ART1003 ศิลปะวิจักษณ์ การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ข้อ11-20

11.       ศิลปกรรมรุ่นแรกของอินเดียปรากฏมิอิทธิพลของ

(1) ศิลปะอียิปต์          

(2) ศิลปะเมโสโปเตเมีย          

(3) ศิลปะเขมร 

(4) ศิลปะจีน

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 10. ประกอบ

12.       วัฒนธรรมโมเหนโจดาโรและฮารัปปาเจริญขึ้นแถบลุ่มแม่นํ้า

(1) คงคา         

(2) ยมนา         

(3) สินธุ           

(4) กฤษณา

ตอบ 3 หน้า 59, 85 วัฒนธรรมโมเหนโจดาโรและฮารัปปาเจริญขึ้นแถบลุ่มแม่น้ำสินธุ และเป็น วัฒนธรรมที่เจริญขึ้นในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ ของอินเดีย เพราะพบหลักฐานทางโบราณคดีทั้งสองสมัย โดยโบราณวัตถุสำคัญในสมัย ก่อนประวัติศาสตร์ที่พบ คือ ตราประทับที่ทำจากหินสบู่ในแคว้นปัญจาบและสินธุ

13.       โบราณวัตถุที่สำคัญที่โมเหนโจดาโร

(1)       เครื่องมือหิน     

(2) หม้อดินเผา

(3) ตราประทับทำจากหินสบู่   

(4) ซากพระราวังโบราณ

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 12. ประกอบ

14.       ข้อใดที่เกี่ยวกับอารยธรรมฮินดูยุคกลาง

(1) ลุ่มแม่น้ำสินธุ         (2) พวกอารยัน            (3) นิยมบูชาวีรบุรุษ     (4) มุสลิม

ตอบ 3 (AR 103 เลขพิมพ์ 30175 หน้า 44) อารยธรรมฮินดูยุคกลาง ถือเป็นยุคที่ชนชั้นนักรบ มีอำนาจมาก นิยมบูชาวีรบุรุษ และเป็นยุคที่ศาสนาพราหมณ์ได้เปลี่ยนมาเป็นศาสนาฮินดู ซึ่งแบ่งแยกออกเป็นหลายลัทธิ คือ ลัทธิไศวนิกาย นับถือพระศิวะหรือพระอิศวรเป็นใหญ่,ลัทธิวิษณุนิกาย นับถือพระวิษณุหรือพระนารายณ์เป็นใหญ่ และลัทธิศักติ นับถือพระมเหสี ของเทพต่าง ๆ เช่น พระศรีมหาอุมาเทวีหรือนางทุรคา (ผู้เข้าถึงได้โดยยาก) ฯลฯ

15.       ศิลปกรรมของอินเดียเกี่ยวข้องกับสิ่งใด

(1) ชีวิตความเป็นอยู่   (2) ศาสนา       (3) วัฒนธรรม  (4) ประเพณี

ตอบ 2 หน้า 83 - 84 ศาสนาเป็นแรงบันดาลใจอย่างมากต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะของอินเดีย เพราะปรากฏว่าศิลปกรรมของอินเดียทำขึ้นเพื่อรับใช้ศาสนาทั้งสิ้น เช่น ศิลปกรรมทางศาสนา ในพุทธศตวรรษที่ 4-14 นิยมแสดงออกมาเป็นภาพสลักนูนสูงและนูนตํ่าขนาดยาว หรือ เขียนภาพเล่าเรื่องบนผนังขนาดใหญ่

16.       ศิลปะใดที่เข้ามามีอิทธิพลต่อศิลปะอินเดียถึง 2 ครั้ง

(1) ศิลปะเมโสโปเตเมีย          (2) ศิลปะอิหร่าน         (3) ศิลปะกรีก  (4) ศิลปะโรมัน

ตอบ 2 (AR 103 เลขพิมพ์ 30175 หน้า 46) ศิลปะอิหร่านได้เข้ามามีอิทธิพลต่อศิลปะอินเดียถึง 2 ครั้ง คือ เมื่อได้เข้ามาครอบครองดินแดนแถบลุ่มแม่นํ้าสินธุตั้งแต่ประมาณพุทธกาลถึง พ.ศ. 250 และต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 17 อิหร่านก็มีอำนาจเหนืออินเดียอีกครั้ง จึงทำให้อิทธิพลของ ศิลปะอิหร่านปรากฏในศิลปะอินเดียเป็นอย่างมาก

17.       ศิลปะอินเดียเสื่อมลงเพราะเหตุใด

(1) ภูมิประเทศมีทิวเขามากเกินไป      (2) สังคมอินเดียมีกฎเกณฑ์และข้อบังคับมากเกินไป

(3) อิทธิพลของศิลปะต่างชาติมากเกินไป       (4) ชาวอินเดียไม่เชี่ยวชาญงานศิลปะ

ตอบ 2 หน้า 83 - 84, 109 การที่สังคมอินเดียมีกฎเกณฑ์และข้อบังคับมากเกินไป ทำให้ช่างอินเดีย ไม่สามารถใช้ความคิดของตนเองในการสร้างสรรค์งานศิลปะได้อีก เพราะช่างต้องการเพียงงานศิลปะที่ตรงตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับอันเกิดจากความเชื่อเท่านั้น จึงเป็นผลให้ศิลปะ อินเดียเสื่อมลงในที่สุด เช่น การเสื่อมลงของศิลปะคุปตะ ซึ่งเป็นศิลปะยุคทองของอินเดีย

18.       ศาสนสถานในศิลปะคุปตะ

(1) ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์            (2) นิยมทำหลังคาเป็นชั้น ๆ

(3) นิยมสลักลึกเข้าไปในภูเขา            (4) นิยมสร้างสถูปเป็นพื้น

ตอบ 1 หน้า 102 สถาปัตยกรรมในสมัยคุปตะจะนิยมสร้างไว้กลางแจ้ง โดยในสมัยพระเจ้าจันทรคุปต์ ที่ 2พุทธศาสนสถานในศิลปะคุปตะที่สร้างขึ้น เช่น โบสถ์วิหาร สถูป ฯลฯ มักจะเลียนแบบ และได้รับอิทธิพลจากเทวาลัยของศาสนาพราหมณ์ ซึ่งลักษณะทางสถาปัตยกรรมเช่นนี้ได้ให้ อิทธิพลต่อการสร้างเจดีย์ของพม่า (Pagoda) และบุโรพุทโธของอินโดนีเซียด้วย

19.       ลักษณะพิเศษของศิลปะปาละ-เสนะ คือประติมากรรม

(1) หนักทึบ ไม่มีความงามแต่อย่างใด (2) มักมีแผ่นหลังประกอบ

(3) ตั้งอยู่บนฐานที่สูงขึ้น         (4) มีรูปอวบอ้วน

ตอบ 2 หน้า 105 ลักษณะพิเศษของศิลปะปาละ-เสนะ คือ ประติมากรรมมักมีแผ่นหลังประกอบ ซึ่งมีลวดลายประดับอยู่มากมายติดอยู่กับพระพุทธรูป โดยพระพุทธรูปส่วนใหญ่ในสมัยนี้ มักเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องที่หล่อด้วยสำริดและสร้างด้วยศิลา แต่ไม่มีความสวยงามเลย

20.       สถาปัตยกรรมในยุคแรกเริ่มของอินเดีย

(1) มีความเรียบง่ายมากที่สุด 

(2) มักเจาะลึกเข้าไปในภูเขา

(3) มักสร้างด้วยดินเหนียวและไม้      

(4) มักพบตามถํ้า

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 8. ประกอบ