BIO1001 ชีววิทยาเบื้องต้น การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ข้อ11-20

11.       ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์โดยทั่วไปที่ใช้วินิจฉัยสภาพการเป็นสิ่งมีชีวิต

(1) การมีกระบวนการเมแทบอลิสม์และสืบพันธุ์         

(2) มีรูปร่างและการจัดระเบียบของโครงสร้าง

(3) มีการเจริญเติบโตจากภายใน        

(4) เป็นสารเคมีที่ประกอบขึ้นจากธาตุคาร์บอน

ตอบ 4 หน้า 5, 8 - 10, (คำบรรยาย) หลักเกณฑ์ทั่วไปที่ใขช้วินิจฉัยสภาพการเป็นสิ่งมีชีวิต มีดังนี้

1.         มีการจัดระเบียบแบบแผนของโครงสร้างและรูปร่าง

2.         มีกระบวนการเมแทบอลิสม์ (เมแทบอลิซึม) และการสืบพันธุ์

3.         มีการเจริญเติบโตขยายขนาดจากภายใน       4. มีการตอบสนองโดยการเคลื่อนไหว

5. มีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม 6. มีเอกภาพและความหลากหลายของชีวิต

12.       คุณสมบัติข้อใดที่ไม่พบในสิ่งมีชีวิตยุคแรกเริ่มบนโลก

(1) มีกระบวนการหายใจ

(2)       การปรุงอาหารจากกระบวนการสังเคราะห์ทางชีวเคมี

(3)       การเติบโตเพิ่มขนาดเซลล์      

(4) การทวีจำนวน

ตอบ 2 หน้า 24 คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตในยุคแรกเริ่มบนโลก มีดังนี้

1.         มีกระบวนการหายใจหรือการแลกเปลี่ยนอากาศ หรือเริ่มรู้จักใช้โมเลกุลของสารต่าง ๆ เป็นแหล่งให้พลังงาน

2.         นิวคลีโอโปรตีนภายในเซลล์สามารถที่จะสร้างโมเลกุลใหม่ได้ ทำให้เซลล์มีขนาดเพิ่มขึ้น ซึ่งนับเป็นการเจริญเติบโต และมีการเพิ่มจำนวนหรือทวีจำนวนออกเป็นสองเซลล์เล็ก ๆ

3.         เกิดปฏิกิริยาเคมีนลักษณะใหม่ ๆ ทำให้ได้สารใหม่และคุณสมบัติผิดแปลกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

13.       ลักษณะการกินอาหารแบบใดที่พบในสิ่งมีชีวิตที่เป็นบรรพบุรุษของสัตว์

(1)       Saprophytism  

(2) Photosynthesis    

(3) Eating  

(4) Chemosynthesis

ตอบ 3 หน้า 26 การกิน (Eating) เป็นการปรับตัวเพื่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตเริ่มแรกที่เป็นบรรพบุรุษ ของสัตว์ โดยวิธี กินสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ซึ่งสิ่งมีชีวิตที่หาอาหารด้วยวิธีนี้จะเปลี่ยนแปลงรูปร่าง หรือโครงสร้างเซลล์ เพื่อให้สะดวกแก่การกลืนกิน

14.       ปฏิกิริยาของกระบวนการทางชีวเคมีใดที่เกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตยุคแรกเริ่ม แล้วทำให้บรรยากาศมีก๊าซออกซิเจน

(1)       Decomposition        (2) Photosynthesis    (3) Respiration (4) Chemosynthesis

ตอบ 2 หน้า 26 - 27, 38, (คำบรรยาย) กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (Photosynthesis) เป็นการปรับตัวเพื่อหลีกเลี่ยงสภาพการขาดแคลนอาหารของสิ่งมีชีวิตยุคแรกเริ่มที่เป็นบรรพบุรุษ ของพืช ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่สิงมีชีวิตบางขนิดที่เซลล์มีสารคลอโรฟิลล์ในการกักเก็บพลังงาน จากแสงแดดเอาไว้ ได้ใช้พลังงานแสงกระตุ้นการสังเคราะห์อาหาร โดยนำเอาโมเลกุลของ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) ไปรวมกับโมเลกุลของนํ้า (H2o) จนได้สารอินทรีย์ประเภท นํ้าตาลกลูโคส (C6H12O6) และเกิดก๊าซออกซิเจน (O2) เป็นผลพลอยได้ ซึ่งจากปฏิกิริยาของ กระบวนการทางชีวเคมีนี้ ทำให้ขึ้นบรรยากาศของโลกมีก๊าซออกซิเจนมากขึ้นจนเหมาะสมต่อ การดำรงชีวิต และช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศลงได้

15.       ในอดีตพลังงานที่กระตุ้นให้สารเคมีในมหาสมุทรทำปฏิกิริยาต่อกัน แล้วเกิดการรวมตัวใหม่เป็น สารประกอบอินทรีย์ คือ

(1)       พลังงานจากใต้พื้นพิภพ          (2) พลังงานจากฟ้าแลบ ฟ้าผ่า

(3) พลังงานจากคลื่นลม ในมหาสมุทร            (4) พลังงานจากการพุ่งชนของดาวเคราะห์

ตอบ 2 หน้า 17, 19, (คำบรรยาย) วิวัฒนาการทางเคมีของการกำเนิดโลกระยะที่ 2 เป็นระยะที่เริ่มเกิด สารประกอบอินทรีย์ เนื่องจากทะเลและมหาสมุทรในระยะเริ่มแรกนั้นมีสารประกอบคาร์บอน (C) หรือสารอินทรีย์ประเภทมีเทนเป็นจำนวนมาก มีเทนซึ่งได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ และ พลังงานจากฟ้าแลบ ฟ้าผ่า และประจุไฟฟ้าในขึ้นบรรยากาศ ก็จะไปทำปฏิกิริยาเคมีกับโมเลกุล ของมีเทน น้ำ แอมโมเนีย หรือไปทำปฏิกิริยาเคมีกับอะตอมหรือโมเลกุลของธาตุหรือสารประกอบ อื่น ๆ แล้วเกิดการรวมตัวใหม่เป็นสารประกอบอินทรีย์ 6 ประเภท คือ น้ำตาล กลีเซอริน กรดไขมัน กรดอะมีโน ไพริมิดีน และพิวรีน

16.       ความคิดเรื่องกำเนิดของสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้มีมาตั้งแต่ยุคโบราณก่อนคริสตกาล ข้อใดคือแนวคิดที่ได้รับการพิสูจน์และยอมรับในเชิงวิทยาศาสตร์

(1) สิ่งมีชีวิตบนโลกเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต

(2)       สิ่งมีชีวิตบนโลกเกิดมาจากดาวดวงอื่น         

(3) สิ่งมีชีวิตเกิดจากการเสกสรรของพระผู้เป็นเจ้า

(4)       สิ่งมีชีวิตแรกเริ่มเกิดจากการรวมตัวของสารอินทรีย์ในปริมาณและสภาวการณ์ที่เหมาะสม

ตอบ 4 หน้า 14 - 15 แนวคิดเรื่องการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้มีมาตั้งแต่ยุคโบราณก่อนคริสตกาล แล้ว โดยแนวคิดที่ได้รับการพิสูจน์และยอมรับในเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือ สิ่งมีชีวิตแรกเริ่มเกิดจาก การรวมตัวของสารอินทรีย์ในปริมาณและสภาพการณ์ที่เหมาะสมยิ่ง และสภาพการณ์นั้น เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเมื่อประมาณ 2,000 ปีมาแล้ว จากนั้นชีวิตแรกเริ่มที่เกิดขึ้นมาก็จะมี วิวัฒนาการทีละน้อย ๆ ในช่วงเวลานับล้าน ๆ ปี จนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ

17.       เพราะเหตุใดความเชื่อเกี่ยวกับกำเนิดของชีวิตของผู้คนในอดีต จึงไม่มีข้อพิสูจน์อย่างชัดแจ้งในทางวิทยาศาสตร์

(1)       ได้รับอิทธิพลในด้านภาษาสื่อความหมาย       (2) ได้รับอิทธิพลจากความแตกต่างของสีผิว

(3)       ได้รับอิทธิพลจากความเชื่อด้านศาสนา          (4) ได้รับอิทธิพลจากสงคราม

ตอบ 3 หน้า 11, (คำบรรยาย) ในสมัยโบราณมนุษย์จะมีความเชื่อในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ ซึ่งได้รับ อิทธิพลมาจากความเชื่อด้านศาสนา โดยเชื่อว่า ชีวิตต่าง ๆ นั้นเกิดมาจากการเสกสรรของ พระผู้เป็นเจ้า และทรงเป็นผู้กำหนดควบคุมความเป็นไปของชีวิตเหล่านั้น ด้วยเหตุนี้เอง ที่ทำให้ความเชื่อเกี่ยวกับการกำเนิดชีวิตของผู้คนในอดีตไม่มีข้อพิสูจน์อย่างชัดแจ้งในทางวิทยาศาสตร์

18.       ออร์แกเนลล์ชนิดใด ที่พบเฉพาะในพืชไม่พบในสัตว์

(1)       ไลโซโซม (Lysosome)     (2) แวคิวโอล (Vacuoles)

(3) ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria)    (4) พลาสติด (Plastids)

ตอบ 4 หน้า 50 - 53 ออร์แกเนลล์ที่พบเฉพาะในเซลล์พืช คือ ผนังเซลล์ (Cell Wall) และพลาสติด (Plastids) ส่วนที่พบเฉพาะในเซลล์สัตว์ คือ ไลโซโซม (Lysosome) และกอลจิบอดี (Golgi Body) และที่พบทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ คือ ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria) ไรโบโซม (Ribosome) และแวคิวโอล (Vacuoles)

19.       ออร์แกเนลล์ข้อใด สามารถย่อยเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอม

(1)       ไลโซโซม (Lysosome)     (2) แวคิวโอล (Vacuoles)

(3) ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria)    (4) พลาลติด (Plastids)

ตอบ 1 หน้า 52, (คำบรรยาย) ไลโซโซม (Lysosome) เป็นออร์แกเนลล์ที่ทำหน้าที่เป็นถุงเก็บ เอนไซม์ไฮโดรไลติก สำหรับใช้ย่อยสลายเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาภายในเซลล์ ขจัดสิ่งที่เซลล์ไม่ต้องการ ตลอดจนย่อยสลายตัวเองเมื่อเซลล์มีอายุมากหรือเซลล์ตาย (Autolysis) และยังเกี่ยวข้องกับการสลายหางลูกอ๊อดด้วยเอนไซม์คาเทพซินขณะที่เจริญเป็นตัวเต็มวัยอีกด้วย

20.       Desoxyribose Nucleic Acid มีหน้าที่อะไร

(1)       สร้างโปรตีน

(2)       สร้างน้ำย่อยหรือเอนไซม์

(3)       ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากบรรพบุรุษไปยังลูกหลาน

(4)       ส่งเสริมและควบคุมการเจริญเติบโต

ตอบ 3 หน้า 43, (คำบรรยาย) DNA (Desoxyribose Nucleic Acid) หรือ Gene เป็นสารพันธุกรรม ซึ่งมีหน้าที่สำคัญ 2 ประการ คือ  1. กำหนดลักษณะเฉพาะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดหรือแต่ละหน่วยให้เป็นไปตามเผ่าพันธุ์ของตน และสามารถถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนั้น จากบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลานได้ ดังคำกล่าวที่ว่า หว่านพืชชนิดใด ย่อมได้ผลเป็นพืชชนิดนั้น2. ควบคุมกิจกรรมทุกประเภทที่เกิดขึ้นภายในเซลล์