BIO1001 ภาค S/2553 ข้อ11-20

11. พืชหรือสัตว์ที่เกิดจากการตัดต่อยีนส์ เรียกว่า

(1) สิงดัดแปรทางพันธุกรรม    

(2) พันธุวิศวกรรม

(3) Genetically Modification Organisms 

(4) ข้อ 1 หรือ 3

ตอบ 1 (คำบรรยาย) สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms : GMOs)หมายถึง พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ที่ถูกดัดแปลงหน่วยพันธุกรรม (DNA หรือ Gene) โดยใช้ เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม เพื่อให์ได้ลักษณะใหม่ที่ต้องการ เช่น ต้านทานยาปราบวัชพืซ ทนต่อแมลงและไวรัส สุกงอมช้า เพิ่มคุณค่าทางอาหาร เป็นต้น

12.       ในกระบวนการเมแทบอลิชีม ธาตุที่ทำให้ก่อเกิดพลังงาน คือ

(1) ไฮโดรเจน   (2) ออกซิเจน   (3) คาร์บอน     (4) ไนโตรเจน

ตอบ 2 หน้า 147, 154 ในกระบวนการเมแทบอสิซึมหรือเมตาบอสิสม์ (Metabolism) ของมนุษย์นั้น จะมีธาตุที่ทำใท้ก่อเกิดพลังงานก็คือ ก๊าซออกซิเจน ซึ่งจะถูกนำไปสู่เชลล์ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยสารเคมีที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงที่เรียกว่าฮีโมโกลบิน(Haemoglobin)

13.       ข้อใดมิใช่องค์ประกอบของกระบวนการเมแทบอลิซึม

(1) Nutrition      (2) Reproduction      (3) Synthesis (4)Respiration

ตอบ2 หน้า 147 กระบวนการเมแทบอลิซึม มีองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วน คือ 1. อาหาร (Nutrition)2.กระบวนการสังเคราะห์ (Synthesis) 3. กระบวนการหายใจ (Respiration)

14.       ความมีชีวิตวินิจฉัยได้จากกระบวนการใด

(1) Anabolism   (2)Catabolism  (3)Metabolism (4)ข้อ 1 และ 3

ตอบ 3 หน้า 147, (คำบรรยาย) กระบวนการเมแทบอลิซึม เป็นกระบวนการทางเคมีทั้งหมด ที่เกิดขึ้นภายในตัวของสิ่งมีชีวิต ซึ่งผลลัพธ์โดยรวมหรือผลลัพธ์สุดท้ายที่จะได้รับจาก กระบวนการเมแทบอลิซึม ก็ดือ การเจริญเติบโต (Growth) หรือความมีชีวิต นั่นเอง

15.       อวัยวะภายในที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายมนุษย์ คือ

(1) ปอด           (2)       ตับ       (3)ลำไล้           (4)มดลูก

ตอบ 2 หน้า 153, (คำบรรยาย) ตับ (Liver) เป็นอวัยวะภายในที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายมนุษย์ โดยตับจะทำหน้าที่เปลี่ยนสภาพน้ำตาลกลูโคสที่เหลือใช้ในร่างกายให้รวมตัวกันเป็นแป้งไกลโคเจน (Glycogen) และเก็บสะสมไว้ในตับ ดังนั้นเมื่อร่างกายขาดนํ้าตาลกลูโคสจึงสามารถดึงเอา นำตาลกลูโคสจากตับมาใช้งานได้ (โดยเปลี่ยนไกลโคเจนกลับไปเป็นกลูโคส)

16.       เลือดดีที่เตรียมส่งไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย จะออกจากหัวใจส่วนใด

(1) สองห้องซีกบน       (2)สองห้องฟากซ้าย    (3) สองห้องซีกล่าง      (4)สองห้องฟากขวา

ตอบ 2 (คำบรรยาย) หัวใจของคนมี 4 ห้อง แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1.         ห้องฟากขวา 2 ห้อง ทำหน้าที่รับและส่งเลือดที่ผ่านการใช้งานจากร่างกายมาแล้วโดยห้องบนขวาจะรับเลือดใช้แล้วจากร่างกาย ส่วนห้องล่างขวาจะส่งเลือดเสียไปฟอกที่ปอด

2.         ห้องฟากซ้าย 2 ห้อง ทำหน้าที่รับและส่งเลือดดีออกไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยห้องบนซ้ายจะรับเลือดดีที่ปอดฟอกแล้ว ส่วนห้องล่างซ้ายจะส่งเลือดดีไปเลี้ยง ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

17.       หัวใจของคน สองห้องซีกบน เป็นบริเวณที่

(1) รับเลือดดี   (2)รับเลือดใช้งานแล้ว (3) ส่งเลือดออก          (4)รับเลือดเข้าหัวใจ

ตอบ 4 หน้า 152, (คำบรรยาย) หัวใจของคนแบ่งออกเป็น 4 ห้อง คือ

1. ห้องซีกบน 2 ห้อง เรียกว่า เอเตรียม” (Atrium) ซึ่งทำหน้าที่รับเลือดที่มาจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเข้าสู่หัวใจ โดยไมคำนึงถึงคุณภาพของเลือด

2.         ห้องซีกล่าง 2 ห้อง เรียกว่า เวนทริเคิล” (Ventricle) ซึ่งทำหน้าที่ส่งเลือดออกจากหัวใจ ไปยังอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย โดยไมคำนึงถึงคุณภาพของเลือดเช่นกัน

18. ประกาศคาดการณ์ลักษณะอากาศหรือการพยากรณ์อากาศ เป็นความรู้ในสาขาวิชาใด

(1)อุทกวิทยา   (2) อุตุนิยมวิทยา         (3) ธรณีวิทยา  (4) ปฐพีวิทยา

ตอบ 2 (คำบรรยาย) วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Science) เป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ หรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งไมมีชีวิต เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง หรือความเป็นไปของธรรมชาติ เช่น การสังเกตและศึกษาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน, ธรณีวิทยา (แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด), อุทกวิทยา (น้ำท่วม), อุตุนิยมวิทยา (ประกาศคาดการณ์ ลักษณะอากาศ การพยากรณ์อากาศ), ดาราศาสตร์ (ท้องฟ้า ดวงดาว) เป็นต้น

19. แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เป็นวิทยาศาสตร์สาขาใด

(1)       วิทยาศาสตร์ชีวภาพ    (2) วิทยาศาสตร์กายภาพ

(3) วิทยาศาสตร์ประยุกต์        (4) ข้อ 1 แสะ 3

ตอบ 3 (คำบรรยาย) วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (Applied Science/Technology Science) เป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเรื่องราวของธรรมชาติ แล้วนำผลของความรู้นั้นไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกิจกรรมเพื่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เช่น แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสาสตร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ การนำเอาพลังนั้า พลังลม พลังแสงแดด ไปแปรเป็นพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น

20. การสังเกตและศึกษาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน นับเป็นวิทยาศาสตร์สาขาใด        

(1) วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ   (2)วิทยาสาสตร์กายภาพ

(3) วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์          (4) วิทยาศาสตร์ประยุกต์

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 18. ประกอบ