BIO1001 ภาค S/2553 ข้อ21-30

21.       ความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เด็กอ่อนจนถึงวัยรุ่น จัดเป็น

(1) Differentiation 

(2) Development 

(3) Mutation     

(4) Evolution

ตอบ2  (คำบรรยาย) พัฒนาการ (Development) เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ต้องใช้ระยะเวลายาวนานแต่เราสามารถรู้ขั้นตอนหรือเห็นผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ เช่น การเจริญเติบโต หรือพัฒนาการตามขั้นตอนของเด็กอ่อนจนถึงวัยรุ่นหรือเด็กวัยแรกเกิดจนถึงสองขวบ โดยเริ่มตั้งแต่การควํ่า คีบ นั่ง คลาน ยืน เดิน จนกระทั่งวิ่งได้ เป็นต้น

22.       ระหว่างสสาร (Matter) กับพลังงาน (Energy) มีความจริงในข้อใดบ้าง

(1) มีปริมาณมากหรือน้อยก็ได้            (2) สสารอาจแปรรูปเป็นพลังงานได้

(3)       รับรู้ได้โดยปร ะสาทรับรู้          (4) เป็นจริงได้ทั้งสามข้อ

ตอบ 2 (คำบรรยาย) สสาร (Matter) คือ สรรพสิ่งต่าง ๆ ในโลกที่มีรูปทรงหรือตัวตน สัมผัสจับต้อง รับรู้ได้โดยประสาทรับรู้ มีน้ำหนัก และต้องการที่อยู่ เช่น ดิน น้ำ ลม อากาศ ฯลฯ ส่วนพลังงาน (Energy) คือ สรรพสิ่งต่าง ๆ ในโลกที่รับรู้ได้ แต่ไม่มีรูปทรงหรือตัวตน ไม่มีนํ้าหนัก และ ไม่ต้องการที่อยู่ เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ กระแสลม แม่เหล็กไฟฟ้า ฯลฯ โดยสสารและ พลังงานนั้นสามารถแปรรูปไปมาหากันได้ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมและจำกัด

23.       การนำเอาพลังนํ้า พลังลม พลังแสงแดด ไปแปรเป็นพลังงานไฟฟ้าต้องใช้ความรู้วิทยาศาสตร์สาขาใด

(1) วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ       (2) วิทยาศาสตร์กายภาพ

(3) วิทยาศาสตร์ประยุกต์        (4) ทุกข้อที่กล่าวมา

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 19. ประกอบ

24.       ข้อใดไม่เป็นพลังงาน

(1) แสงสว่าง   (2)อากาศ        (3)อุณหภูมิ      (4)แม่เหล็กไฟฟ้า

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 22. ประกอบ

25.       การจัดการให้สภาวะภายในร่างกายมีความคงที่สมํ่าเสมออย่างต่อเนื่องเรียกว่า เป็น

(1) ภาวะปกติสุข         (2)ภาวะธำรงดุล         (3)Homeostasis          (4)       ถูกทุกข้อ

ตอบ.4 หน้า 2 - 3, 8   เมื่อปี ค.ศ. 1851 โกลด์ แบร์นาร์ด (Claude Bernard) ได้เสนอทฤษฎีภาวะปกติสุข หรีอภาวะธำรงดุล (Homeostasis) ซึ่งเป็นการจัดการให้สภาวะภายในร่างกาย มีความคงที่สม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง

26.       Internal Respiration เกิดขึ้นโดยกระบวนการ

(1) Dialysis         (2)       Osmosis   (3)       Diffusion (4)Homeostasis

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 4. ประกอบ

27.       การนำความรู้วิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ มาผสมผสานกันจนเกิดองค์ความรู้ใหม่ เรียกการศึกษาลักษณะนี้ว่า

(1) Scientific Interdependency (2) Scientific Interdisciplinary

(3) Scientific Methods       (4) Scientific International

ตอบ 1 หน้า 2, (คำบรรยาย) Scientific Interdependency เป็นลักษณะการศึกษาวิทยาการทาง วิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบัน ที่มีการนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ มาผสมผสานกันจนเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นสากลมากยิ่งขึ้น เช่น วิชาชีวเคมี ชีวฟิสิกส์ เป็นต้น

28.       ในการเจาะเลือดเพือนำไปหาข้อมูลทางการแพทย์ ผู้ทำการจะเจาะเลือดออกจาก

(1) หลอดเลือดอาร์เทอรี (2) หลอดเลือดเวน (3) หลอดเลือดแคพิลลารี          (4) ได้ทุกข้อ

ตอบ 2 หน้า 152, (คำบรรยาย) หลอดเลือดที่มาติดต่อกับหัวใจมี 2 ประเภท คือ

1. หลอดเลือดเวน (Vein) ทำหน้าที่นำเลือดที่ผ่านการใช้งานแล้วจากอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย กลับเข้าสู่หัวใจ โดยจะมีลักษณะเป็นสีเขียวอมนํ้าเงิน ซึ่งแพทย์มักจะทำการเจาะเลือดจากหลอดเลือดเวนนี้เพือนำไปหาข้อมูลทางการแพทย์ ทั้งนี้เพราะมองเห็นได้ง่าย 2. หลอดเลือดอาร์เทอรี (Artery) ทำหน้าที่นำเลือดลอกจากหัวใจไปส่งตามอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย

29.       สารอาหารที่ได้จากการย่อยสกัดจะถูกดูดซึมเข้าสู่หลอดเลือดและหลอดน้ำเหลือง โดยกระบวนการใด

(1) Osmosis        (2) Diffusion      (3) Dialysis         (4) ทั้งสามวิธี

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 6. ประกอบ

30.       หลอดนํ้าเหลืองที่อยู่ภายในวิลลัส เรียกว่า

(1) Lacteal (2) Lymph (3) Node   (4) Gland

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 6. ประกอบ