BIO1001 ภาค 1/2554 ข้อ61-70

61.       การอยู่ร่วมกันของพยาธิตัวตืดในหมู ถือว่าเป็นการอยู่แบบใด

(1) Predation     

(2) Parasitism   

(3) Neutralism  

(4)Commensalism

ตอบ 2 หน้า 77, (คำบรรยาย) Parasitism (+/-) เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตแบบที่ฝ่ายหนึ่ง ได้ประโยชน์ในฐานะ ปรสิต” (Parasite) คอยเกาะทำลายและอาศัยอีกฝ่ายหนึ่งที่เสียประโยชน์ เช่น พยาธิตัวตืดในหมู พยาธิใบไม้ในตับคน เชื้อโรคกับคน พยาธิในลำไส้ กาฝากกับต้นไม้ เชื้อไวรัสในสัตว์ต่าง ๆ เป็นต้น

62.       ข้อความใดอธิบายเกี่ยวกับ Species ไม่ถูกต้อง

(1)       สิ่งมีชีวิตไม่ได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม        (2) สิ่งมีชีวิตมีการเพิ่มจำนวน

(3)       สิ่งมีชีวิตสามารถสืบต่อเผ่าพันธุ์ได้      (4) สิ่งมีชีวิตมีการลดจำนวน

ตอบ 4 หน้า 5, 70, (คำบรรยาย) ชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต (Species) หมายถึง หมู่หรือจำนวนของสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือเป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตพวกเดียวกัน โดยมีลักษณะสำคัญดังนี้

1.         มีรูปร่างลักษณะและการจัดระเบียบโครงร่างแบบเดียวกัน    2. มีวิถีการดำรงชีวิตเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน 3. มีการเพิ่มทวิจำนวน 4. สามารถสืบต่อเผ่าพันธุ์ของตนได้

5.         ไต้รับอิทธิพลจาก DNA หรือ Gene แต่ไม่ไต้รับผลกระทบจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม

63.       องค์ประกอบหลักของสารอินทรีย์ คือธาตุใด

(1)       คาร์บอน          (2) แคลเซียม   (3) ไนโตรเจน   (4) ฟอสฟอรัส

ตอบ 1 หน้า 17, 35 สารประกอบอินทรีย์ (Organic Compound) เป็นสารประกอบทางเคมีที่มีอะตอมชองธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญที่สุด เพราะคาร์บอนจะเข้าทำปฏิกิริยา ทางเคมีกับอะตอมของธาตุอื่น ๆ ได้ง่าย และสารประกอบของคาร์บอนยังสามารถเชื่อมต่อกัน ได้อย่างไม่มีขีดจำกัด

64.       การอยู่ร่วมกันของปลาฉลามกับเหาฉลาม เป็นการอยู่รวมกันแบบใด

(1) Commensalism    (2) Mutualism  (3) Amensalism          (4) ผิดทุกข้อ

ตอบ 1 หน้า 76, (คำบรรยาย) Commensalism (+/0) เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตแบบที่ฝ่ายหนึ่ง ได้รับประโยชน์ แต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้และไม่เสียประโยชน์อันใด เช่น ปลาฉลามกับเหาฉลาม กล้วยไม้ที่ขึ้นอยู่บนต้นไม้ใหญ่, การบริจาคทรัพย์สิ่งของให้ผู้ประสบอุทกภัยโดยไม่ทำให้ ตัวเองเดือดร้อน เป็นต้น

65.       พืชชนิดใดมีลำต้นแบบ Prostrate

(1) ผักกระเฉด (2) ผักแว่น       (3) บัวบก        (4) พลู

ตอบ1 หน้า 120 พืชที่มีลำต้นอยู่เหนือดินสามารถแบ่งตามลักษณะที่ปรากฏได้เป็น 4 ชนิด คือ

1.         ชนิดที่ทอดแตะพื้นเป็นระยะ ๆ (Stolon) เช่น บัวบก ผักแว่น ผักตบชวา จอก

2.         ชนิดที่ทอดราบไปตามพื้น (Prostrate) เช่น ผักบุ้ง ผักกระเฉด

3.         ชนิดที่เกาะเกี่ยวป่ายปีนหรือเลื้อยพัน (Climber/Twinning) เช่น ตำลึง พลู พวงชมพู เถาวัลย์

4.         ชนิดทีมีลำต้นตั้งตรง (Erect Stem) เช่น สนทะเล ก้ามปู ราชพฤกษ์ มะพร้าว ตาล มะละกอ

66.       พืชชนิดใดมีวงจรชีวิตในเวลา 2 ปี (ไม้ข้ามปี)

(1) อ้อย           (2) ดาวเรือง     (3) หอม           (4) มันสำปะหลัง

ตอบ 3 หน้า 121 พืชแบ่งตามลักษณะของการมีอายุได้เป็น 4 ชนิด คือ

1.         พืชที่มีช่วงอายุสั้นมาก และปีหนึ่งอาจเกิดได้หลายรุ่น (Ephemeral) เช่น ดาวเรือง บานชื่น แพงพวยฝรั่ง

2.         พืชทีมีวงจรชีวิตในเวลา 1 ปี หรือไม้ปีเดียว (Annual) เช่น อ้อย มันสำปะหลัง

3.         พืชที่มีวงจรชีวิตในเวลา 2 ปี หรือไม้ข้ามปี (Biennial) เช่น หอม กระเทียม ว่านต่าง ๆ

4.         พืชที่มีอายุนานกว่า 2 ปี หรือไม้หลายปี (Perennial) เช่น มะม่วง ทุเรียน

67.       พืชชนิดใดมีรากสังเคราะห์แสง

(1) มันสำปะหลัง         (2) กล้วยไม้     (3) ลิ้นจี่           (4) โกงกาง

ตอบ 2 หน้า 117 รากของพืชทุกชนิดมักจะเป็นทรงกระบอก โคนใหญ่ปลายเรียวเล็กลงทีละน้อย ไมมีข้อ ปล้อง ตา หรือบ และไมมีสีเขียว ยกเว้นรากสังเคราะห์แสง (Photosynthetic Root) เช่น รากกล้วยไม้ เป็นต้น

68.       พืชชนิดใดจัดเป็นพวก Hydrophyte

(1) กุหลาบหิน (2) มะขาม       (3) บัว  (4) เสมา

ตอบ 3 หน้า 122 พืชแบ่งตามลักษณะของแหลงกำเนิดและทื่อยูอาศัยได้เป็น 5 ประเภท คือ

1. Epiphyte หมายถึง พืชที่ขึ้นอยู่บนต้นไม้อื่นแต่ไมได้เบียดเบียนต้นไม้นั้น เช่น กล้วยไม้ และเฟิร์นบางชนิด

2. Parasite หมายถึง พืชที่ขึ้นอยู่บนต้นไม้อื่นแล้วเบียดเบียนต้นไม้นั้น เช่น กาฝาก ฝอยทอง ขนุนดิน ฤาษี        

3. Xerophyte หมายถึง พืชที่เกิดอยู่ในที่แห้งแล้งและมีนั้าน้อย เช่น กุหลาบหิน กระบองเพชร เสมา โบตั๋น

4.         Mesophyte หมายถึง พืชที่เกิดอยู่ในที่ที่มีนํ้าพอสมควร เช่น มะม่วง มะขาม ทุเรียน มังคุด

5.         Hydrophyte หมายถึง พืชที่อาศัยอยู่ในนั้า เช่น บัว ผักบุ้ง ผักตบชวา ผักกระเฉด

69.       ใบของพืชชนิดใดที่ช่วยทำหน้าที่ขยายพันธุ์

(1) กาบหอยแครง       (2) มันเทศ       (3) ต้นตายใบเป็น       (4) กล้วยไม้

ตอบ 3 หน้า 122 - 123, 231 ใบของพืชมีหน้าที่หลัก 3 ประการ คือ การสร้างอาหาร การหายใจ และการคายน้ำ นอกจากนี้แล้วใบของพืชบางชนิดยังอาจเปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่อย่างอื่น ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นหน้าที่รอง หรือพืชบางชนิดอาจทำหน้าที่หลักและหน้าที่รองไปพร้อม ๆ กัน หรือทำหน้าที่เดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ทำหน้าที่แพร่และขยายพันธุ์ ได้แก่ ต้นตายใบเป็น โคมญี่ปุน และเฟิร์นบางชนิด ช่วยป้องกันลำต้นและลดการคายนํ้า โดยการลดขนาดใบให้เล็กลง มีลักษณะเป็นหนาม และไม่มีปากใบ ได้แก่ พืชพวก Xerophyte เช่น เสมา กระบองเพชร กุหลาบหิน ฯลฯ

70.       พืชชนิดใดที่ฐานรองดอกเจริญไปเป็นเนื้อของผล

(1) แอปเปิล     (2) ทุเรียน        (3) มะม่วง       (4) ส้ม

ตอบ     1 หน้า 125 ฐานรองดอก (Receptacle) จะอยู่ที่ปลายสุดของก้านดอกเป็นส่วนสุดท้ายที่จะติดกับดอกเป็นแหล่งจ่ายอาหารไปยังอวัยวะส่วนอื่นของดอก เป็นฐานที่รองรับส่วนสร้างเซลล์เพศ ของดอกและในพืชบางชนิดอวัยวะส่วนนี้จะเจริญไปเป็นเนื้อของผล เช่น แอปเปิ้ล