ART1003 ศิลปะวิจักษณ์ การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ข้อ31-40

31.       พระพุทธรูปยุคทองของอินเดียเริ่มเสื่อมลง

(1) หลังพุทธศตวรรษที่ 12       

(2) หลังพุทธศตวรรษที่ 13

(3) หลังพุทธศตวรรษที่ 14       

(4) หลังพุทธศตวรรษที่ 15

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 21. ประกอบ

32.       พระพุทธรูปอินเดียเริ่มเป็นแบบอย่างของศิลปะอินเดียอย่างแท้จริงในสมัยใด

(1) สมัยคันธารราฐ      

(2) สมัยมถุรา  

(3) สมัยคุปตะ 

(4) สมัยอมราวดี

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 29. ประกอบ

33.       ยุคทองของพระพุทธรูปไทยคือสมัยใด

(1) สมัยทวารวดี          

(2) สมัยศรีวิชัย            

(3) สมัยลพบุรี 

(4) สมัยสุโขทัย

ตอบ 4 หน้า 143 - 144 ศิลปะสมัยสุโขทัย ถือเป็นศิลปะยุคทองของศิลปกรรมไทย โดยเฉพาะ ประติมากรรมพระพุทธรูปไทยในสมัยนี้มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแบบ มีความสวยงามสง่า ที่สุด และมีความเรียบง่ายตามอุดมคติผิดไปจากศิลปกรรมสมัยอื่น ๆ

34.       เพราะเหตุใดงานศิลปกรรมพุทธศาสนาในสมัยโบราณ ช่างฝีมือจึงเว้นที่ว่างไว้ไม่วาดหรือปั้น

(1) ไม่กล้าแสดงออกด้วยรูปทรง         (2) ขาดประสบการณ์

(3) ไม่ได้ยึดในตนอีกต่อไป      (4) เกรงกลัวบาป

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 26. ประกอบ

35.       พระพุทธรูปนาคปรก เริ่มทำในสมัยใด

(1) สมัยมถุรา  (2) สมัยอมราวดี          (3) สมัยคุปตะ (4) สมัยปาละ-เสนะ

ตอบ 2 หน้า 121 พระพุทธรูปนาคปรกในอินเดียมีกำเนิดครั้งแรกในศิลปะอมราวดี และทำแต่เฉพาะ ในศิลปะอมราวดีเท่านั้น หลังจากนั้นจึงได้ส่งผลต่อไปยังศิลปะลังกาแบบอนุราชปุระ นอกจากนี้ ยังให้อิทธิพลต่อศิลปะคุปตะและหลังคุปตะของอินเดียอีกด้วย

36.       พระพุทธรูปขัดสมาธิเพชร คือ

(1)       พระพุทธรูปที่นั่งในท่าขัดสมาธิ เห็นฝ่าพระบาททั้งสองข้าง

(2)       พระพุทธรูปที่นั่งในท่าขัดสมาธิ เห็นฝ่าพระบาทข้างเดียว

(3)       พระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาท   (4) ถูกทั้งข้อ 1 และ 2

ตอบ 1 หน้า 139 - 140 พระพุทธรูปขัดสมาธิเพชร คือ พระพุทธรูปประทับนั่งในท่าขัดสมาธิ แลเห็นฝ่าพระบาททั้งสองข้าง ส่วนพระพุทธรูปขัดสมาธิราบ คือ พระพุทธรูปประทับนั่งในท่าขัดสมาธิ แลเห็นฝ่าพระบาทเพียงข้างเดียว พระหัตถ์ประสานกันบนพระเพลา

37.       พระพุทธรูปที่ปรากฏครั้งแรกของไทยได้รับอิทธิพลจากศาสนาใด

(1) ศาสนาพราหมณ์    (2) ศาสนาพุทธหินยาน (3) ศาสนาพุทธมหายาน (4) ศาสนาฮินดู

ตอบ 2 หน้า 122 พระพุทธรูปที่ปรากฏครั้งแรกของประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธหินยาน อย่างเถรวาท และอิทธิพลของศิลปะอมราวดี โดยพุทธศาสนาเถรวาทที่อยูในความนับถือของ คนสมัยนั้นคงเป็นนิกายมูลสรรวาสติวาท ซึ่งใช้ภาษาสันสกฤตเป็นหลัก

38.       พระพุทธรูปทวารวดียุคแรกได้รับอิทธิพลของศิลปะใด

(1) ศิลปะอมราวดี คุปตะ หลังคุปตะ  (2) ศิลปะขอมแบบปาปวน

(3) ศิลปะพื้นเมือง       (4) ศิลปะอิสลาม

ตอบ 1 หน้า 123 - 124 พระพุทธรูปทวารวดีแบ่งเป็น 3 รุ่นดังนี้

1.         รุ่นที่ 1 หรือยุคแรก แสดงอิทธิพลของศิลปะอมราวดี คุปตะและหลังคุปตะ มีอายุราว พุทธศตวรรษที่ 12

2.         รุ่นที่ 2 แสดงอิทธิพลของศิลปะพื้นเมืองมากยิ่งขึ้น มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 13 - 15

3.         รุ่นที่ 3 แสดงอิทธิพลของศิลปะขอมแบบปาปวนหรือศิลปะลพบุรีตอนต้น มีอายุราว พุทธศตวรรษที่ 15 ลงมา

39.       จิตรกรรมตามผนังถํ้าของไทยเก่าสุดอยู่ในสมัยใด

(1) สมัยหินเก่า            (2) สมัยหินกลาง         (3) สมัยหินใหม่           (4) สมัยโลหะ

ตอบ 1 หน้า 71, 108 (S), (AR 103 เลขพิมพ์ 30175 หน้า 39) จิตรกรรมตามผนังถํ้าของไทย ที่เก่าที่สุดอยู่ในสมัยหินเก่า ซึ่งมีการพบหลักฐานทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และ ภาคกลาง เช่น มีการพบการสลักเพิงผาที่เก่าที่สุดที่ถํ้ามิ้ม จ.อุดรธานี หรือมีการพบรูปมือคน ที่ถํ้าฝ่ามือ จ.ขอนแก่น เป็นต้น

40.       ถํ้าฝ่ามืออยู่ในจังหวัดใด

(1) ขอนแก่น        

(2) เชียงราย   

(3) กาญจนบุรี

(4) อุดรธานี

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 39. ประกอบ