BIO1001 ภาค 1/2554 ข้อ81-90

81.       Desoxyribose Nucleic Acid มีหน้าที่อะไร

(1)ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากบรรพบุรุษไปยังลูกหลาน       

(2) สร้างโปรตีน

(3) ส่งเสริมและควบคุมการเจริญเติบโต         

(4) สร้างน้ำย่อยหรือเอนไซม์

ตอบ1 หน้า 43, (คำบรรยาย) DNA (Desoxyribose Nucleic Acid) หรือ Gene เป็นสารพันธุกรรมซึ่งมีหน้าที่สำคัญ 2 ประการ คือ 1. กำหนดลักษณะเฉพาะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด หรือแต่ละหน่วยให้เป็นไปตามเผ่าพันธุ์ของตน และสามารถถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ์กรรมนั้น จากบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลานได้     2. ควบคุมกิจกรรมทุกประเภทที่เกิดขึ้นภายในเซลล์

82.       ออร์แกเนลล์ข้อใด มีหน้าที่เป็นที่เกิดกระบวนการหายใจระดับเซลล์

(1) ไลโซโซม (Lysosome)          

(2) แวคิวโอล (Vacuoles)

(3) ไมโตคอนเดรีย (Mitochondria)    

(4) พลาสติด (Plastids)

ตอบ 3 หน้า 52, (คำบรรยาย) ไมโตคอนเดรีย (Mitochondria) เป็นออร์แกเนลล์ที่ได้ชื่อว่าเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าของเชลล์หรือเป็น แหล่งผลิตพลังงานให้แกเซลล์” (House of Power of the Cell) โดยจะทำหน้าที่สร้างเอนไซม์ที่ใช้ในกระบวนการหายใจระดับเซลล์หรือเผาผลาญ อาหารเพื่อให้เกิดพลังงานแกเซลล์ โดยเฉพาะเซลล์ที่มีกระบวนการทำงานสูง เช่น เซลล์ของตับ ไต และประสาท

83.       ออร์แกเนลล์ข้อใด ที่มีบทบาทในการสังเคราะห์แสง

(1)ไลโชโซม (Lysosome) (2) แวคิวโอล (Vacuoles)

(3) ไมโตคอนเดรีย (Mitochondria)    (4) พลาสติด (Plastids)

ตอบ 4 หน้า 53, (คำบรรยาย) พลาสติด (Plastids) เป็นออร์แกเนลล์ที่มีลักษณะเป็นเม็ดสาร และภายในมีสารที่ทำให้เกิดสีบรรจุอยู่ โดยเม็ดสารสีเขียวที่บรรจุอยู่ในคลอโรพลาสติด หรือคลอโรพลาสต์นั้นจะเรียกว่า คลอโรพิลล์” (Chlorophyll) ซึ่งเป็นสารที่มีบทบาทสำคัญ ในการสังเคราะห์แสงของพืช

84.       พืชใน Subdivision ใดที่มีผิวของลำต้นเป็นร่องยาวคล้ายลูกฟูก ผิวลำต้นหยาบเพราะมีสารพวกซิลิกา

(1)       ดิวิชันย่อยไลคอพซิดา (Subdivision Lycopsida)

(2)       ดิวิชันย่อยเทอรอพซิดา (Subdivision Pteropsida)

(3)       ดิวิชันย่อยไซลอพซิดา (Subdivision Psilopsida)

(4)       ดิวิชันย่อยสฟีนอพซิดา (Subdivision Sphenopsida)

ตอบ 4 หน้า 113 พืชในดิวิชันย่อยสฟีเนอพซิดา (Subdivision Sphenopsida) จะมีลักษณะคล้าย ต้นหญ้า มีข้อและปล้องชัดเจน ลำต้นมีทั้งส่วนที่อยู่บนดินและใต้ดิน ส่วนที่อยู่บนดินนั้น มีสีเขียวและภายในกลวง ผิวของลำต้นเป็นร่องยาวคล้ายลูกฟูก ผิวลำต้นหยาบเพราะ มีสารพวกซิลิกาประกอบอยู่ และใบมีลักษณะเป็นแผ่นเล็ก ๆ เกิดขึ้นเป็นวงรอบข้อ ได้แก่ หญ้าถอดปล้องหรือสนหางน้า (Horsetail)

85.       พืชชนิดใดมีรากสังเคราะห์แสง

(1) กระบองเพชร         (2) กุหลาบ      (3) กล้วยไม้     (4) จอก

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข่อ 67. ประกอบ

86.       พืชชนิดใดใบมีลักษณะเป็นแผ่นเล็ก ๆ เกิดขึ้นเป็นวงรอบข้อ

(1) หวายทะนอย         (2) หญ้าถอดปล้อง     (3) มอสส์         (4) เพิร์น

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 84. ประกอบ

87.       คลาสแองจิโอสเปอร์มี (Class Angiospermae) จัดอยู่ใน  Subdivision ใด

(1)       ดิวิชันย่อยไลคอพซิดา (Subdivision Lycopsida)

(2)       ดิวิชันย่อยเทอรอพซิดา (Subdivision Pteropsida)

(3)       ดิวิชันย่อยไซลอพซิดา (Subdivision Psilopsida)

(4)       ดิวิชันย่อยสฟีเนอพซิดา (Subdivision Sphenopsida)

ตอบ 2 หน้า 113 - 116 ดิวิชันย่อยเทอรอพซิดา (Subdivision Pteropsida) แบ่งออกเป็น 3 Class คือ

1.         คลาสฟิลิซินี (Class Filicinae)

2.         คลาสจิมโนสเปอร์มี (Class Gymnospermae)

3.         คลาสแองจิโอสเปอร์มี (Class Angiospermae) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 Subclass คือ Subclass Monocotyledoneae และ Subclass Dicotyledoneae

88.       พืชชนิดใดมีใบอ่อนจะม้วนงอขดคล้ายลานนาฟิกา

(1) เฟิร์น          (2) มอสส์         (3) หญ้าถอดปล้อง     (4) หวายทะนอย

ตอบ 1 หน้า 113 เฟิร์น (Fern) จัดเป็นพืชในคลาสฟิลิซินี (Class Filicinae) ซึ่งมีลักษณะสำคัญ คือ

1.         อาคัยน้ำเป็นสื่อในการนำสเปิร์มว่ายเขาไปผสมกับไข่

2.         มีอับสปอร์รวมอยู่เป็นกลุ่มจำนวนมากติดอยู่ใตใบ

3.         เป็นพืชที่ยังไม่มีเมล็ด

4.         ช่วงชีวิตระยะ Gametophyte เป็นช่วงชีวิตอิสระที่มีอายุไม่นานนัก

5.         ใบอ่อนจะม้วนงอขดคล้ายลานนาฟิกา

89.       กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (Photosynthesis) เป็นวิวัฒนาการของเซลล์ในสมัยแรกเริ่มที่ปรับตัว ให้เหมาะสมกับสภาพแวดต้อมที่ขาดแคลนอาหาร เกิดขึ้นในลักษณะใด

(1)       บรรพบุรุษของพืชใช้แสงแดดเป็นแหล่งพลังงานอาหารได้โดยตรง โดยไม่ต้องมีกระบวนการใด ๆ

(2)       บรรพบุรุษของลัตว์อยู่ในที่แสงจ้าเพื่อรับแสงแดดเมื่อต้องการพลังงาน

(3)       สิ่งมีชีวิตบางชนิดใช้แสงกระตุ้นการสังเคราะห์กลูโคสจากน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์

(4)       อาหารที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดในบรรพบุรุษของพืชที่อยู่บนบกเท่านั้น

ตอบ 3 หน้า 26, (คำบรรยาย) กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (Photosynthesis) เป็นวิวัฒนาการ ของเซลล์ในสมัยแรกเริ่มที่ปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดด้อมที่ขาดแคลนอาหาร ซึ่งเกิดขึ้น จากการที่สิ่งมีชีวิตบางชนิดที่เซลล์มีสารคลอโรฟิลล์ในการกักเก็บพลังงานจากแสงแดดเอาไว้ ได้ใช้พลังงานแสงกระตุ้นการสังเคราะห์อาหาร โดยนำเอาโมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไปรวมกับโมเลกุลของน้ำ  ซึ่งจะได้สารอาหารประเภทน้ำตาลกลูโคส (และเกิดก๊าซออกซิเจน เป็นผลพลอยได้

90.       คำกล่าวใดถูกต้องที่สุด

(1)       พารามีเซียม ตอบสนองต่อสิ่งเร้าโดยการพรางตัว

(2)       ยูกลีนา มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นพร้อมกันในโปรโตพลาสม์

(3)       อะมีบา ตอบสนองต่อสิ่งเร้าโดยใช้โครงสร้างคล้ายขนที่เรียกว่า ซิเลียช่วยในการเคลื่อนที่

(4)       การตอบสนองต่อสิ่งเร้าไม่พบในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวดังที่กล่าวมา

ตอบ 2 หน้า 98, 106, 195 - 196, (คำบรรยาย) การตอบสนองต่อสิ่งเร้าในสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำประเภทเซลล์เดียวซึ่งได้แก่ พวกโปรติสตา (Protista) เช่น ยูกลีนา อะมีบา พารามีเซียม จะเกิดขึ้นพร้อมกันในก้อนโปรโตพลาสม์ ส่วนการตอบสนองต่อสิ่งเร้าในสัตว์ชั้นสูงและ ในพืชทั่วไปนั้น จะมีโครงสร้างหรืออวัยวะที่ทำหน้าที่เป็นสัดส่วนแยกออกจากกัน