BIO1001 ภาค S/2553 ข้อ31-40

31.       วิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา จัดเป็นศาสตร์สาขาใด

(1)       วิทยาศาสตร์กายภาพ 

(2) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

(3) พฤติกรรมศาสตร์

(4) วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ตอบ 3 (คำบรรยาย) พฤติกรรมศาสตร์ (Behavior Science) เป็นสาสตร์สาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์- ชีวภาพที่เน้นศึกษาพฤติกรรมการแสดงออกของสิ่งมีชีวิต โดยแบ่งออกเป็น 2 สาขาวิชา คีอ

1.         สังคมศาสตร์ (Social Science) เป็นความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ที่พิจารณาถึงความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกในกลุ่มสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ ได้แก่ วิชานิติศาสตร์ สังคมวิทยา เป็นต้น

2.         รัฐศาสตร์ (Political Science) เป็นความรู้ทงพฤติกรรมศาสตร์ที่พิจารณาถึงฐานะ บทบาท หน้าที่ของสมาชิกในสังคมสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ

32.       ปีนี้เป็นปีเถาะ สัตว์ชนิดนี้จัดอยู่ในไฟลัม (Phylum) ใด

(1) Phylum Porifera  

(2) Phylum Coelenterata

(3) Phylum Chordata         

(4) Phylum Arthropoaa

ตอบ 3 หน้า 136 - 138, (คำบรรยาย) กลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง (Phylum Chordata)สามารถจำแนกออกตามความเจริญก้าวหน้าได้ดังนี้           1. กลุ่มปลาต่าง ๆ

2.         กลุ่มสัตว์ครึ่งบทครึ่งนํ้า เช่น กบ เขียด คางคก ฯลฯ

3.         กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน เช่น จิ้งจก เต่า งู จระเข้ ฯลฯ

4.         กลุ่มสัตว์ปีก เช่น นก เป็ด ไก่ ห่าน ฯลฯ           5. กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น

ค้างคาว ตุ่นบากเป็ด สิงโต จิงโจ้ หนู กระต่าย (ปีเถาะ) วาฬ คน ฯลฯ

33.       สัตว์ชนิดใดที่สร้างสารประเภทหินปูนเกาะรวมติดกันเป็นก้อนแข็งมีลักษณะสวยงาม

(1)กะพรุน        (2) ดอกไม้ทะเล           (3) ปะการัง     (4) ไฮดรา

ตอบ 3 หน้า 131 ปะการัง (Phylum Coelenterate) เป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กมาก อาศัยอยู่ในทะเล และมักอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โดยต่างก็จะสร้างสารประเภทหินปูนเกาะรวมติดกันเป็นก้อนแข็ง มีลักษณะสวยงาม ซึ่งในบริเวณที่มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสมหมู่ของปะการังนี้จะขึ้นรวมอยู่อย่าง หนาแน่นจนอาจกลายเป็นหมู่เกาะปะการังได้

34.       สัตว์ในกลุ่มใดเริ่มมีผิวตัวประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 3 ชั้น (Triploblastica) เป็นกลุ่มแรก

(1) หนอนตัวแบน         (2) แมลง         (3) ปลาดาว     (4) กบ

ตอบ 1 หน้า 131 - 133, (คำบรรยาย) สัตว์ในกลุ่มหนอนตัวแบน (Phylum Platyhelminthes)มีลักษณะสำคัญ คือ เป็นสัตว์กลุ่มแรกที่เริ่มมีผนังสำตัวหรือผิวตัวประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 3 ชั้น (Triploblastica) มีระบบประสาท ตำแหน่งของร่างกาย ระบบการสืบพันธุ์ และ ระบบขับถ่าย ซึ่งสัตว์ในกลุ่มนี้ได้แก่ พยาธิตัวตืด และพยาธิใบไม้

35.       สัตว์ใน Phylum Chordata มีร่องที่เรียกว่า Gill อยู่ทางด้านหัว ในระยะที่เป็นตัวอ่อนทำหน้าที่สำคัญคือ

(1) เป็นทางผ่านของอาหาร     (2) การแลกเปลี่ยนก๊าซ

(3) เป็นจุดรวมของระบบประสาท       (4) ผิดทุกข้อ

ตอบ 2 หน้า 136 - 137 กลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง (Phylum Chordata) มีลักษณะพิเศษเฉพาะ คือ

1.         ในระยะที่เป็นตัวอ่อน (Embryo) จะมีกลุ่มเชลล์ประกอบกันขึ้นเป็นแท่งทอดตามแนวสันหลัง เรียกแท่งนี้ว่า Notochord

2.         มีร่อง Gill อยู่ทางด้านหัว ในระยะที่ยังเป็นตัวอ่อนทำหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนก๊าช

3.         มีระบบประสาทเจริญดีมาก เส้นไขประสาททอดอยู่ตามแนวสันหลังเหนือ Notochord

36.       สัตว์ในข้อใดจัดอยู่ในไฟลัมอาร์โทรโพดา (Arthropoda)

(1)       หมึกกระดองกับหอยลาย        (2) หมึกกล้วยกับหอยแครง

(3) ตะขาบกับปลิงทะเล          (4) ปูกับเห็บ

ตอบ 4 หน้า 136 สัตว์ใน Phylum Arthropoda จะมีโครงร่างของร่างกายหรือผิวเปลือกที่หุ้มลำตัว เป็นสารอินทรีย์ประเภทไคติน (Chitin) และรยางค์ที่ยื่นออกจากลำตัวเป็นคู่ ๆ นั้นก็จะมีลักษณะเป็นข้อปล้องติดต่อกัน อีกทั้งยังมีการลอกคราบด้วย ซึ่งสัตว์ในกลุ่มนี้ ได้แก่ กุ้ง ปู แมลงทุกชนิด ตะขาบ เห็บ บึ้ง เป็นต้น

37.       ลักษณะใดที่จัดเป็นลักษณะของสัตว์ที่เรียกว่า ฟองนํ้า

(1) มักยึดเกาะติดอยู่กับที่เดียวตลอดเวลา     (2) ลำตัวเป็นรูพรุน

(3) ผนังลำตัวประกอบด้วยชั้นเชลล์เรียงตัวกัน 2 ชั้น (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 129 - 130, (คำบรรยาย) สัตว์ในกลุ่มฟองนํ้า (Phylum Porifeia) มีลักษณะสำคัญ คือ

1.         เป็นสัตว์ที่เกือบตลอดชีวิตมักจะยึดเกาะติดอยู่กับที่ตลอดเวลา         2. ผิวลำตัวจะเป็นรูพรุน    3.ผนังลำตัวประกอบด้วยชั้นเซลล์เรียงตัวกัน 2 ชั้น คือ เซลล์ชั้นนอกและเซลล์ชั้นใน

4.         การสืบพันธุ์มีทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ

5.         การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ โดยวิธีสร้างส่วนอื่น ๆ ของร่างกายเพิ่มเติมขึ้นได้เอง

เรียกว่า            Power of Regeneration

38.       สิงโตจัดเป็นสัตว์อยู่ใน            Class เดียวกับสัตว์ชนิดใด

(1)       ตุ่นปากเป็ด     (2) วาฬ            (3)คน  (4)ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 32. ประกอบ

39.       สิ่งมีชีวิตในข้อใดที่มีสมมาตรของร่างกายเป็นแบบ Radial Symmetry

(1) ปลาดาว     (2) คน (3)อะมีบา        (4)แมลงวัน

ตอบ 1 หน้า 132 Radial Symmetry คือ ลักษณะสมมาตรของร่างกายซึ่งเมื่อตัดตามแนวแกนความยาวของลำตัว (Longitudinal) ไม่ว่าระนาบใด ส่วนที่ตัดออกมาจะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น ปลาดาว กะพรุน ฯลฯ

40.       ข้อใดคือสิ่งมีชีวิตที่จัดว่าเล็กที่สุด

(1) Mycoplasma         (2) Spirochete   (3)       Bacteria   (4)Euglena

ตอบ 1 หน้า 96 - 97 Mycoplasma (Phylum Schizophyta) เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบ คือ มีขนาดประมาณ 0.1 ไมครอน ดำรงชีวิตอยู่ได้ทั้งแบบอิสระ และแบบปรสิต