BIO1001 ชีววิทยาเบื้องต้น ปีการศึกษา 1/2555 ข้อ51-60

51.       Complete Flower หมายถึง

(1) ดอกที่มีแต่เกสรตัวผู้          

(2) ดอกที่มีแต่เกสรตัวเมีย

(3) ดอกที่มีอวัยวะไม่ครบ        

(4) ดอกที่มีอวัยวะครบ

ตอบ 4 หน้า 125 - 126 Complete Flower หมายถึง ดอกที่มีอวัยวะครบทุกวงชั้น คือชั้นของกลีบดอกวงนอกสุด (Calyx), วงชั้นของกลีบดอก (Corolla), วงชั้นของเกสรตัวผู้ (Androecium) และวงชั้นของเกสรตัวเมีย (Gynaecium) ทั้งนี้ในดอกบางชนิดยังมีอีกวงหนึ่งนอก Calyx ออกมา เรียกว่า Epicalyx เช่น ดอกชบา

52.       Pollination หมายถึง

(1) การถ่ายละอองเกสร (2) การติดเมล็ด       (3) การปฏิสนธิ           (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 1 หน้า 127 การถ่ายละอองเกสร (Pollination) หมายถึง ปรากฏการณ์ที่ละอองเกสรตัวผู้ ปลิวไปตกบนยอดเกสรตัวเมีย ถ้าเกิดในดอกเดียวกับเรียกว่า Self-Pollination หรือ Close-Pollination แต่ถ้าเกิดต่างดอกกันเรียกว่า Cross Pollination ซึ่งการถ่าย ละอองเกสรนี้จะส่งผลทำให้เกิดการผสมเกสร (Fertilization) ขึ้นในที่สุด

53.       ใบพืชชนิดใดที่มีการเปลี่ยนรูปร่างไปเพื่อทำหน้าที่ในการดักจับแมลง

(1) หยาดน้ำค้าง          (2) ว่านหางจรเข้          (3) กระบองเพขร         (4) ถั่วลันเตา

ตอบ 1 หน้า 122 - 123 ใบของพืชมีหน้าที่หลัก 3 ประการ คือ การสร้างอาหาร การหายใจ และ การคายน้ำ นอกจากนี้แล้วใบของพืชบางชนิดยังอาจเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปทำหน้าที่อย่างอื่น ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นหน้าที่รอง หรือพืชบางชนิดอาจทำหน้าที่หลักและหน้าที่รองไปพร้อมๆ กัน หรือทำหน้าที่เดียวอยางใดอย่างหนึ่ง เช่น ทำหน้าที่แพร่และขยยพันธุ์ ได้แก่ ต้นตายใบเป็น โคมญี่ปุ่น หรือเปลี่ยนแปลงไปเป็นอวัยวะจับสัตว์พวกแมลงตัวเล็ก ๆ ได้แก่ นํ้าเต้าฤาษี กาบหอยแครง หยาดนํ้าค้าง เป็นต้น

54.       สถานะของสารชนิดใดที่มีการแพร่กระจายสูงสุด

(1) ของแข็ง     (2) ของเหลว    (3) ก๊าซ            (4) สารแขวนลอย

ตอบ 3 หน้า 32 อัตราเร็วของการแพร่กระจายมีมากน้อยแตกต่างกันตามสถานะของสาร กล่าวคือ สารที่มีสถานะเป็นก๊าซจะมีอัตราเร็วของการแพร่กระจายสูงสุด สารที่มีสถานะเป็นของเหลว จะมีอัตราเร็วรองลงมา และสารที่มีสถานะเป็นของแข็งจะมีอัตราเร็วตํ่าสุด

55.       เยื่อชนิดใดที่ยอมให้สารทุกชนิดผ่านได้

(1) Permeable Membrane         (2) Impermeable Membrane

(3)       Semipermeable Membrane    (4) Differentially Permeable Membrane

ตอบ 1 หน้า 33 เยื่อบาง (Membrane) แบ่งตามคุณสมบัติการยอมให้ซึมผ่านออกเป็น 3 แบบ คือ

1.         impermeable Membrane เป็นเยื่อที่ไม่ยอมให้สารใด ๆ ผ่นได้เลย

2.         Semipermeable Membrane/Differentially Permeable Membrane/Selectively Permeable Membrane เป็นเยื่อที่ยอมให้สารเพียงบางชนิดผ่านได้

3.         Permeable Membrane เป็นเยื่อที่ยอมให้สารทุกชนิดผ่านได้

56.       Isotonic Solution หมายถึงอะไร

(1) สารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่า          (2) สารละลายที่มีความเข้มข้นสูงกว่า

(3) สารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากัน (4) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 3 หน้า 33 ศัพท์วิชาการที่เกี่ยวข้องกับความเข้มข้นของสารละลาย ได้แก่ 1. Hypertonic Solution หมายถึง สารละลายที่มีความเข้มข้นสูงกว่า หรือมีปริมาณของสารมากกว่าปริมาณของนํ้า

2.         Hypotonic Solution หมายถึง สารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่า หรือมีปริมาณของสาร น้อยกว่าปริมาณของนํ้า 3. Isotonic Solution หมายถึง สารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากัน

57.       ข้อใดจัดเป็นคาร์ใบไฮเดรตที่มีโมเลกุลใหญ่มาก

(1) นํ้าตาลมอลโทส     (2) เด็กซทริน   (3) นํ้าตาลกาแล็กโทส (4) ถูกทั้งข้อ 1 และ 3

ตอบ 2 หน้า 37 - 39, (คำบรรยาย) สารประกอบคาร์โบไฮเดรต แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

1.         Monosaccharide หรือ Simple Sugar เป็นคาร์โบไฮเดรตท์มีโมเลกุลเล็กมาก หรือ ที่เรียกว่านํ้าตาลเชิงเดี่ยว ได้แก่ นํ้าตาลกลูโคส น้ำตาล,ฟรุคโตส นํ้าตาลกาแล็กโทส

2.         Disaccharide หรือ Double Sugar เป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุลคู่ หรือที่เรืยกว่า นํ้าตาลเชิงประกอบ ได้แก่ นํ้าตาลทราย นํ้าตาลมอลโทส นํ้าตาลแล็กโทส

3.         Polysaccharide เป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุลใหญ่มาก ได้แก่ แป้งไกลโคเจนในสัตว์ เซลลูโลส เด็กซทริน ไคติน

58.       ข้อใดจัดเป็นไลปิดเชิงเดี่ยว

(1) ไกลโคไลปิด           (2) สเตอรอยด์ (3) นํ้ามัน         (4) ฟอสโฟไลปิดในไข่แดง

ตอบ 3 หน้า 39 - 40 ไลปิดแบ่งตามลักษณะสารที่มาประกอบได้เป็น 3 ประเภท คือ

1. ไลปิดเชิงเดี่ยว (Simple Lipid /True Fats) ได้แก่ ไขหรือมัน (Fats), นํ้ามัน (Oil)และสารพวกขี้ผึ้ง (Wax) 2. ไลปิดเชิงประกอบ (Compound Lipid) ได้แก่ ฟอสโพไลปิด ในไข่แดงและในสมอง ไกลโคไลปิด และไลโปโปรตีน 3. อนุพันธ์ของไลปิด (Lipid Derivative) ได้แก่ กรดไขมัน (Fatty Acid), สเตอรอล (Sterol) และ สเตอรอยด์ (Steroid) เป็นต้น

59.       Desoxyribose Nucleic Acid มีหน้าที่อะไร

(1)       สร้างโปรตีน

(2)       สร้างนํ้าย่อยหรือเอนไซม์

(3)       ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากบรรพบุรุษไปยังลูกหลาน

(4)       ส่งเสริมและควบคุมการเจริญเติบโต

ตอบ 3 หน้า 43, (คำบรรยาย) DNA (Desoxyribose Nucleic Acid) หรือ Gene เป็นสารพันธุกรรม ซึ่งมีหน้าที่สำคัญ 2 ประการ คือ

1.         กำหนดลักษณะเฉพาะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดหรือแต่ละหน่วยให้เป็นไปตามเผ่าพันธุของตน และสามารถถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนั้นจากบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลานได้

2.         ควบคุมกิจกรรมทุกประเภทที่เกิดขึ้นภายในเซลล์

60.       วิตามินชนิดใดละลายได้ในนํ้า

(1) A  (2) D  (3) C  (4) K

ตอบ 3 หน้า 44 วิตามินแบ่งตามคุณสมบัติการละลายได้เป็น 2 ประเภท คือ

1.         วิตามินที่ละลายในน้ำ ได้แก่ วิตามิน B และ วิตามิน C

2.         วิตามินที่ละลายในนํ้ามัน ได้แก่ วิตามิน A, D, E และ K