(1) Society (2) Population  (3) Community (4) Species

ตอบ3 หน้า 6, 72, (คำบรรยาย) ชุมชนหรือชุมชีพ (Community) หมายถึง พื้นที่บริเวณหนึ่งที่มี ความหลากหลายทางชีวภาพหรือมีการปรากชนิดต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต นั้นคือ เป็นพื้นที่ที่ มีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดมาอาศัยอยู่รวมกันในสภาพแวดล้อมที่เทมือนกัน เช่น สวนสัตว์ ตลาดสด สวนสาธารณะ เป็นต้น

ข้อ 57. - 60. ให้ตอบคำถามจากตัวเลือกต่อไปนี้

(1) วิตามิน A  (2) วิตามิน D (3) วิตามิน E  (4) วิตามิน K

57.       วิตามินในข้อใดช่วยป้องกันการเป็นหมัน

ตอบ3  หน้า 46, (คำบรรยาย) วิตามิน E เป็นวิตามินที่ช่วยป้องกันการเป็นหมัน และช่วยทำให้

ตัวอ่อนเกาะติดผนังมดลูกไได้เหนียวแน่นขึ้น ไม่ไห้แท้งง่าย นอกจากนี้ยังมีบทบาทหน้าที่ เกี่ยวกับการยืดอายุเซลล์ สร้างความชุ่มชื้นให้ผิวหนัง และเสริมประสิทธิภาพการทำงาน ของอวัยวะผลิตเซลล์เชื้อเพศ

58.       วิตามินในข้อใดช่วยควบคุมการดูดซึมของธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสในร่างกาย

ตอบ 2 หน้า 46, (คำบรรยาย) วิตามิน D เป็นวิตามินที่ทำหน้าที่ช่วยควบคุมการดูดซึมของธาตุแคลเซียม และฟอสฟอรัสในร่างกายสำหรับสร้างเนื้อเยื่อกระดูก ถ้าร่างกายขาดวิตามินนี้จะทำให้กระดูก อ่อนโค้งงอ กระดูพรุน ฟันผุ กล้ามเนื้ออ่อนเปลี้ยและชักกระตุก แต่ถ้าร่างกายได้รับมากเกินไปจะทำให้กระดูกแกร่งและหักง่าย

59.       ถ้าขาดวิตามินในข้อใดจะทำให้โลหิตแข็งตัวช้า

ตอบ 4 หน้า 46, (คำบรรยาย) วิตามิน K เป็นวิตามินที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญเกี่ยวข้องกับคุณภาพ ของเลือด (โลหิต) ก็คีอ ทำให้นํ้าเลือดข้นเหนียวจนเกิดการไหลของเลือดช้าลง และทำให้เลือด แข็งตัวปิดปากแผลเพื่อป้องกันเลือดไหลออกมาภายนอกร่างกาย ซึ่งถ้าร่างกายขาดวิตามินนื้ จะทำให้เลือดแข็งตัวช้า เสียเลือดมาก หรือเลือดไหลหยดช้าเมื่อเกิดบาดแผล

60.       วิตามินในข้อใด ถ้าได้รับไม่เพียงพอจะเกิดอาการตามัว มองไม่เห็นในที่แสงสลัว

ตอบ 1 หน้า 45 - 46, (คำบรรยาย) วิตามิน A เป็นวิตามินที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญเกี่ยวข้องกับ สุขภาพของดวงตา และคุณภาพของการมองเห็น ซึ่งถ้าร่างกายได้รับวิตามินนื้ไม่เพียงพอ จะทำให้ ตามัวและมองไม่เห็นในที่แสงสลัว (Night Blindness)