BIO1001 ภาค 1/2554 ข้อ71-80

71.       พืชชนิดใดมีลำต้นแบบ Stolon

(1) บัวบก        

(2) ผักบุ้ง         

(3) พลู 

(4) ตำลึง

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 65. ประกอบ

72.       Isotonic Solution หมายถึงอะไร

(1) สารละลายที่มีควมเข้มข้นน้อยกว่า          

(2) สารละลายที่มีความเข้มข้นสูงกว่า

(3)       สารละลายทีมีความเข้มข้นเท่ากัน       

(4) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 3 หน้า 33 ศัพท์วิชาการที่เกียวข้องกับความเข้มข้นของสารละลาย ได้แก่

1. Hypertonic Solution หมายถึง สารละลายที่มีความเข้มข้นสูงกว่า หรือมีปริมาณของสาร มากกว่าปริมาณของนำ

2. Hypotonic Solution หมายถึง สารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่า หรือมีปริมาณของสารน้อยกว่าปริมาณของนํ้า

3.         Isotonic Solution หมายถึง สารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากัน

73.       สถานะของสารชนิดใดที่มีการแพรกระจายตํ่าสุด

(1)       ของเหลว         (2) ของแข็ง     (3) สารแขวนลอย        (4) ก๊าช

ตอบ 2 หน้า 32อัตราเร็วของการแพร่กระจายมีมากน้อยแตกต่างกันตามสถานะของสาร กล่าวคือสารที่มีสถานะเป็นก๊าชจะมีอัตราเร็วของการแพร่กระจายสูงสุด สารที่มีสถานะเป็นของเหลว จะมีอัตราเร็วรองลงมา และสารที่มีสถานะเป็นรองแข็งจะมีอัตราเร็วตํ่าสุด

74.       ข้อดจัดเป็นคารโบใฮเดรตที่มีโมเลกุลเล็กมาก

 (1) น้ำตาลกาแลคโตส            (2) น้ำตาลมอลโตส     (3) เด็กซทริน   (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 1 หน้า 37 - 39, (คำบรรยาย) สารประกอบคาร์โบไฮเดรต แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

1. Monosaccharide หรือ Simple Sugar เป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุลเล็กมาก หรือ ที่เรียกว่านํ้าตาลเชิงเดี่ยว ได้แก่ นํ้าตาลกลูโคส นํ้าตาลฟรุคโตส นํ้าตาลกาแลคโตส

2.         Disaccharide หรือ Double Sugar เป็นคาร์โบไอเดรตที่มีโมเลกุลคู หรือที่เรียกว่า น้ำตาลเชิงประกอบ ได้แก่ น้ำตาลทราย นํ้าตาลมอลโตส นํ้าตาลแลคโตส

3.         Polysaccharide เป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุลใหญ่มาก ได้แก่ แป้งไกลโคเจนในสัตว์ เซลลูโลส เด็กซทริน ไคติน

ข้อ 75. - 78. ให้ตอบคำถามจากตัวเลือกต่อไปนี้

(1)       วิตามิน A      (2) วิตามิน D (3) วิตามิน E  (4) วิตามิน K

75.       วิตามินในข้อใดช่วยป้องกันภารเป็นหมัน

ตอบ 3 หน้า 46, (คำบรรยาย) วิตามิน E เป็นวิตามินที่ช่วยป้องกันการเป็นหมัน และช่วยทำให้ ตัวอ่อนเกาะติดผนังมดลูกได้เหนียวแน่นขึ้น ไม่ให้แท้งง่าย นอกจากนี้ยังมีบทบาทหน้าที่ เกี่ยวกับการยืดอายุเซลล์ สร้างความชุ่มชื้นให้ผิวหนัง และเสริมประสิทธิภาพการทำงาน ของอวัยวะผลิตเซลล์เชื้อเพศ

76.       วิตามินในข้อใดช่วยควบคุมการดูดซึมของธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสในร่างกาย

ตอบ 2 หน้า 46, (คำบรรยาย) วิตามิน D เป็นวิตามินที่ทำหน้าที่ช่วยควบคุมการดูดซึมของธาตุแคลเซียม และฟอสฟอรัสในร่างกายสำหรับสร้างเนื้อเยื่อกระดูก ถ้าร่างกายขาดวิตามินนี้จะทำให้กระดูก อ่อนโค้งงอ กระดูกพรุน ฟันผุ กล้ามเนื้ออ่อนเปลี้ยและชักกระตุก แต่ถ้าร่างกายได้รับมากเกินไป จะทำให้กระดูกแกร่งและหักง่าย

77.       ถ้าขาดวิตามินในข้อใดจะทำให้โลหิตแข็งตัวช้า

ตอบ4 หน้า 46, (คำบรรยาย) วิตามิน K เป็นวิตามินที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญเกี่ยวข้องกับคุณภาพ ของเลือด (โลหิต) ก็คือ ทำให้นํ้าเลือดข้นเหนียวจนเกิดการไหลของเลือดช้าลง และทำให้เลือด แข็งตัวปิดปากแผลเพื่อป้องกันเลือดไหลออกมาภายนอกร่างกาย ซึ่งถ้าร่างกายขาดวิตามินนี้ จะทำให้เลือดแข็งตัวช้า เสียเลือดมาก หรือเลือดไหลหยุดช้าเมื่อเกิดบาดแผล

78.       วิตามินในข้อใด ถ้าได้รับไม่เพียงพอจะเกิดอาการตามัว มองไม่เห็นในที่แสงสลัว

ตอบ 1 หน้า 45 - 46, (คำบรรยาย) วิตามิน, A เป็นวิตามินที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญเกี่ยวข้องกับสุขภาพของดวงตา และคุณภาพของการมองเหิน ซึ่งถ้าร่างกายได้รับวิตามินนี้ไม่เพียงพอ จะทำให้ตามัวและมองไม่เห็นในที่แสงสลัว (Night Blindness)

79.       ข้อใดจัดเป็น Disaccharide หรือ Double Sugar

(1)       น้ำตาลกลูโคส (2) นั้าตาลฟรุคโตส     (3) เซลลูโลส   (4) น้ำตาลทราย

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 74. ประกอบ

80.       คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม เมื่อเผาไหม้โดยสมบูรณ์ให้พลังงานความร้อนกี่กิโลแคลอรี

(1)       4.1 กิโลแคลอรี            (2) 5.1 กิโลแคลอรี      (3) 6.2 กิโลแคลอรี      (4) 7.3 กิโลแคลอรี

ตอบ 1 หน้า 39, (คำบรรยาย) ไลปิดหรือไขมัน เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานมากที่สุดในปริมาณนํ้าหนัก ที่เท่ากันของสาร โดยไขมันจะให้พลังงานมากกว่าคาร์โบไฮเดรต กล่าวคือ ไขมัน 1 กรัม เมื่อเผาไหม้โดยสมบูรณ์แล้วจะให้พลังงานความร้อน 9.1 กิโลแคลอรี ในขณะที่คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม ให้พลังงานความร้อนเพียง 4.1 กิโลแคลอรีเท่านั้น