BIO1001 ชีววิทยาเบื้องต้น การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ข้อ61-70

61.       คำว่า Viviparous หมายถึง

(1) สัตว์ซึ่งออกลูกเป็นไข่         

(2) สัตว์ซึ่งออกลูกเป็นตัว

(3) สัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่และเป็นตัว     

(4) สัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ครั้งละมากกว่า 10 ฟอง

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 5. ประกอบ

62.       การจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตแบบ Natural System มีการพิจารณานำหลักเกณฑ์ใดเป็นหลักเกณฑ์ใหญ่

(1) แหล่งที่อยู่อาศัย     

(2) การดำรงชีวิต         

(3) รูปร่างโครงสร้าง    

(4) วิวัฒนาการ

ตอบ 4 หน้า 91 -92 Carolus Linnaeus นักพฤกษศาสตร์ชาวสวีเดน ได้คิดระบบการจัดหมวดหมู่ ของสิ่งมีชีวิตโดยพิจารณาความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการเป็นหลักเกณฑ์ใหญ่ ซึ่งเรียกระบบแบบนี้ว่า Natural System นอกจากนี้ยังได้เสนอให้มีระบบการตั้งชื่อสกุลและชื่อชนิดของสิ่งมีชีวิตแบบ Binomial Nomenclature ซึ่งเรียกว่า ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name) โดยกำหนดว่า สิ่งมีชีวิตใดที่มีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันมากก็ให้ใช้ชื่อเดียวกัน และต้องมีชื่อชนิดของสิ่งมีชีวิต กำกับไว้ด้วย จึงทำให้ชื่อของสิ่งมีชีวิตประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ชื่อสกุล และชื่อชนิด

63.       ชื่อวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตประกอบด้วย

(1) ชื่อชนิดพันธุ์           (2) ชื่อของชนิด

(3) ชื่อสกุลและชื่อชนิด            (4) ชื่อชนิดพันธุ์และชื่อผู้ตั้ง

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 62. ประกอบ

64.       การลำดับหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต สกุล (Genus) ต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงกันจัดให้เป็น

(1)       วงศ์ (Family) เดียวกัน      (2) อันดับ (Order) เดียวกัน

(3) ชั้น (Class) เดียวกัน       (4) ไฟลัม (Phylum) เดียวกัน

ตอบ 1 หน้า 92 Carolus Linnaeus ได้กำหนดการลำดับหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตไว้ว่า สิ่งมีชีวิตนั้น แยกออกเป็น ชนิด” (Species) สิ่งมีชีวิตที่มีความคล้ายคลึงกันมากจัดให้อยู่ใน สกุล” (Genus) เดียวกัน สกุลต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงกันจัดให้อยู่ใน วงศ์” (Family) เดียวกัน วงศ์ใด ๆ ที่มีความสัมพันธ์ ใกล้เคียงกันจัดให้อยู่ใน อันดับ” (Order) เดียวกัน อันดับของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน จัดให้อยู่ใน ขั้น” (Class) เดียวกัน ขั้นต่าง ๆ ที่มี ลัษณะร่วมกันจัดให้อยู่ใน ไฟลัม” (Phylum) หรือ ดิวิชัน” (Division) ซึ่งเมื่อรวมเข้าหลาย ๆ ไฟลัม หรืดิวิชันเรียกว่า อาณาจักร” (Kingdom)

65.       ชื่อวิทยาศาสตร์ของคน คือ    

(1) Homo sapiens

(2)       Micheiia champaca          (3) Peneous monodon (4) Scortotino anpnosa

ตอบ 1 หน้า 92 - 93 ในการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name) ให้ขึ้นต้นชื่อสกุลด้วยตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวเขียนใหญ่ นอกจากนั้นใช้อักษรตัวเล็กทั้งหมด และมักจะถูกพิมพ์ด้วย ตัวเอน เช่น ชื่อวิทยาศาสตร์ของคน คือ Homo sapiens, ชื่อวิทยาศาสตร์ของจำปา คือ Micheiia champaca เป็นต้น

66.       วิตามินชนิดใดที่ละลายได้ในนํ้า

(1)       วิตามิน A      (2) วิตามิน C  (3) วิตามิน D (4) วิตามิน K

ตอบ 2 หน้า 44 วิตามินแบ่งตามคุณสมบัติการละลายได้เป็น 2 ประเภท คือ

1.         วิตามินที่ละลายในนํ้า ได้แก่ วิตามิน B และวิตามิน C

2.         วิตามินที่ละลายในนํ้ามัน ได้แก่ วิตามิน A, D, E และ K

67.       ออร์แกเนลล์ข้อใด ได้ชื่อว่าเป็นโรงผลิตไฟฟ้าของเซลล์         

(1) ไลโซโซม (Lysosome)

(2)       แวคิวโอล (Vacuoles)     (3) ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria)    (4) พลาสติด (Plastids)

ตอบ 3 หน้า 52, (คำบรรยาย) ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria) เป็นออร์แกเนลล์ที่มีหน้าที่เป็นที่เกิดกระบวนการหายใจระดับเซลล์ จึงเป็นแหล่งสร้างพลังงานในรูป ATP จนได้ชื่อว่าเป็น โรงผลิตไฟฟ้าของเซลล์” (Powerhouse of Cell) โดยเซลล์ที่มีกระบวนการทำงานสูงและต้องการ พลังงานจะมีไมโทคอนเตรียมาก เช่น เซลล์ดับ เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ เซลล์ไข่หอยเม่นทะเล เป็นต้น

68.       Dialysis คืออะไร

(1) การที่โปรโตพลาสม์หดรวมตัวกันเป็นกลุ่ม (2) การแพร่กระจายที่ผ่านเยื่อหุ้มบาง

(3)       การกระจายของกลิ่นน้ำหอม  (4) การดูดน้ำกลับเข้าสู่เซลล์

ตอบ 2 หน้า 35 Dialysis คือ การแพร่กระจายที่ผ่านเยื่อหุ้มบาง ซึ่งเกิดขึ้นจากการซึมผ่านของ อณูของสารที่ละลายในสารละลาย Hypertonic ผ่านเยื่อ Semipermeable Membrane ไปสู่สารละลาย Hypotonic

69.       ถ้านักศึกษาขาดวิตามิน A จะทำให้เกิดอาการใด

(1) เลือดออกตามไรฟัน           (2) ทำให้เลือดแข็งตัวช้า

(3)       ทำให้ตามัว มองไม่เห็นในที่แสงสลัว    (4) โรคเหน็บชา

ตอบ 3 หน้า 45 - 46, (คำบรรยาย) วิตามิน A เป็นวิตามินที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญเกี่ยวข้องกับสุขภาพของดวงตา และคุณภาพของการมองเห็น ซึ่งถ้ารางกายขาดหรือได้รับวิตามินนี้ไม่เพียงพอ จะทำให้ตามัวและมองไม่เห็นในที่แสงสลัว (Night Blindness)

70.       ถ้านักศึกษาขาดวิตามิน C จะทำให้เกิดอาการใด

(1) เลือดออกตามไรฟัน           (2) โรคเหน็บชา

(3) ทำให้ตามัว มองไม่เห็นในที่แสงสลัว          (4) ทำให้เลือดแข็งตัวช้า

ตอบ 1 หน้า 45 วิตามิน C มีชื่อทางเคมีว่า Ascorbic Acid ซึ่งถ้าร่างกายขาดวิตามินนี้จะทำให้เลือดออก ตามไรฟัน (Scurvy) เหงือกบวม เลือดออกใต้ผิวหนัง (Haemorrhage) อ่อนเพลีย โลหิตจาง นํ้าหนักลด ชีพจรสูง เป็นต้น