BIO1001 ชีววิทยาเบื้องต้น ปีการศึกษา 1/2555 ข้อ81-90

81.       สิ่งมีชีวิตประเภทใดที่มีการขยายพันธุ์โดยวิธีการสร้างสปอร์

(1) อะมีบา       

(2)       พืชพวกสน       

(3)       เฟิร์น    

(4)      ปะการัง

ตอบ 3 หน้า 9, 167, (คำบรรยาย) การสร้างสปอร์ (Spoliation) เป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ โดยการสร้างสปอร์เล็ก ๆ จำนวนมากให้ปลิวไปตกในสถานที่ที่มีอากาศอับ ร้อน ชื้น และอุณหภูมิ พอเหมาะเพื่องอกเจริญเป็นหน่วยชีวิตใหม่ที่เหมือนหน่วยชีวิตเดิม การสืบพันธุ์แบบนี้จะทำให้ ได้รุ่นลูกจำนวนมากในเวลาเดียวกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะพบในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว เช่น เห็ด รา เฟิร์น เป็นต้น

82.       พืช GMOs คือพืชประเภทใด

(1)       พืชที่ปรับตัวให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายตามธรรมชาติ

(2)       พืชที่มีการผสมข้ามดอก ให้ได้สายพันธุ์ใหม่ ๆ

(3)       กล้วยไม้ที่นำมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้มีปริมาณมาก ๆ

(4)       มะละกอถูกตัดต่อยีนส์เพื่อให้ต่อต้านโรคใบด่างได้

ตอบ 4 (คำบรรยาย) สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (Genetically Modifed Organisms : GMOs) หมายถึง พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ที่ถูกดัดแปลงหน่วยพันธุกรรม (DMA หรือ Gene)โดยใช้เทคนิค ทางพันธุวิศวกรรม เพื่อให้ได้ลักษณะใหม่ที่ต้องการ เช่น ต้านทานโรค ทนต่อแมลงและไวรัส สุกงอมช้า เพิ่มคุณค่าทางอาหาร เป็นต้น

83.       การปรับตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดแคลนอาหารในลักษณะใด พบในสิ่งมีชีวิตที่เป็นบรรพบุรุษของพืช

(1) Parasitism    (2) Saprophytism (3) Eating       (4) Photosynthesis

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 20. ประกอบ

84.       การรวมกันของสารเคมีหลายชนิดเมื่อ 4-5 พันล้านปีมาแล้ว ทำให้เกิดชั้นบรรยากาศโลก อุณหภูมิที่ผิวโลก จึงเหมาะสมต่อการเกิดของสิ่งมีชีวิต สารเคมีนั้นคือ

(1) ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO)     (2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

(3) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (C02)     (4) ก๊าซมีเทน (CH4)

ตอบ 4 หน้า 15 - 16 โลกมีอายุประมาณ 4,500 - 5,000 ล้านปีมาแล้ว โดยระยะวิวัฒนาการ ทางเคมีของโลกนั้น เริ่มเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิของโลกเย็นลง จนเอื้อให้อะตอมของธาตุเบา ๆ (เช่น ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน และคาร์บอน) ซึ่งปกคลุมผิวโลกอยู่ เกิดการรวมตัวกัน เป็นสารประกอบทางเคมีขึ้น อันได้แก่ ไอนํ้า ก๊าซแอมโมเนีย และก๊าซมีเทน ซึ่งสารเคมีกลุ่มนี้ได้รวมตัวกันเกิดเป็นชั้นบรรยากาศห่อหุ้มโลก และมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อม ของโลกในยุคแรกเริ่มกำเนิดชีวิต

85.       สารประกอบอินทรีย์โมเลกุลใหญ่ที่เกิดจากการรวมกันของกรดอะมิโนคืออะไร

(1) ไขมัน (Fats)      (2) นิวคลีโอไทด์ (Nucleotide)

(3) โปรตีน (Protein)       (4) โพลีแซกคาไรด์ (Polysaccharide)

ตอบ 3 หน้า 20, 40 โปรตีน (Protein) เป็นสารประกอบอินทรีย์โมเลกุลใหญ่ที่เกิดจากการรวมตัวกัน ของกรดอะมิโน (Amino Acid) ซึ่งประกอบขึ้นด้วยธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และไนโตรเจน

86.       กระบวบการหายใจ (Respiration) เป็นลักษณะเริ่มต้นของการเป็นสิ่งมีชีวิต ส่งผลอย่างไรกับโลก

(1)       มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสมในชั้นบรรยากาศโลกจึงอุ่นขึ้น

(2)       ทำให้โลกมีก๊าซออกซิเจนสะสมมากขึ้นทำให้อากาศบริสุทธิ์

(3)       เกิดเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญบนโลก          (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 24, (คำบรรยาย) กระบวนการหายใจ (Respiration) เป็นลักษณะเริ่มต้นของการเป็น สิ่งมีชีวิต ซึ่งส่งผลกับโลก ดังนี้       1. มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสมในชั้นบรรยากาศจึงอุ่นขึ้น

2. ทำให้โลกมีก๊าซออกซิเจนสะสมมากขึ้นทำให้อากาศบริสุทธิ์           3. เกิดเป็นแหล่งพลังงาน

ที่สำคัญบนโลก           4. เกิดการย่อยสลายสารโมเลกุลใหญ่ให้เป็นโมเลกุลเล็ก

87.       ลักษณะแรกสุดที่แสดงถึงการเป็นสิ่งมีชีวิต คือ

(1) การรวมตัว (2)       การกินอาหาร  (3)       การเพิ่มขนาด  (4)       การทวีจำนวน

ตอบ 4 หน้า 21, (คำบรรยาย) ทฤษฎีกำเนิดชีวิต อธิบายว่า นิวคลีโอโปรตีน (Nucleoprotein)ที่เกิดจากการรวมตัวกันระหว่างโปรตีนกับกรดนิวคลีอิกนั้น ถือเป็นสารอินทรีย์ที่เริ่มแสดงถึง คุณสมบัติหรือลักษณะแรกสุดของการเป็นสิ่งมีชีวิต คือ มีความสามารถในการเพิ่มจำนวน โมเลกุลใหม่ให้มีลักษณะเหมือนโมเลกุลเดิมได้โดยไม่ต้องเกิดปฏิกิริยาเคมี หรือที่เรียกว่า การสืบพันธุ์หรือการทวีจำนวน

88.       การตอบสนองต่อสิ่งเร้าในสัตว์จะต้องมีเนื้อเยื่อหรือกลุ่มเซลล์ที่ทำหน้าที่รับส่งกระแความรู้สึกจากการรบเร้านั้น เรียกเนื้อเยื่อหรือกลุ่มเซลล์นั้นว่าอะไร

(1) เนื้อเยื่อลำเลียง      (2)เนื้อเยื่อส่งผ่าน        (3)       เนื้อเยื่อประสาท          (4)       เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ

ตอบ 3 หน้า 196 เนื้อเยื่อหรือกลุ่มเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อสิ่งเร้าในสัตว์ชั้นสูง ได้แก่

1.         เนื้อเยื่อประสาท ทำหน้าที่รับส่งกระแสความรู้สึกจากสิ่งเร้า

2.         เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ ทำหน้าที่แสดงการโต้ตอบสิ่งเร้านั้น

89.       หน่วยรับความรู้สึกเกี่ยวกับสารเคมีของผีเสื้อกลางคืน เรียกว่า

(1) Thermoreceptor  (2)       Pressoreceptor         (3)       Chemoreceptor        (4)            Photoreceptor

ตอบ 3 หน้า 196, (คำบรรยาย) ในกระบวนการรับความรู้สึก (Reception) มีอวัยวะที่เป็น หน่วยรับความรู้สึก ได้แก่

1.         Thermoreceptor เป็นอวัยวะที่รับความรู้สึกร้อนหรือเย็น (อุณหภูมิ) ได้แก่ ผิวหนัง

2.         Photoreceptor เป็นอวัยวะที่รับความรู้สึกเกี่ยวกับแสงสว่าง ได้แก่ ตา

3.         Pressoreceptor เป็นอวัยวะที่รับความรู้สึกสัมผัสและความเจ็บปวด ได้แก่ ผิวหนัง

4.         Chemoreceptor เป็นอวัยวะที่รับความรู้สึกด้านรสและกลิ่น ได้แก่ ลิ้น จมูก และ หนวดแมลงบางชนิด เช่น ผีเสื้อกลางคืน เป็นต้น

5.         Phonoreceptor เป็นอวัยวะที่รับความรู้สึกด้านเสียง ได้แก่ หู

90.       กระแสความรู้สึกถูกส่งผ่านเซลล์ประสาทไปยังสมอง (Brain) จากนั้นมีการหดตัวของกล้ามเนื้อขาเพื่อให้เดินถอยหลัง การแสดงออกดังกล่าวจัดอยู่ในกระบวนการใดของการตอบสนองต่อสิ่งเร้า

(1) กระบวนการรับความรู้สึก  (2) กระบวนการนำความรู้สึก

(3) กระบวนการแปลความหมายและสั่งการ   (4) กระบวนการตอบโต้

ตอบ 4 หน้า 197 - 198, (คำบรรยาย) กระบวนการตอบโต้ (Effect) เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างระบบกล้ามเนื้อ เซลล์ประสาทสั่งการ (Motor Neuron) และระบบต่อมสร้างฮอร์โมน ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่กระแสความรู้สึกถูกส่งผ่านเซลล์ประสาทรับความรู้สึก (Sensory Neuron) ไปยังระบบประสาทส่วนกลาง (สมองและไขสันหลัง) แล้ว โดยที่ Motor Neuron จะส่งกระแสคำสั่ง จากระบบประสาทส่วนกลางมากระตุ้นให้หน่วยตอบสนองหรือกล้ามเนื้อในบริเวณใกล้กับแหล่งรับความรู้สึกทำงานด้วยการหดตัวของเส้นใยกล้ามเนื้อ จึงทำให้เกิดการเคลื่อนไหว ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การหดตัวของกล้ามเนื้อขาเพื่อให้เดินถอยหลัง การเดินหนีห่างจาก อันตรายที่เรามองเห็น เป็นต้น