BIO1001 ชีววิทยาเบื้องต้น ปีการศึกษา 1/2555 ข้อ11-20

11.       คำว่า ประชากร’’ ทางชีววิทยา คือ 

(1) สิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก   

(2)สิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อาศัยในที่เดียวกัน          

(3) สิ่งมีชีวิตทุกชนิดในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน

(4)สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน ที่อยู่ในที่เดียวกันในช่วงเวลาที่กำหนด

ตอบ 4 หน้า 5-6, 71, (คำบรรยาย) ประชากร (Population) ทางชีววิทยา หมายถึง กลุ่มของสิ่งมีชีวิต ชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อกันในสังคมหนึ่ง ๆ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เป็นจำนวน รวมทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน และในช่วงเวลาที่กำหนด

12.       เสือ ผู้บริโภคที่กินสัตว์อื่น ๆ เป็นอาหาร นิสัยการกินของเสือจัดเป็น

(1)Omnivore     (2) Carnivore     (3) Insectivore  (4) Herbivore

ตอบ 2 หน้า 234, (คำบรรยาย) กลุ่มผู้บริโภค (Consumer) สามารถจำแนกออกตามลักษณะนิสัย การกินได้เป็น 3 พวก คือ

1.         Herbivore เป็นพวกที่กินพืชเป็นอาหาร เช่น หนอน แพะ วัว ควาย กระต่าย ฯลฯ

2.         Carnivore เป็นพวกที่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหาร เช่น เสือ สิงโต จระเข้ ฯลฯ

3.         Omnivore เป็นพวกที่กินทั้งพืชและเนื้อสัตว์เป็นอาหาร เช่น มนุษย์ สุนัข ฯลฯ

13.       บทบาทใดในสิ่งมีชีวิตที่ถือได้ว่าเป็นผู้ผลิตของระบบนิเวศ

(1)       เห็ดฟาง ถูกนำมาประกอบอาหารได้ จึงถือว่าเป็นผู้ผลิตที่สำคัญ

(2)       สาหร่ายพวกไดอะตอม สร้างอาหารจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้

(3)       ปลาเป็นผลผลิตอาหารประเภทโปรตีนที่สำคัญให้กับผู้บริโภค

(4)       แมลงหลายชนิด เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญสำหรับนกกินแมลง

ตอบ 2 หน้า 100, 233, (คำบรรยาย) ผู้ผลิต (Producer) เป็นสิ่งมิชีวิตที่สามารถสร้างอาหารขึ้นมาได้ด้วยตัวเอง โดยการสังเคราะห์ด้วยแสง (Photosynthesis) หรือการสังเคราะห์เคมี (Chemosynthesis) ก็ได้ เช่น สาหร่ายพวกไดอะตอม พืฃผักสีเขียว หญ้า เป็นต้น

14.       Symbiosis เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตในรูปแบบใด

(1) ไม่มีฝ่ายใดได้เปรียบหรือเสียเปรียบกัน     (2) ถ้าขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้

(3)       อยู่ร่วมกับแบบฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์          (4) อยู่แบบแก่งแย่งแข่งขัน

ตอบ 2 หน้า 76, 103 - 104, (คำบรรยาย) การอยู่ร่วมกับแบบต่างฝ่ายให้ประโยชน์แก่กัน (Mutualistic Symbiosis) หรือต้องอาศัยเกื้อกูลกัน ถ้าขาดฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแล้ว ฝ่ายที่เหลือก็ไม่สามารถ จะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเอง เช่น การอยู่ร่วมกันของแอลจีกับฟังไจในไลเคน หรือแบคทีเรีย ที่ทำให้เกิดการย่อยของกากอาหารในลำไส้ของคน เป็นต้น

15.       แบคทีเรียพวก อี โคไล (E. coli) ในสำไส้ของคน ทำให้เกิดการยอยของกากอาหาร คนและแบคทีเรีย ถือว่าเป็นการอยู่ร่วมกันแบบใด

(1) Competition (2) Parasitism  (3) Neutralism  (4) Symbiosis

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 14. ประกอบ

16.       หน้าที่ของ Denitrifying bacteria ที่พบในวัฎจักรไนโตรเจน คือ

(1)       เปลี่ยนแปลงสารประกอบไนเตรท สลายเป็นก๊าซไนโตรเจน

(2)       เปลี่ยนแปลงก๊าซไนโตรเจนเป็นสารไนเตรท

(3)       เปลี่ยนก๊าซแอมโมเนียเป็นสารไนเตรท          

(4) เปลี่ยนก๊าซไนโตรจนเป็นสารในไตรท์

ตอบ 1 หน้า 74, 89 วัฏจักรไนโตรเจน เป็นการหมุนเวียนของก๊าซไนโตรเจนในอากาศ โดยอาศัยการทำงานของแบคทีเรียอยู่ 4 ชนิด ได้แก่      

1. Decomposing bacteria มีหน้าที่ทำให้ซากพืชซากสัตว์เกิดการเน่าเปื่อยกลายเป็นก๊าซแอมโมเนีย     

2. Nitrifying bacteria

มีหน้าที่เปลี่ยนก๊าซแอมโมเนียให้เป็นสารประกอบไนเตรท    

3. Denitrifying bacteria มีหน้าที่เปลี่ยนสารประกอบไนเตรทให้สลายตัวเป็นก๊าซไนโตรเจนกลับคืนสู่อากาค

4.         Nitrogen-fixing bacteria มีหน้าที่เปลี่ยนก๊าซไนโตรเจนในอากาศให้เป็นสารประกอบไนเตรท ซึ่งเป็นรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ได้

17. การทำปุ๋ยหมักจากพืชสด จำเป็นต้องอาศัยการทำงานของสิ่งมีชีวิตกลุ่มใด

(1) Carnivore     (2) Decomposer        

(3) Producer      (4) Herbivore

ตอบ 2 หน้า 26, 234, (คำบรรยาย) กลุ่มผู้ย่อยสลายทำลาย (Decomposer) มีการดำรงชีพแบบ Saprophytism นั่นคือ การกินซากของเสียหรือซากสิ่งมีชีวิตอนพี่ตายแล้ว โดยการผลิตเอนไซม์ ออกมาทำการย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิต ของเสีย ขยะมูลฝอย และกากอาหาร ให้ยุบย่อยสลายตัว กลายเป็นปุ๋ยหมัก อันมีธาตุพื้นฐานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งสิ่งมีชีวิตในกลุ่มนี้ ได้แก่ เห็ด เชื้อรา และแบคทีเรีย

18.       สัตว์ในกลุ่มใดที่มีชีวิตอยู่เฉพาะในนํ้าเค็ม

(1) หนอนตัวแบน         (2) ฟองนํ้า       (3) หอย           (4) ปลาดาว

ตอบ 4 หน้า 136, (คำบรรยาย) สัตว์กลุ่มหอยเม่น ปลาดาว ปลิงทะเล ทากทะเล (Phylum Echinodermata) มีลักษณะสำคัญ คือ 1. ทุกชนิดเป็นสัตว์ที่มีชีวิตอยู่เฉพาะในนํ้าเค็ม ตลอดชีวิต    2. ผิวเปลือกหุ้มร่างกายเป็นสารประเภทหินปูน       3. ไม่มีแกนลำตัว รวมทั้งไม่มีระบบหมุบเวียนโลหิตและระบบขับถ่ายที่ชัดเจน แต่มีระบบพิเศษทดแทนคือ ระบบท่อนํ้า

19.       ข้อใดจัดเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

(1) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยจากควันรถ          (2) แร่ธาตุในพื้นดิน

(3) อุณหภูมิรอบ ๆ ตัวเรา        (4) พารามีเซียมในน้ำสีย

ตอบ 3 หน้า 79, (คำบรรยาย) สิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ        1. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ(Physical Environment) หรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต เช่น ดิน นํ้า อากาศ แสงสว่าง อุณหภูมิ ฯลฯ

2.         สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (Biological Environment) หรือสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต เช่น พืช สัตว์ แบคทีเรีย จุลินทรีย์ ฯลฯ

20.       กระบวนการใดต่อไปนี้ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศลงได้

(1) การหายใจของพืช  (2) การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืซ

(3) กระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์            (4) กระบวบการเผาไหม้ในเครื่องยนต์

ตอบ 2 หน้า 26 - 27, 38, (คำบรรยาย) กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช (Photosynthesis) ถือเป็นการปรับตัวเพื่อหลีกเลี่ยงสภาพการขาดแคลนอาหารของสิ่งมีชีวิตแรกเริมที่เป็นบรรพบุรุษของพืช โดยพืชนำเอาพลังงานแสงมาใช้สร้างสารอาหารประเภทนํ้าตาลกลูโคส ด้วยปฏิกิริยาระหว่างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับนํ้าและเกิดก๊าซออกซิเจนเป็นผลพลอยได้ ซึ่งจากปฏิกิริยาของกระบวนการนี้ จะช่วยทำให้ชั้นบรรยากาศของโลกได้รับก๊าซออกซิเจนมากขึ้นจนเหมาะสมต่อการดำรงชีวิต และยังช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในบรรยากาศที่เป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันอีกด้วย