ART1003 ศิลปะวิจักษณ์ การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ข้อ91-100

91.       การใช้สีของศิลปะป๊อบ

(1) ชมพู แดงส้ม          

(2) นํ้าเงิน ฟ้าหม่น 

(3) แดง น้ำเงิน      

(4) เหลือง ครีม

ตอบ 3 หน้า 61 (S) ศิลปะป๊อบ มีลักษณะเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ มีการล้อเลียน เยาะเย้ย หรือคัดค้านในเรื่องของสุนทรียภาพอยู่บ้าง มีการใช้สีสดใสระบายด้วยเทคนิคของ เส้นรอบนอกและขอบคม นิยมใช้สีตัดกัน เช่น นํ้าเงินกับแดง แดงกับเหลือง เป็นต้น

92.       เส้นที่กระจายออกเป็นรัศมี หมายถึง

(1) ความหวัง   

(2) ความทะเยอทะยาน

(3) ความมีกำลังเพิ่มขึ้น           

(4) ความมีสง่า

ตอบ 3 หน้า 26, 44, 230, 51 - 53 (S) ความหมายของเส้น มีดังนี้

1. เส้นตรง ให้ความรู้สึกแข็งแรง มั่นคง           2. เส้นโค้ง ให้ความรู้สึกอ่อนโยน อ่อนหวาน อ่อนไหว

3. เส้นตั้ง ให้ความรู้สึกมั่นคง จริงจัง   4. เส้นซิกแซ็ก ให้ความรู้สึกไม่หยุดนิ่ง ต่อเนื่อง

ไม่สิ้นสุด ตื่นเต้น          5. เส้นนอน ให้ความรู้สึกสงบ นิ่งเฉย ผ่อนคลาย

6.         เส้นที่กระจายออกเป็นรัศมี ให้ความรู้สึกกระจายออก ระเบิด ความมีกำลังเพิ่มขึ้น

7.         เส้นโค้งลงสู่พื้น ให้ความรู้สึกเศร้า เหนื่อยหน่าย ฯลฯ

93.       เส้นที่มีลักษณะต่างกันและมีทิศทางต่างกัน

(1) ย้อมมีความกลมกลืนกัน    

(2) เกิดความไม่กลมกลืนกัน

(3) ไร้ชีวิตจิตใจ            

(4) มีความรู้สึกขัดแย้ง

ตอบ 2 หน้า 53 (S) หลักสำคัญในการออกแบบเส้นเพื่อให้รู้สึกว่ามีความกลมกลืนหรือตัดกัน มีดังนี้

1.         เส้นที่มีลักษณะคล้ายกันและมีทิศทางใกล้กัน ย่อมกลมกลืนกัน

2.         เส้นที่มีลักษณะต่างกันและมีทิศทางต่างกัน ย่อมไม่กลมกลืนกัน

94.       เส้นที่มีลักษณะต่างกัน

(1) ย่อมมีทิศทางต่างกัน          (2) ขาดชีวิตจิตใจ

(3) แสดงถึงความขัดแย้งกัน   (4) ไม่มีความกลมกลืนกัน

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 93. ประกอบ

95.       เส้นซิกแซ็ก หมายถึง

(1) ความมีพลัง            (2) ความต่อเนื่องไม่สิ้นสุด

(3) ความยุ่งเหยิง         (4) ความไม่สมดุล

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 92. ประกอบ

96.       เส้นนอนมีความหมาย

(1) สงบ           (2) รวดเร็ว       (3) ต้นพลัง      (4) เหนื่อยหน่าย

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 92. ประกอบ

97.       ความมั่นคง แสดงด้วยเส้นใด

(1) เส้นโค้ง      (2)       เส้นตรง            (3)       เส้นเฉียง          (4)       เส้นผ่าน

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 92. ประกอบ

98.       เส้นที่ให้ความรู้สึกไม่หยุดนิ่ง คือ

(1) เส้นโค้ง      (2)       เส้นแย้ง           (3)       เส้นตรง            (4)       เส้นซิกแซ็ก

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 92. ประกอบ

99.       เส้นโค้ง หมายถึง

(1) ความไม่แน่นอน     (2)ความอ่อนไหว         (3)ความแน่วแน่           (4)ความไม่หยุดนิ่ง

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 92. ประกอบ

100.    เส้นโค้งให้ความรู้สึกอย่างไร

(1) อ่อนหวาน 

(2)หดหู่           

(3)       สงบ    

(4)       เหนื่อยหน่าย

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 92. ประกอบ