BIO1001 ชีววิทยาเบื้องต้น ปีการศึกษา 1/2555 ข้อ41-50

41.       พืชขนิดใดจัดอยู่ใน Division Bryophyta

(1) หวายทะนอย         

(2) หญ้าถอดปล้อง     

(3)       มอสส?            

(4)       เฟิร์น

ตอบ 3 หน้า 108 - 110, (คำบรรยาย) พืชในดิวิชันไบรโอไฟตา (Division Bryophyta) เป็นพืชที่มีขนาดเล็ก แต่ยังไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงนํ้าและอาหาร รวมทั้งไม่มีราก ลำต้น และใบที่แท้จริง และมักจะขึ้นอยู่ในบริเวณที่มีความชื้นสูงและอากาศเย็น จึงนับว่าเป็นพืช ที่มีวิวัฒนาการล้าหลังที่สุด ซึ่งพืชในดิวิชั่นนี้แบ่งออกเป็น 2 คลาส ได้แก่

1.         คลาสเฮพาทิชี (Class Hepaticae) เรียกว่า ลิเวอร์เวิร์ต (Live;rwort) เป็นพืชที่มีลักษณะ เป็นแผ่นแบบบางสีเขียว

2.         คลาสมอสไซ (Class Musci) เรียกว่า มอสส์ (Moss) เป็นพืชที่มีลักษณะเล็ก ขึ้นรวมกัน อยู่อย่างหนาแน่นจนมีลักษณะคล้ายพรมกำมะหยี่

42.       พืชชนิดใดจัดอยู่ใน Subdivision Psilopsida

(1) หวายทะนอย         (2) หญ้าถอดปล้อง     (3)       มอสส์  (4)       เพิร์น

ตอบ 1 หน้า 111 - 112 พืชในดิวิชั่นย่อยไซลอพซิดา (Subdivision Fsilopsida) จะมีระบบท่อ ลำเลียงอยู่เฉพาะในสวนของลำต้นเท่านั้น มีอวัยวะที่ใช้ยึดเกาะและดูดน้ำเรียกว่า Rhizoid รวมทั้งพืชเหล่านี้ยังไม่มีใบแผ่เป็นแผ่นกว้าง แต่มีลักษณะเป็นแผ่นเกล็ดเล็กและบางติดอยู่ตามลำต้นเป็นระยะ ๆ มีการแตกกิ่งของลำต้นเป็นแบบ Dichotomous Branching และมี เซลล์สืบพันธุ์เป็นเม็ดกลมเรียกว่า สปอร์ (Spore) ซึ่งพืชที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ หวายทะนอย (Psilotum) และ Tmesipteris

43.       พืชชนิดใดจัดอยู่ใน Subdivision Sphenopsida

(1) หวายทะนอย         (2) หญ้าถอดปล้อง     (3) มอสส์         (4) เฟิร์น

ตอบ 2 หน้า 113 พืชในดิวิชั่นย่อยสฟินอพซิดา (Subdivision Sphencpsida) จะมีลักษณะคล้าย ต้นหญ้า มีข้อและปล้องชัดเจน ลำต้นมีทั้งส่วนที่อยู่บนดินและใต้ดิน ส่วนที่อยู่บนดินนั้นมีสีเขียว และภายในกลวง ผิวของลำต้นเป็นร่องยาวคล้ายลูกฟูก ผิวลำต้นหยาบเพราะมีสารพวกซิลิกา ประกอบอยู่ และใบมีลักษณะเป็นแผ่นเล็ก ๆ เกิดขึ้นเป็นวงรอบข้อ ซึ่งพืซที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ หญ้าถอดปล้องหรือสนหางม้า (Horsetail)

44.       ต้นสามร้อยยอด จัดอยู่ใน Subdivision ใด

(1)       ดิวิชั่นย่อยไซลอพซิดา (Subdivision Psilopsida)

(2)       ดิวิชั่นย่อยสฟินอพซิดา (Subdivision Sphenopsida)

(3)       ดิวิชั่นย่อยเทอรอพซิดา (Subdivision Pteropsida)

(4)       ดิวิชั่นย่อยไลคอพซิดา (Subdivision Lycopsida)

ตอบ 4 หน้า 112 - 113 พืชในดิวิขันย่อยไลคอพซิดา (Subdivision Lycopsida) มีชื่อสามัญว่า Club Moss เป็นพืซที่ขึ้นรวมอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่ม มีใบเป็นแผ่นเล็ก ๆ ขึ้นรอบลำต้น ลำต้นมี ทั้งส่วนที่อยู่ใต้ดินและส่วนเหนือระดับดิน ตอนปลายสุดของกิ่งที่อยู่พ้นระดับดินจะมีลักษณะ เป็นข้ออัดแน่นเป็นรูปกรวยเรียกว่า Cone หรือ Strobilus เป็นแหล่งร้างสปอร์เพื่อการขยายพันธุ์ และมีท่อลำเลียงทั้งในราก ลำต้น และใบ ซึ่งพืชที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ต้นสามร้อยยอด (Lycopodium) หญ้ารังไก่ ช้องนางคลี่ สร้อยนางกรอง และสร้อยสุกรม

45.       พืชชนิดใดใบมีลักษณะเป็นแผ่นเล็ก ๆ เกิดขึ้นเป็นวงรอบข้อ

(1) หวายทะนอย         (2) หญ้าถอดปล้อง     (3) มอสส์         (4) เฟิร์น

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 43. ประกอบ

46.       พืชชนิดใดมีเมล็ดแต่ไม่มีผนังห่อหุ้ม

(1) ปรง            (2) เฟิร์นก้านดำ           (3) จอกหูหนู    (4) สามร้อยยอด

ตอบ 1 หน้า 111, 115 - 116, (คำบรรยาย) พืชมีเมล็ดใน Division Tracheophyta

แบ่งออกเป็น 2 พวก คือ          1. พืชมีเมล็ดแต่เมล็ดไม่มีผนังห่อหุ้ม หรือพืชไม่มีดอก(Class Gymnospermae) ได้แก่ ปรง สนแท้ แปะก๊วย และเครือมะเมื่อย 2. พืชมีเมล็ดและเมล็ดมีผนังห่อหุ้ม หรือพืชดอก (Class Angiospermae) ได้แก่ ข้าว กุหลาบ พริก มะเขือ เป็นต้น ซึ่งพืชใน Class นี้นับว่าเป็นพืชที่มีวิวัฒนาการสูงสุด และมีจำนวนมากที่สุดในยุคปัจจุบัน

47.       พืชใน Class ใด มีวิวัฒนาการสูงสุด

(1) คลาสแองจิโอสเปอร์มี (Class Angiospermae) (2) คลาสฟิลิซินี (Class Filicinae)

(3) คลาสเฮพาทิชี (Class Hepaticae) (4) คลาสจิมโนสเปอร์มี (Class Gymnospermae)

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 46. ประกอบ

48.       เป็นพืชที่มีขนาดเล็ก ขึ้นรวมกันหนาแน่นจนลักษณะคล้ายพรมกำมะหยี่จัดอยู่ใน Class ใด

(1) คลาสเฮพาทิชี (Class Hepaticae) (2) คลาสแองจิโอสเปอร์มี (Class Angiospermae)

(3) คลาสมอสไซ (Class Musci) (4) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 41. ประกอบ

49.       Liverwort จัดอยู่ใน Class ใด

(1) คลาสเฮพาทีชี (Class Hepaticae) (2) คลาสฟิลิซินี (Class Filicinae)

(3) คลาสมอสไซ (Class Musci) (4) คลาสแองจิโอสเปอร์มี (Class Angiospermae)

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 41. ประกอบ

50.       พืชชนิดใดจัดอยู่ใน Subclass Dicotyledoneae

(1) ปาล์ม         (2) ข้าว            (3) อ้อย           (4) มะลิ

ตอบ 4 หน้า 116 - 117, (คำบรรยาย) คลาสแองจิโอสเปอร์มี (Class Angiospermae) แบ่งออก เป็น 2 Subclass คือ 1. Subclass Monocotyledoneae คือ พืชใบเลี้ยงเดี่ยว เช่น ข้าว หญ้า ตะไคร้ไผ่ กล้วย ปาล์ม อ้อย มะพร้าว ฯลฯ 2. Subclass Dicotyledoneae คือ พืชใบเลี้ยงคู่ เช่น กุหลาบ มะลิ ทานตะวัน ถั่ว พริก มะเขือ เงาะ ทุเรียน ฯลฯ