BIO1001 ภาค 1/2554 ข้อ51-60

51.       ความยาวที่ใช้วัดขนาดของบัคเตรีใช้หน่วยไมครอน (Micron) 1 ไมครอน เท่ากับหน่วยวัดในข้อใด

(1) 1/25,000 มิลลิเมตร 

(2) 1/1,000 มิลลิเมตร         

(3) 1/100 มิลลิเมตร 

(4) 1/10 มิลลิเมตร 

ตอบ 2 หน้า 95 หน่วยความยาวที่ใช้วัดขนาดของบัคเตรีใช้หน่วย ไมครอน (Micron) โดยความยาว 1 ไมครอน มีขนาด 1/1,000 มิลลิเมตร หรือ 1/25,000 นิ้ว

52.       ข้อใดบ่งบอกถึงการดํ ารงชีวิตของบัคเตรีได้ถูกต้อง

(1) อาศัยในพื้นที่ทุกแห่ง         (2) บัคเตรีบางชนิดไมต้องอาศัยออกซิเจนอิสระในการดำรงชีวิต

(3) มีทั้งประโยชน์และโทษตอมนุษย์   (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 95 บัคเตรีนั้นดำรงชีวิตอยู่ได้ในพื้นที่ทุกแห่ง ซึ่งบัคเตรีบางชนิดต้องอาศัยออกซิเจน ในอากาศเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต เรียกว่า Aerobe แต่บางชนิดไม่ต้องอาศัยออกซิเจนอิสระ ในการดำรงชีวิต เรียกว่า Anaerobe ส่วนชนิดที่อยู่ได้โดยทั้งที่อาศัยออกซิเจนและ ไม่อาศัยออกซิเจนในการดำรงชีวิตนั้น เรียกว่า Facultative Anaerobe โดยบัคเตรีมีทั้งพวกที่ทำให้เกิดโทษ โรคภัย และพวกที่ทำประโยชน์ให้แกมนุษย์

53.       สารละลายของสี (Pigment) ที่เรียกว่า Phycocyanin จะอยู่ภายในเซลล์ของสาหร่ายชนิดใด

(1) สาหร่ายสีเขียว       (2) สาหร่ายสีแดง        (3) สาหร่ายสีเขียวแกมนํ้าเงิน (4) สาหร่ายสีทอง

ตอบ 3 หน้า 97 สาหร่ายสีเขียวแกมนํ้าเงิน (Blue-green Algae) เป็นโปรติสต์ใน Phylum Cyanophyta ภายในเซลล์มีสารละลายของสี (Pigment) ชนิดที่เรียกว่า Phycocyanin ซึ่งมีสีน้ำเงินปนอยู่กับสารคลอโรฟิลด์ (Chlorophyll) กระจายอยูทั่วเซลล์ ไม่ได้อยู่รวมกัน เป็นกลุ่มก้อนเหมือนสาหร่ายชนิดอื่น ๆ

54.       เซลล์ของสิ่งมีชีวิตในข้อใดที่ไมมีสารคลอโรฟิลล์ (Chlorophyll)

(1) สาหร่ายสีนํ้าตาล   (2) เห็ด            (3) สาหร่ายสีทอง        (4) ข้อ 1 และ 2

ตอบ 2 หน้า 102 - 103 ฟังไจ (Fungi) เป็นโปรติสต์ใน Phylum Eumycophyta อาจมีเพียงเซลล์เดียวหรืออยู่รวมกันเป็นเส้นใยเรียกว่า ไฮฟา (Hypha) ภายในเซลล์ไม่มีสารคลอโรฟิลด์ จึงไม่อาจสร้างอาหารโดยวิธีสังเคราะห์แสงได้ต้องใช้อาหารจากแหล่งอื่น โดยการดำรงชีวิต มีทั้งแบบที่หากินอย่างอิสระและแบบที่เป็นปรสิตอาศัยอยู่ได้ทั่วไป เช่น ราดำที่ขึ้นบนขนมปัง เห็ดชนิดต่าง ๆ (เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดฟาง) เป็นต้น

55.       สาหร่ายชนิดใดที่มีผนังเซลล์เป็นสารซิลิกา (Silica)

(1) Brown Algae         (2) Diatom         (3) Greer Algae (4) Dinoflagellate

ตอบ2 หน้า 100 ไดอะตอม (Diatom) เป็นสิ่งมีชีวิตในกลุ่มสาหร่ายสีทอง (Golden Algae)ที่เปลือกหรือผนังเซลล์ประกอบด้วยสารซิลิกา (Silica) โดยผนังเซลล์จะมีลักษณะเป็นฝาตลับ สวมประกบกันและมีลวดลายสวยงาม ซึ่งสามารถที่จะพบได้ทั้งในนํ้าจืดและนํ้าเค็ม

56.       สัตว์ในกลุ่มใดเริ่มมีผิวตัวประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 3 ชั้น (Triploblaslica) เป็นกลุ่มแรก

(1)       พยาธิตัวแบน   (2) ปลาดาว     (3) ฟองนํ้า       (4) หอย

ตอบ 1 หน้า 131 - 133, (คำบรรยาย) สัตว์ในกลุ่มหนอนตัวแบน (Phylum Platyhelminthes)มีลักษณะสำคัญ คือ เป็นสัตว์กลุ่มแรกที่เริ่มมีผนังลำตัวหรือผิวตัวประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 3 ชั้น (Triploblastica) มีระบบประสาท ตำแหน่งของร่างกาย ระบบการสืบพันธุ์ และ ระบบขับถ่าย ซึ่งสัตว์ในกลุ่มนี้ได้แก่ พยาธิตัวตืด และพยาธิใบไม้

57.       ฟองนํ้ามีหนาม (Spicule) ประกอบด้วยสารจำพวกใด

(1) หินปูน        (2) ซิลิกา         (3) โปรตีน       (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 129 ฟองนํ้ามีหนาม (Spicule) เกิดจากเซลล์ที่อยู่ในชั้นวุ้นของฟองนํ้า (Sponge) ซึ่งเคลื่อนที่ได้คล้ายอะมีบาเรียกว่า Amoebocyte หรือ Mesenchyme เปลี่ยนรูปทำหน้าที่ สร้างโครงร่างเล็ก ๆ มีลักษณะคล้ายขวากหนามเล็ก ๆ สอดประสานกันอยู่ภายในตัวของฟองนํ้า โดยองค์ประกอบของ Spicule ประกอบด้วยสารจำพวกหินปูน ซิลิกา และโปรตีนแบบที่แข็ง คล้ายเขาสัตว์

58.       ลักษณะของสัตว์ในข้อใดมีรยางค์เป็นข้อปล้องติดต่อกันเด่นชัด

(1)หมัด            (2) ปลิง           (3) หอยเม่น     (4) ทาก

ตอบ 1 หน้า 136 สัตว์ใน Phylum Arthropoda จะมีโครงร่างของร่างกายหรือผิวเปลือกที่หุ้มลำตัว เป็นสารอินทรีย์ประเภทไคติน (Chitin) และรยางค์ที่ยื่นออกจากลำตัวเป็นคูๆ นั้นก็จะมี ลักษณะเป็นข้อปล้องติดต่อกันเด่นชัด อีกทั้งยังมีการลอกคราบด้วย ซึ่งสัตว์ที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ กุ้ง ปู แมลงทุกชนิด หมัด ตะขาบ เห็บ บึ้ง เป็นต้น

59.       ปลาวาฬจัดเป็นสัตว์อยู่ใน Class เดียวกับสัตว์ชนิดใด      

(1) จิงโจ้กับพะยูน    (2)ปลาตะเพียนกับปลากระเบน

(3) ปลาโลมากับค้างคาว        (4) ถูกทั้งข้อ 1 และ 3

ตอบ4 หน้า 138 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Class Mammalia) เรียกโดยทั่วไปว่า Mammalมีลักษณะสำคัญ คือ เป็นสัตว์ที่ต้องอาศัยนํ้านมจากแม่ในขณะที่ยังมีอายุน้อยอยู่ โดยตัวที่ เป็นแม่จะมีต่อมสร้างน้ำนม รวมทั้งมีขนปกคลุมตัว ส่วนใหญ่มีลูกโดยออกเป็นตัว ระบบต่าง ๆ ของร่างกายมีความเจริญมาก โดยเฉพาะระบบประสาทซึ่งจะเจริญมากจนกลายเป็นสมอง สัตว์ที่จัดอยู่ใน Class นี้ ได้แก่ ปลาวาฬ จิงโจ้ พะยูน ปลาโลมา ค้างคาว หนู ลิง คน เป็นต้น

60.       ข้อความใดคือลักษณะของสัตว์ใน Class Amphibia เช่น กบ งูดิน    

(1) อยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบก   (2)หายใจด้วยปอด      (3) หัวใจมี 3 ห้อง        (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 137 สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ (Class Amphibia) มีลักษณะสำคัญ คือ เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ได้ ทั้งในน้ำและบนบก แต่ออกไขไว้ในแหล่งน้ำ หายใจด้วยปอด มีหัวใจ 3 ห้อง เช่น กบ งูดิน เขียด ปาด คางคก เป็นต้น