BIO1001 ชีววิทยาเบื้องต้น การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ข้อ51-60

51.       เหตุผลในข้อใดคือข้อสันนิษฐานว่าเป็นบรรพบุรุษของพืชชั้นสูง

(1)       ประกอบด้วยสาร Chlorophyll  

(2) มี Flagellum 1 เส้น

(3) ผนังเซลล์ประกอบด้วยสาร Cellulose         

(4) ประกอบด้วย Phycocyanin

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 49. ประกอบ

52.       แอลจีชนิดใดที่อยู่ในไฟลัม (Phylum) เดียวกับ Spiro§yra

(1) Voivox 

(2)       Chondrus          

(3)       Euglena   

(4) Laminaria

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 49.       ประกอบ

53.       แปะก๊วย จัดอยู่ใน Class ใด

(1)       คลาสเฮพาทิชี (Class Flepaticae)     

(2) คลาสแองจิโอสเปอร์มี (Class Angiospermae)

(3) คลาสจิมโนสเปอร์มี (Class Gymnospermae) 

(4) คลาสฟิลิซินี (Class Filicinae)

ตอบ 3 หน้า 115 คลาสจิมโนสเปอร์มี (Class Gymnospermae) เป็นพืชที่มีเมล็ดแต่เมล็ดแก่ไม่มีผนังห้อหุ้ม หรือพืชไม่มีดอก โดยเป็นพืชที่มีอายุหลายปี ลำต้นมีขนาดสูงใหญ่เมื่ออายุมากขึ้น ไม่ผลัดใบ และสืบพันธุ์โดยใช้เมล็ด ได้แก่ ปรง สนแห้ แปะก๊วย และเครือมะเมื่อย

54.       Pollination คืออะไร

(1)       การถ่ายละอองเกสร    (2)       การติดเมล็ด    (3)       การปฏิสนธิ     (4) การงอกของเมล็ด

ตอบ 1 หน้า 127 การถ่ายละอองเกสร (Pollination) หมายถึง ปรากฏการณ์ที่ละอองเกสรตัวผู้ ปลิวไปตกบนยอดเกสรตัวเมีย ถ้าเกิดในดอกเดียวกับเรียกว่า Self-Pollination หรือ Close-Pollination แต่ถ้าเกิดต่างดอกกันเรียกว่า Cross Pollination ซึ่งการถ่ายละอองเกสรนี้ จะส่งผลทำให้เกิดการผสมเกสร (Fertilization) ขึ้นในที่สุด

55.       Complete Flower หมายถึงอะไร

(1)       ดอกที่มีแต่เกสรตัวผู้    (2) ดอกที่มีแต่เกสรตัวเมีย

(3) ดอกที่มีอวัยวะไม่ครบ        (4) ดอกที่มีอวัยวะครบ

ตอบ 4 หน้า 125 - 126 Complete Flower หมายถึง ดอกที่มีอวัยวะครบทุกวงชั้น คือ ชั้นของกลีบดอกวงนอกสุด (Calyx), วงชั้นของกลีบดอก (Corolla), วงชั้นของเกสรตัวผู้ (Androecium) และวงชั้นของเกสรตัวเมีย (Gynaecium) ทั้งนี้ในดอกบางชนิดยังมีอีกวงหนึ่งนอก Calyx ออกมา เรียกว่า Epicalyx เช่น ดอกชบา

56.       พืชใน Class ใด จัดเป็นพืชดอก

(1)       คลาสเฮพาทิชี (Class Flepaticae)     (2) คลาสแองจิโอสเปอร์มี (Class Angiospermae)

(3) คลาสจิมโนสเปอร์มี (Class Gymnospermae) (4) คลาสฟิลิซินี (Class Filicinae)

ตอบ 2 หน้า 116 - 117 คลาสแองจิโอสเปอร์มี (Class Angiospermae) เป็นพืชที่มีเมล็ดและเมล็ดมีผนังห่อหุ้ม หรือพืชดอก ได้แก่ ข้าว กุหลาบ พริก มะเขือ เป็นต้น ซึ่งพืชใน Class นี้ นับว่าเป็นพืชที่มีวิวัฒนาการสูงสุด และมีจำนวนมากที่สุดในยุคปัจจุบัน

57.       ผักแว่น จัดเป็นพืชใน Class ใด

(1)       คลาสเฮพาทิชี (Class Hepaticae)      (2) คลาสแองจิโอสเปอร์มี (Class Angiospermae)

(3) คลาสจิมโนสเปอร์มี (Class Gymnospermae) (4) คลาสฟิลิซินี (Class Filicinae)

ตอบ 4 หน้า 113, 115 คลาสฟิลิซินี (Class Filicinae) เป็นพืชในกลุ่มเฟิร์น โดยแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ใหญ่ ๆ คือ 1. เฟิร์นที่อยู่บนบก เช่น เฟิร์นฝอย เฟิร์นเกล็ดหอย เฟิร์นก้านดำ เฟิร์นเขากวาง เฟิร์นข้าหลวงหลังลาย เป็นต้น 2. เฟิร์นที่อยู่ตามชายนํ้า เช่น เฟิร์นปรงไข่ เฟิร์นปรงทอง เฟิร์นปรงนํ้า เป็นต้น 3. เฟิร์นที่อยู่ในนํ้า เช่น ผักแว่น แหนแดง จอกหหนู เป็นต้น

58.       เป็นพืชมีอายุหลายปี ไม่ผลัดใบ เมล็ดไม่มีผนังห่อหุ้ม เป็นลักษณะของพืชใน Class ใด

(1)       คลาลเฮพาทิชี (Class Hepaticae)      (2) คลาสแองจิโอสเปอร์มี (Class Angiospermae)

(3) คลาสจิมโนสเปอร์มี (Class Gymnospermae) (4) คลาสฟิสิซินี (Class Filicinae)

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 53. ประกอบ

59.       พืชชนิดใด จัดอยู่ในดิวิชั่นย่อยไลคอพซิดา (Subdivision Lycopsida)

(1) ต้นสามร้อยยอด     (2) หญ้าถอดปล้อง     (3) หวายทะนอย         (4) เฟิร์นก้านดำ

ตอบ 1 หน้า 112-113 พืชในดิวิซับย่อยไลคอพซิดา (Subdivision Lycopsida) มีชื่อสามัญว่า Club Moss เป็นพืชที่ขึ้นรวมอยู่ด้วยกันเป็นกลุม มีใบเป็นแผ่นเล็ก ๆ ขึ้นรอบลำต้น ลำต้น มีทั้งส่วนที่อยู่ใต้ดินและส่วนเหนือระดับดิน ตอนปลายสุดของกิ่งที่อยู่พ้นระดับดินจะมีลักษณะ เป็นข้ออัดแน่นเป็นรูปกรวยเรียกว่า Cone หรือ Strobilus เป็นแหล่งสร้างสปอร์เพื่อการขยายพันธุ์ และมีท่อลำเลียงทั้งในราก ลำต้น และใบ ซึ่งพืชที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ต้นสามร้อยยอด (Lycopodium) หญ้ารังไก่ ข้องนางคลี่ สร้อยนางกรอง และสร้อยสุกรม

60.       พืชชนิดใด จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับจอกหูหนู

(1)       ต้นสามร้อยยอด         (2) หญ้าถอดปล้อง     (3) หวายทะนอย         (4) เฟรินก้านดำ

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 57. ประกอบ