BIO1001 ชีววิทยาเบื้องต้น ปีการศึกษา 1/2555 ข้อ91-100

91.       การตอบสนองต่อสิ่งเร้าในพืชถูกแสดงออกมาในลักษณะใด

(1) การเคลื่อนไหว       

(2) การเคลื่อนที่

(3) การตอบโต้ 

(4) พืชไม่แสดงอาการออกมาให้เห็น

ตอบ 1 หน้า 198 การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชนั้น จัดว่าเป็นพฤติกรรมของพืชซึ่งแสดงออกมา ในรูปของการเคลื่อนไหว (Movement) โดยสิ่งเร้าที่ทำให้เกิดพฤติกรรมการตอบสนองในพืช มี 2 ประเภทคือ 

1. สิ่งเร้าภายใน ได้แก่ ฮอร์โมนและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติ           

2. สิ่งเร้าภายนอก ได้แก่ แสงสว่าง แรงดึงดูดของโลกอุณหภูมิ น้ำ ฯลฯ ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆ กัน

92.       เซลล์ประสาทในสัตว์ส่งกระแสความรู้สึกออกจากเซลล์ทางใด

(1) เดนไดรต์    (2) แอ็กซอน    (3) เอนด์ เพลต            (4) ไซแนปส์

ตอบ 2 หน้า 64, 197 เซลล์ประสาท (Nerve Cell) แต่ละเซลล์ประกอบด้วย

1.         ตัวเซลล์ประสาท (Cell Body)

2.         แอ็กซอน (Axon) ทำหน้าที่ส่งกระแสความรู้สึกและคำสั่งออกจากตัวเซลล์ประสาท

3.         เดนไดรต์ (Dendrite) ทำหน้าที่รับกระแสความรู้สึกเข้าสู่ตัวเซลล์ประสาท

4.         เอนด์ เพลต (End Plate) เป็นเส้นใยละเอียดจำนวนมากที่แผ่อยู่ที่ปลายกิ่งแขนงของเซลล์ประสาท ทำหน้าที่เป็นตัวเกาะเกี่ยวประสานกับเอนด์ เพลต ของเซลล์ประสาทอื่น ๆ

93.       ออกซิน (Auxin) เป็นฮอร์โมนที่พืชสร้างจากยอดแล้วลำเลียงลงสู่รากของพืช ทำให้พืชตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร

(1) การขยายขนาดของลำต้นพืช         (2) การเบนหนีแสงของยอดพืช

(3) การเบนเข้าหาแสงของยอดพืช      (4) การเจริญสูงขึ้นเพื่อรับแสงของยอดพืช

ตอบ 3 หน้า 199 ออกซิน (Auxin) เป็นฮอร์โมนพืชที่ช่วยส่งเสริมและควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งฮอร์โมนนี้พืชจะสร้างจากปลายยอดแล้วลำเลียงลงสู่รากในลักษณะที่หนีแสงสว่าง ทำให้พืช เกิดการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงหรือมีพฤติกรรมการตอบสนองโดยการที่ยอดพืชจะโค้งหรือ เบนเข้าหาแสง ส่วนรากพืชจะเบนหนีแสง

94.       การตอบสนองต่อสิ่งเร้าในสิ่งมีชีวิตชั้นตํ่าประเภทเซลล์เดียวเกิดที่ใด

(1) โปรโตพลาสม์        (2) เนื้อเยื่อประสาท     (3) เส้นใยประสาท      (4) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 1 หน้า 98, 106, 195 - 196, (คำบรรยาย) การตอบสนองต่อสิ่งเร้าในสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำประเภทเซลล์เดียวซึ่งได้แก่ พวกโปรติสตา (Protista) เช่น ยูกลีน่า อะมีบา พารามีเซียม จะเกิดขึ้นพร้อมกันในก้อนโปรโตพลาสม์ ส่วนการตอบสนองต่อสิ่งเร้าในสัตว์ชั้นสูงและ ในพืชทั่วไปนั้น จะมีโครงสร้างหรืออวัยวะที่ทำหน้าที่เป็นสัดส่วนแยกออกจากกัน

95.       การเจริญของรากต้นไทรหยั่งมาถึงพื้นดิน เป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เรียกว่า

(1) Phototropism       (2) Geotropism (3) Thermonastic      (4) Photonastic

ตอบ 2 หน้า 200 Geotropism เป็นการเคลื่อนไหวตอบสนองภายนอกต้นพืชเนื่องจากการเจริญเติบโต โดยมีแรงดึงดูดของโลกเป็นสิ่งเร้า เช่น การเจริญของรากต้นไทรหยั่งมาถึงพื้นดิน เป็นต้น

96.       ทฤษฎีการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่กล่าวว่า สิ่งมีชีวิตเกิดการเลือกสรไโดยธรรมชาติสอดคล้องกับข้อใด

(1) ลามาร์ค (Lamarck)    (2) ดาร์วิน (Darwin)

(3) เดอ ฟริล์ (De Vries)   (4) อริสโตเติล (Aristotle)

ตอบ 2 หน้า212-213 ตามทฤษฎีวิวัฒนาการการเลือกสรรโดยธรรมชาติ” (Natural Selection) ของชาร์ลล์ ดาร์วิน (Charles Darwin) กล่าวว่า ผู้ที่อ่อนแอไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนั้น จะตายไป เหลืออยู่แต่ผู้ที่เหมาะสมที่สุดเท่านั้นจึงจะอยู่รอด มีอหาร และมีลูกหลานได้โดย ผู้ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนี้มักจะมีคุณลักษณะพิเศษที่ดีเด่นแปลกไปจากผู้อื่น เมื่อมีลูกหลาน ก็จะถ่ายทอดหรือสอยลักษณะนั้น ๆ สืบต่อกันไป เกิดเป็นพันธุ์ใหม่ที่ดีขึ้นมา

97. การยืนยันการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนโลกที่ศึกษาได้จากฟอสซิล ควรเป็นไปในลักษณะใด

(1)       เปรียบเทียบลักษณะการกำเนิดของอวัยวะรยางค์ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง

(2)       เปรียบเทียบจากองค์ประกอบของสารเคมีในเซลล์

(3)       ศึกษาจากการทดลองผสมสายพันธุ์ใหม่

(4)       ศึกษาจากซากสิ่งมีชีวิตที่กลายเป็นหิน

ตอบ 4 หน้า 213 หลักฐานเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนโลก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.         หลักฐานโดยตรงจากการศึกษาซากสิ่งมีชีวิตที่กลายเป็นหิน หรือที่เรียกว่า ฟอสซิล (Fossil)

2.         หลักฐานจากการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตในยุคปัจจุบัน ในแง่รูปร่าง โครงสร้าง พัฒนาการ และลักษณะการทำงานของอวัยวะในสิ่งมีชีวิต

98.       การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงจากศัตรู เกิดขึ้นได้อย่างไร

(1) การมีนิ้วเท้ายาวของนกปากห่าง    (2) การมีสีเขียวสดของงูเชียว

(3) การมีรูปทรงและสีสันคล้ายใบไม้ของผีเสื้อกลางคืน (4) การมีพฤติกรรมเดินย่องของเสือดำ

ตอบ 3 หน้า 228 - 230 การปรับตัวทางด้านรูปร่างของสิ่งมีชีวิตนั้น มีจุดมุ่งหมายสำคัญ 2 ประการ คือ

1.         เพื่อเอื้อประโยชน์ในการหาอาหาร เช่น นกกระยางมีนิ้วเท้าเรียวยาวเหมาะแก่การทรงตัว, นกกานํ้ามีนิ้วเท้าแบนมีพังผืด, นกฮูกมีนิ้วเท้างองุ้มเล็บแหลมคม, ไก่มีเล็บเท้าใหญ่และแข็ง เหมาะแก่การคุ้ยเขี่ย เป็นต้น

2.         เพื่อการป้องกันหรือหลบหลีกอันตรายจากศัตรู เช่น การมีหูและขาหลังที่ยาวของกระต่าย, การมีเปลือก กระดอง เกล็ด ขนแข็ง ของหอย ปู เต่า นิ่ม และเม่น, การมีรูปทรงและสีสัน คล้ายใบไม้หรือสีเปลือกไม้ของผีเสื้อกลางคืน เป็นต้น

99.       พืชในที่แห้งแล้งแบบทะเลทรายปรับตัวให้อยู่รอดได้อย่างไรในสภาพที่ขาดนํ้า

(1) มีปากใบที่ผิวใบด้านบน    (2) เปลี่ยนรูปทรงใบให้มีก้านยาว

(3) ใบลดรูปเป็นหนาม ลำต้นสังเคราะห์แสงได้          (4) ระบบรากไม่พัฒนาดีนัก

ตอบ3 หน้า 231 Xerophyto ได้แก่ พืชที่อาศัยในพื้นที่ที่แห้งแล้ง มีน้ำน้อย พืชพวกนี้มักมีใบเล็กมาก หรือเปลี่ยนใบไปเป็นหนาม ไม่มีปากใบ ลำต้นทำหน้าที่สังเคราะห์แสงสร้างอาหารแทนใบได้ รากยาวหยั่งลึกและแผ่ไปไกลเพื่อดูดหานํ้า นอกจากนี้ยังมีสาร Cutin ฉาบเคลือบลำต้นไว้ ค่อนข้างหนาเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำระเหย

100.    ข้อใดสอดคล้องกัน

(1)       ไก่มีนิ้วเท้าแข็งแรงทำให้การหาอาหารในแหล่งนํ้ามีความเป็นไปโดยง่าย

(2)       เม่นมีขนแหลมและแข็ง ทำให้สะดวกในการหาอาหาร

(3)       นกยูงตัวผู้มีขนสวยงามช่วยดึงดูดเพศตรงข้ามให้เข้ามาผสมพันธุ์

(4)       งูสามเหลี่ยมมีสีคล้ายงูปล้องทอง ทำให้หลบหลีกศัตรูได้เป็นอย่างดี

ตอบ 3 หน้า 231 การปรับตัวทางด้านพฤติกรรม เป็นการปรับตัวเพื่อเสริมและสอดคล้องกับการปรับตัว ทางด้านรูปร่างและสรีระ เช่น นกยูงตัวผู้มีขนสวยงามช่วยดึงดูดเพศตรงข้ามให้เข้ามาผสมพันธุ เสือดาวมีพฤติกรรมในการเดินย่อง จดจ้อง และกระโดดได้อย่างว่องไว, กระต่ายและกบมีขาหลัง ยาวและแข็งแรง มักมีนิสัยระแวงตกใจง่าย กระโดดหนีไปได้อย่างรวดเร็ว, ปลาที่อยู่ในน้ำลึก มักปราดเปรียว ว่องไว เพื่อการโจมตีหรือหลบหนี เป็นต้น