ART1003 ศิลปะวิจักษณ์ การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ข้อ51-60

51.       สุนทรียรสในวิชาศิลปะวิจักษณ์ ให้ความรู้สึกซาบซึ้งในเรื่องใด

(1) ความรัก     

(2) ความงาม   

(3) ความสวย  

(4) ความบันเทิง

ตอบ 2 หน้า 3 (S), 12 - 13 (S) สุนทรียรสหรือรสของศิลปะจะก่อให้เกิดความรู้สึกซาบซึ้งในสุนทรียภาพ หรือความงามของศิลปะ ซึ่งนับเป็นความเข้าใจที่สำคัญยิ่งของมนุษย์ต่อสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว โดยมีสิ่งสำคัญ 2 ประการ คือ 1. ความซาบซึ้งทางอารมณ์ 2. ความซาบซึ้งทางพุทธิปัญญา

52.       ลักษณะพิเศษของศิลปะบริสุทธิ์

(1) ให้ความชื่นชมยินดีทางด้านจิตใจ  

(2) ให้ความเพลิดเพลินสนุกสนาน

(3) ให้ความรู้สึกเหมือนจริงทุกประการ           

(4) ให้ความรู้สึกไม่เหมือนจริง

ตอบ 1 หน้า 87 (S) ศิลปะบริสุทธิ์ (Fine Art or Pure Art) เป็นงานศิลปะที่คำนึงถึงประโยชน์ ทางจิตใจ คือ ช่วยให้มีความสุขสบายใจ ทำให้เกิดความประทับใจที่ดื่มด่ำ มีความศักดิ์สิทธิ์ ในทางจิต เกิดอารมณ์สะเทือนใจไม่เสื่อมคลายและไม่สูญหายไปจากความทรงจำ ดังนั้นจึงจัดเป็นงานศิลปะอมตะหรือเรียกว่า วิจิตรศิลปซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูง ได้แก่ งานจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์

53.       สิ่งบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์งานศิลปะ

(1) ความสันโดษ          

(2) ความเชื่อในเรื่องวิญญาณ

(3) ความสะเทือนอารมณ์        

(4) ความกตัญณูต่อธรรมาติ

ตอบ 3 หน้า 10 ถึงแม้ว่าธรรมชาติจะเป็นแรงบันดาลใจอันเร้นลับที่ผลักดันให้ศิลปินสร้างสรรค์งานศิลปะ ออกมาใบรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง สุดแล้วแต่ประสบการณ์และอารมณ์สะเทือนใจของศิลปินผู้นั้น แต่หากปราศจากอำนาจแห่งความรู้สึกสะเทือนอารมณ์ อันก่อให้เกิดมโนภาพหรือจินตนาการ ขึ้นในจิตใจด้วยแล้ว งานศิลปะก็มิอาจสร้างสรรค์ขึ้นมาได้

54.       ศิลปินสร้างสรรค์งานศิลปะจาก

(1) ธรรมชาติ   (2) คิดขึ้นเอง   (3) เลียนแบบจากงานอื่น        (4) เสียงเพลง

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 53. ประกอบ

55.       มนุษย์ สัตว์ จัดเป็นรูปลักษณะของศิลปะแบบใด

(1) อิสระ          (2) ที่กำหนดแล้ว         (3) เรขาคณิต  (4) ธรรมชาติ

ตอบ 4 หน้า 11 รูปลักษณะของงานศิลปะแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ           1. แบบธรรมชาติเป็นรูปลักษณะที่ตายตัวไม่เปลี่ยนแปลง เช่น ภูเขา ต้นไม้ ใบไม้ ดอกไม้มนุษย์ สัตว์ ฯลฯ

2.         แบบเรขาคณิต เป็นรูปลักษณะที่ได้แบบอย่างจากธรรมชาติมาบ้าง เช่น เส้นตรง เส้นโค้ง ฯลฯ

3.         แบบอิสระ เป็นรูปลักษณะที่ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว และเปลี่ยนแปลงไปตามความนิยมหรือ ความเห็นชอบของผู้ประดิษฐ์

56.       ศิลปะในข้อใดเป็นผลงานสูงสุดของมนุษย์

(1) ศาสนศิลปะ           (2) ศิลปะพื้นบ้าน        (3) ศิลปะถํ้า    (4) ศิลปะบนหน้าผา

ตอบ 1 หน้า 200, 4 (S), 12 (S) ศาสนศิลปะ (Religious Art) หรืองานศิลปกรรมในลัทธิความเชื่อถือ และศาสนา ถือเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่สูงสุดและเหนือกว่างานสร้างสรรค์ด้านอื่น ๆ เพราะเป็น งานศิลปะที่เกิดจากความซาบซึ้งทางพุทธิปัญญาที่มีคุณค่าเหนือกว่าศิลปะทั้งหลายที่มนุษย์ ได้สร้างขึ้น เช่น ประติมากรรมพระพุทธรูปในศิลปะสุโขทัย ภาพเขียนพุทธประวัติ โบสถ์ วิหาร หรือศาสนสถานที่สร้างขึ้นเพื่อการบูชาต่าง ๆ เป็นต้น

57.       ศิลปะของไทยยุคแรกเริ่ม คือศิลปะสมัยใด

(1) ศิลปะสมัยทวารวดี            (2) ศิลปะสมัยศรีวิชัย

(3) ศิลปะสมัยลพบุรี   (4) ศิลปะสมัยเชียงแสน

ตอบ 1 หน้า 116 สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงแบ่งยุคสมัยของศิลปะในประเทศไทยไว้ รวม 7 สมัย ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มไปจนถึงยุคสุดท้ายไว้ดังนี้ 1. สมัยทวารวดี 2. สมัยศรีวิชัย 3. สมัยลพบุรี 4. สมัยเชียงแสน 5. สมัยสุโขทัย 6. สมัยอยุธยา 7. สมัยรัตนโกสินทร์

58.       ศิลปะยุคสุดท้ายของไทย คือศิลปะสมัยใด

(1) ศิลปะสมัยทวารวดี            (2) ศิลปะสมัยสุโขทัย

(3) ศิลปะสมัยอยุธยา (4) ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 57. ประกอบ

59.       ภาพเขียนของจีนเจริญสูงสุดในสมัยใด

(1) สมัยราชวงศ์ฮั่น      (2) สมัยราชวงศ์ถัง      (3) สมัยราชวงศ์ซ่ง      (4) สมัยราชวงศ์หมิง

ตอบ 2 หน้า 39, 220 ภาพเขียนของจีนเจริญสูงสุดในสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งถือเป็นยุคทองของศิลปะจีน ส่วนภาพเขียนในสมัยราชวงศ์ซ่งหรือซ้องนั้น ศิลปินจีนนิยมเขียนภาพภูมิประเทศหรือภาพทิวทัศน์ อันสวยงาม เช่น ภาพภูเขา ต้นไม้ ฯลฯ ผลุบโผล่อยู่ในสายหมอก

60.       ศิลปะจีนในสมัยราชวงศ์ซ่งนิยมเขียนภาพประเภทใด

(1) ภาพสงคราม         

(2) ภาพเหมือน           

(3) ภาพนก ดอกไม้     

(4) ภาพทิวทัศน์

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 59. ประกอบ