BIO1001 ชีววิทยาเบื้องต้น การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ข้อ31-40

31.       แบคทีเรียบางชนิดสามารถเปลี่ยนแปลงสารประกอบไนเตรทให้สลายตัวเป็นก๊าซไนโตรเจน แบคทีเรียชนิดนี้ เรียกว่า

(1) Nitrifying bacteria        

(2) Nitrogen-fixing bacteria

(3) Denitrifying bacteria   

(4) Decomposing bacteria

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 27. ประกอบ

32.       สิ่งมีชีวิตกลุ่มผู้บริโภคกินกลุ่มผู้ผลิต นิสัยการกินจัดเป็นแบบ

(1) Carnivore     

(2) Omnivore    

(3) Insectivore  

(4) Herbivore

ตอบ 4 หน้า 234, (คำบรรยาย) กลุ่มผู้บริโภค (Consumer) สามารถจำแนกออกตามลักษณะนิสัย การกินได้เป็น 3 พวก คือ

1.         Herbivore เป็นพวกที่กินกลุ่มผู้ผลิตหรือพืชเป็นอาหาร เช่น หนอน แพะ วัว ควาย กระต่าย ฯลฯ

2.         Carnivore เป็นพวกที่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหาร เช่น เสือ สิงโต จระเข้ ฯลฯ

3.         Omnivore เป็นพวกที่กินทั้งพืซและเนื้อสัตว์เป็นอาหาร เช่น มนุษย์ สุนัข ฯลฯ

33.       นกเอี้ยงที่กินแมลงบนหลังควาย เป็นการอยู่ร่วมกันแบบใด

(1) Commensalism    

(2)       Mutualism       

(3)       Protocooperation   

(4) Neutralism

ตอบ 3 หน้า     76,     (คำบรรยาย) Protocooperation     (+/+) เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตแบบที่แต่ละฝ่ายจะเสริมประโยชน์แก่กัน แต่ถ้าขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้ว ฝ่ายที่เหลือก็ยังคงดำรงชีวิต อยู่เองได้ เช่น นกเอี้ยงที่กินแมลงบนหลังควาย ผีเสื้อกับดอกไม้ เป็นต้น

34.       นกฮูกกับหนู เป็นการอยู่ร่วมกันแบบใด

(1) Predation     (2)       Parasitism         (3)       Amensalism     (4) Neutralism

ตอบ 1 หน้า 77, (คำบรรยาย) Predation (+/-) เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตแบบที่ฝ่ายหนึ่งทำลาย หรือสังหารอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อเป็นอาหาร เช่น นกฮูกกับหนู เสือกับกวาง วัวกับหญ้า เป็นต้น

35.       หอยแครงมักอาศัยอยู่ในบริเวณใด

(1) หาดทราย   (2)       หาดหิน            (3)       ทะเลลึก           (4) หาดโคลน

ตอบ 4 (คำบรรยาย) หาดโคลน (Mud Flat) มักพบอยู่ใกล้กับบริเวณแม่น้ำสายใหญ่ เมื่อตะกอนดินจากแผ่นดินถูกนํ้ากัดเซาะละลายไปตามลำคลองหรือแม่นํ้าไหลลงสู่ทะเลแล้วตกตะกอนลง ณ บริเวณปากแม่น้ำเกิดเป็นลานโคลนหรือเลนขึ้น เวลานํ้าทะเลขึ้นจะถูกท่วมจนมิดลาน เมื่อน้ำลง จะปรากฏขึ้นเป็นลานกว้าง แต่อาจมีแอ่งนํ้าขังอยู่บ้างเล็กน้อย และด้วยความอุดมสมบูรณ์ ของธาตุอาหารในตะกอนดินที่มีการทับถมกันและระดับนํ้าทะเลหรือนํ้ากร่อยที่พอเหมาะ หาดโคลนจะมีพรรณไม้ราบลุมป่าชายเลนขึ้นตามธรรมชาติ และพบสัตว์นํ้าที่มักอยู่อาศัยตาม หาดโคลน เช่น หอยแครง เป็นต้น

36.       ข้อแตกต่างของแหล่งนํ้าจืดและนํ้าเค็มคือข้อใด

(1)       น้ำจืดมักมีกระแสน้ำเชี่ยว

(2)       นํ้าทะเลมักมีกระแสน้ำเชี่ยว

(3)       นํ้าทะเลมีความเปลี่ยนแปลงตามภาวะอากาศได้ง่ายกว่านํ้าจืด

(4)       สัตว์ทะเลกำลังการว่ายน้ำจะคล่องตัวกว่าสัตว์น้ำจืด

ตอบ 1 หน้า 81 - 82 ข้อแตกต่างของแหล่งนํ้าจืดและนํ้าเค็ม มีดังนี้

1. ปริมาณของเกลือในน้ำจืดมีน้อยกว่าน้ำเค็ม 2. น้ำจืดมักมีกระแสน้ำเชี่ยวกว่านํ้าเค็ม

3.         นํ้าจืดมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะอากาศได้ง่ายกว่านํ้าเค็ม โดยอุณหภูมิของนํ้าจืด จะมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะอากาศตลอดเวลา

37.       สัตว์นํ้าชนิดใดจัดเป็นสัตว์นํ้าจืด

(1) ปลาเก๋า     (2) กุ้งตะกาด  (3) หอยลาย    (4) ปลานิล

ตอบ 4 (คำบรรยาย) สัตว์นํ้าจืด หมายถึง สัตว์ที่อาศัยอยู่ได้เฉพาะแหล่งนํ้าจืดธรรมชาติทั่วไป เช่น แม่น้ำ คู หนอง บึง หรือลำธารนํ้าตกบนภูเขาหรือในป่าดิบชื้น เช่น ปลานิล ปลาจีน ปลาดุก ปลากราย ปลากัด ปลาม้า ปลาแรด กุ้งก้ามกราม หอยขม เป็นต้น

38.       Terrestrial Habitat เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย

(1) แหล่งอาศัยนํ้าจืด   (2) แหล่งอาศัยนํ้าเค็ม (3) แหล่งอาศัยนํ้ากร่อย (4) แหล่งอาศัยบนพื้นดิน

ตอบ 4 หน้า 79 - 82, (คำบรรยาย) แหล่งที่อยู่อาศัย (Habitat) ที่ประกอบขึ้นมาเป็นโลก มีอยู่ 2 ส่วน คือ

1.         Hydrosphere คือ แหล่งอาศัยที่เป็นนํ้า ซึ่งแบ่งออกเป็นแหล่งอาศัยนํ้าจืด (Freshwater /Inland Habitat), แหล่งอาศัยนํ้าเค็ม (Marine /Oceanic /Maritime Habitat) และ แหล่งอาศัยน้ำกร่อย (Estuarine Water Habitat)

2.         Lithosphere คือ แหล่งอาศัยที่เป็นพื้นดินหรือแหล่งอาศัยบนบก (Terrestrial /Land Habitat) โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ ดิน อากาศ อุณหภูมิ และปริมาณนํ้าฝน

39.       ประเทศไทยจัดอยู่ในภูมิอากาศแบบใด

(1) เขตป่าดิบชื้น          (2) เขตป่าผลัดใบ        (3) เขตทุ่งหญ้า            (4) เขตป่าสน

ตอบ 1 หน้า 82 - 83, (คำบรรยาย) เขตป่าดงดิบ ป่าดิบขึ้น ป่าร้อนชื้น หรือป่าฝนเขตร้อน (Tropical Rain Forest) เนินบริเวณที่อยู่ใกล้เส้นศนย์สูตรของโลก มีความชื้นสูง มีปริมาณนํ้าฝนมากที่สุด โดยเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 80 - 90 นิ้ว มีไม้ยืนต้นขนาดสูงใหญ่จำนวนมาก และเป็นบริเวณ ที่มีสิ่งมีขีวิตอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่น ซึ่งเขตภูมิประเทศแบบนี้จะพบมากในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เช่น ประเทศไทย) เอเชียใต้ แอฟริกากลาง อเมริกากลาง และอเมริกาใต้

40.       ข้อใดบอกลักษณะของพันธุ์พืชในเขตป่าดงดิบได้ถูกต้อง

(1) มอสส์         (2) พืชล้มลุก   (3) สนสองใบ  (4) ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 39. ประกอบ