BIO1001 ชีววิทยาเบื้องต้น การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ข้อ41-50

41.       องค์ประกอบที่สำคัญสำหรับแหล่งอาศัยบนพื้นดิน คือ

(1) ความต่างของระดับพื้นที่   

(2) ปริมาณนํ้าฝน

(3) ชนิดของพืช            

(4) ชนิดของสัตว์

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 38. ประกอบ

42.       สัตว์ที่มักจะไม่กินนํ้าเพื่อปรับตัวในด้านต่าง ๆ ในการสงวนนํ้าไว้ในตัว เป็นสัตว์ในภูมิประเทศแบบใด

(1)       เขตทุงหญ้า     

(2) เขตป่าผลัดใบ        

(3) เขตทะเลทราย       

(4) เขตร้อนชื้น

ตอบ 3 หน้า 83 - 84 เขตทะเลทราย (Desert) เป็นบริเวณที่มีปริมาณนํ้าฝนโดยเฉลี่ยตลอดปีไม่เกิน 10 นิ้ว จึงทำให้ภูมิภาคนี้มีอากาศร้อนและแห้งแล้งตลอดเวลา แต่อาจมีบางบริเวณ ที่ระดับนํ้าใต้ดินขึ้นมาใกล้ผิวดินมาก ทำให้พื้นที่บริเวณนั้นมีพืชและสัตว์อาศัยอยู่อย่างชุกชุม ซึ่งเรียกบริเวณที่มีความชุ่มชื้นในทะเลทรายว่า โอเอซิส” (Oasis) ทั้งนี้สัตว์ที่อาศัยอยู่ในเขต ทะเลทรายมักจะไม่กินนํ้าเพื่อปรับตัวในด้านต่าง ๆ ในการสงวนนํ้าไว้ในตัว อาศัยอยู่ในโพรง หรือในรู และออกหากินในเวลากลางคืน

43.       สัตว์อาศัยในเขตทุ่งหญ้าโดยมากเป็นสัตว์กินอาหารประเภทใด

(1)       กินพืช  

(2) กินเนื้อ       

(3) กินทั้งพืชและเนื้อ   

(4) ซากพืชและสัตว์

ตอบ 1 หน้า 83 เขตทุ่งหญ้า (Grassland) เป็นบริเวณที่อยู่ถัดไปทางเหนือและทางใต้ของเขตป่าดงดิบ โดยมีปริมาณนํ้าฝนโดยเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 10 - 30 นิ้ว สัตว์ที่อาศัยอยู่ในเขตนี้โดยมาก เป็นสัตว์ประเภทกินพืช (Herbivorous) ซึ่งต่อไปจะตกเป็นเหยื่อหรืออาหารของสัตว์ประเภท กินเนื้อ (Carnivorous) ที่อาศัยรวมอยู่ในบริเวณนี้ด้วยเช่นกัน

44.       แบคทีเรียมีรูปร่างเป็นแท่งยาวโค้ง เรียกว่า

(1) Bacillus         (2) Flagellum     (3) Spirillum      (4) Coccus

ตอบ 3 หน้า 94 - 96 บัคเตรีหรือแบคทีเรีย (Bacteria) มีเซลล์ที่มีขนาดเล็กมากและมีรูปร่าง หลายแบบ โดยแบบที่สำคัญ คือ 1. Coccus เป็นแบคทีเรียที่มีรูปร่างกลม

2.         Bacillus เป็นแบคทีเรียที่มีรูปร่างเป็นท่อนทรงกระบอก เช่น Lactobacillus pentosus

3.         Spirillum เป็นแบคทีเรียที่มีรูปร่างเป็นแท่งยาวโค้ง

45.       แบคทีเรียชนิดก่อให้เกิดโรควัณโรค คือ

(1) Diplococcus pneumoniae   (2) Mycobacterium tuberculosis

(3) Vibrio cholerae    (4) Salmonella typhosa

ตอบ 2 หน้า 95 - 96 โรคภัยของมนุษย์ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ได้แก่ 1. โรควัณโรค เกิดจากชนิด Mycobacterium tuberculosis 2. โรคปอดบวม เกิดจากชนิด Diplococcus pneumoniae และเชื้ออื่น ๆ   3. อหิวาตกโรค เกิดจากชนิด Vibrio cholerae

4.         ไทฟอยด์ เกิดจากชนิด Salmonella typhosa

5.         บาดทะยัก เกิดจากชนิด Clostridium tetani ฯลฯ

46.       Lactobacillus pentosus มีรูปร่างแบบใด

(1) กลม           (2) ท่อนทรงกระบอก   (3) แท่งยาวโค้ง           (4) กลมรี

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 44. ประกอบ

47.       สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมีการดำรงชีวิตได้ทั้งแบบอิสระและปรสิต คือ

(1) Virus     (2) Rickettsia     (3) Mycoplasma        (4) Pneumonia

ตอบ 3 หน้า 96 - 97 สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กใน Phylum Schizophyta ที่มีลักษณะคล้ายแบคทีเรีย แต่มีขนาดเล็กกว่า ได้แก่ Spirochete Mycoplasma Rickettsia และ Virus โดยพวกที่มี การดำรงชีวิตได้ทั้งแบบอิสระและแบบปรสิต ก็คือ Spirochete และ Mycoplasma

48.       ข้อความใดบอกลักษณะของแอลจีสีเขียวแกมน้ำเงิน (Blue-green Algae) ไม่ถูกต้อง

(1) มีสารละลาย Phycocyanin ในเซลล์            (2) ไม่มีสาร Chlorophyll กระจายอยู่ในเซลล์

(3) มีชีวิตอยู่ได้ทั้งในน้ำจืดและนํ้าทะเล          (4) สามารถเพิ่มปริมาณธาตุไนโตรเจนให้แก่ดิน

ตอบ 2 หน้า 97 Phylum Cyanophyta เป็นโปรติสต์ที่ภายในเซลล์มีสารละลายของสีชนิดที่เรียกว่า Phycocyanin ซึ่งมีสีนํ้าเงินปนอยู่กับสารคลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) กระจายอยู่ทั่วเซลล์ โดยส่วนมากจะมีลักษณะเป็นเซลล์เดียว แต่มีบางชนิดอยู่รวมกันเป็นสายยาวและมีเมือกใส หุ้มสายเซลล์ไว้ มีการดำรงชีวิตอยู่ในที่ทั่ว ๆ ไปทั้งนํ้าจืด นํ้าทะเล และในดิน ทำให้มีความสัมพันธ์ กับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เป็นอย่างมาก เพราะบางชนิดสามารถเพิ่มปริมาณธาตุไนโตรเจนให้แก่ดินได้ ตัวอย่างโปรติสต์ในไฟลัมนี้ ได้แก่ แอลจีสีเจียวแกมนํ้าเงิน (Blue-green Algae)

49.       Chloreiia จัดเป็นแอลจีอยู่ในไฟลัม (Phylum) ใด

(1)       Euglenophyta (2) Cyanophyta (3) Pyrrophyta  (4) Chlorophyta

ตอบ 4 หน้า 98 Phylum Chlorophyta เป็นแอลจีที่มีสีเขียวอ่อนหรีอแอลจีสีเขียว (Green Algae)มีทั้งชนิดที่อยู่เซลล์เดียวและที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นสาย บางชนิดอาจมีแส้ (Flagellum) เป็นองค์ประกอบของเซลล์ และมีผนังเซลล์ค่อนข้างแข็งทำให้คงรูปร่างไว้ได้ โดยผนังเซลล์ จะประกอบด้วยสารเซลลูโลส (Cellulose) เหมือนกับในพืชชั้นสูงทั่วไป จึงทำให้สันนิษฐานกันว่า แอลจีในไฟลัมนี้เป็นบรรพบุรุษของพืชชั้นสูง ตัวอย่างของแอลจีสีเจียวเช่น Spiroqyra, Voivox, Chloreiia, Chlamydomonas, Ulva เป็นต้น

50.       แอลจีในไฟลัม (Phylum) ใดซึ่งสันนิษฐานเป็นบรรพบุรุษของพืชชั้นสูง

(1)       Euglenophyta (2)       Cyanophyta     (3)       Pyrrophyta       (4) Chlorophyta

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 49. ประกอบ