ART1003 ศิลปะวิจักษณ์ การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2551 ข้อ81-90

81.       ศิลปะอินเดียสมัยใดที่ไม่นิยมรูปเคารพ          

(1) ศิลปะอินเดียสมัยโบราณ

(2)       ศิลปะอมราวดี            

(3) ศิลปะปาละ-เสนะ 

(4) ศิลปะอิสลาม

ตอบ 4 หน้า 106 - 107 ศิลปะอิสลาม (พุทธศตวรรษที่ 18 - 23) จะไม่นิยมทำรูปเคารพแต่อย่างใด ดังนั้นจึงไมปรากฏว่ามีรูปเคารพที่เป็นประติมากรรมเลย แต่สิ่งที่เหลือให้ชื่นชมและมีความงามที่ แปลกใหม่ คือ จิตรกรรมและสถาปัตยกรรม

82.       ศิลปะทวารวดี

(1) ทำขึ้นจากคติทางศาสนาพุทธหินยานนิกายหนึ่ง   

(2) เป็นศิลปะสมัยแรกสุดของไทย

(3)       เป็นศิลปะที่เจริญขึ้นทางตะวันออกเฉียงเหนือของไทย          

(4) ศิลปะของเขมร

ตอบ 2 หน้า 119 - 120, 214 ศิลปะทวารวดี เป็นศิลปะสมัยแรกสุดของไทยที่เจริญขึ้นทางภาคกลาง และทำขึ้นจากคติทางพุทธศาสนาหินยานอย่างเถรวาทที่ใช้ทั้งภาษาบาลีและสันสกฤต พุทธศาสนามหายาน และศาสนาฮินดู จึงปรากฏมีอิทธิพลของศิลปะอมราวดีซึ่งเป็นศิลปกรรม ที่ทำขึ้นจากคติทางพุทธหินยาน รวมทั้งศิลปะคุปตะ หลังคุปตะ และศิลปะปาละ-เสนะที่ทำขึ้น จากคติทางพุทธศาสนามหายาน

83.       พระบรมธาตุไชยาเป็นสถาปัตยกรรมในศิลปะ

(1) ทวารวดี      

(2) ศรีวิชัย       

(3) ลพบุรี         

(4) สุโขทัย

ตอบ 2 หน้า 129 พระบรมธาตุไชยา จ. สุราษฎร์ธานี เป็นสถาปัตยกรรมที่แม้จะได้รับการบูรณะ ซ่อมแซมมาบ้าง แตก็ยังคงเห็นลักษณะเดิมของสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยอยู่ ในขณะที่ สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ที่พบใน อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานีนั้น ได้รับการซ่อมแซมจนเกือบ จะไม่เห็นสถาปัตยกรรมรูปเดิม

84.       พระพิมพ์ในศิลปะทวารวดีต่างจากพระพิมพ์ในสมัยศรีวิชัยคือ

(1) ทำขึ้นเพื่อสืบศาสนาพุทธ   (2) เป็นพระพิมพ์ดินดิบ

(3)       นิยมทำพระกำแพงร้อย           (4) เป็นพระพิมพ์สำริด

ตอบ 1 หน้า 124, 129 พระพิมพ์ของศิลปะทวารวดีมักสร้างด้วยดินเผาเพื่อไว้สืบพระบวรพุทธศาสนา โดยมักมีพระธรรมหรือคาถาเย ธมมาฯ อันเป็นหัวใจของศาสนาปรากฎอยู่ ส่วนพระพิมพ์ของ ศิลปะศรีวิชัยนั้นทำขึ้นจากคติทางมหายาน โดยนิยมทำพระพิมพ์ดินดิบเพราะไม่ได้ถือการสืบพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้ง แต่ถือปรมัตประโยชน์ของผู้มรณภาพไปแล้ว

85.       ศิลปะของไทยสมัยใดที่มีความคล้ายคลึงกับศิลปะเขมร

(1) ศิลปะศรีวิชัย         (2) ศิลปะลพบุรี           (3) ศิลปะสุโขทัย         (4) ศิลปะอยุธยา

ตอบ 2 หน้า 132 ศิลปะลพบุรี เจริญขึ้นทางภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยโดยลักษณะทางศิลปกรรมจะคล้ายคลึงกับศิลปกรรมในเขมร ทั้งนี้เพราะดินแดนส่วนใหญ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเมืองลพบุรีของไทยเคยอยู่ในครอบครองของเขมรมาก่อน

86.       ศิลปะของไทยสมัยใดที่นิยมสร้างสถาปัตยกรรมด้วยศิลาแลง

(1) ศิลปะลพบุรี           (2) ศิลปะสุโขทัย         (3) ศิลปะอยุธยา         (4) ศิลปะทวารวดี

ตอบ1 หน้า 136, 148 สถาปัตยกรรมลพบุรีมักจะนิยมก่อด้วยศิลาแลงมากที่สุดและสร้างเป็นเทวาลัยบนเชิงเขาสูง ส่วนสถาปัตยกรรมสุโขทัยที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะลพบุรีก็มักจะก่อด้วย ศิลาแลงเช่นกัน เช่น พระปรางค์วัดพระพายหลวง หรือศาลตาผาแดง จังหวัดสุโขทัย

87.       เราทราบคำว่า ทวารวดีจาก

(1) บันทึกจากจดหมายเหตุจีนในสมัยราชวงศ์ฮั่น       (2) บันทึกจากจดหมายเหตุรายวันของนักพรตจีน

(3) จารึกบนแผ่นทองที่พบที่นครปฐมและอู่ทอง          (4) จารึกบนหลักศิลาจารึกสมัยสุโขทัย

ตอบ 2 หน้า 119 เราทราบคำว่า ทวารวดีจากการพบเหรียญเงิน 3 เหรียญที่มีจารึกวศรีทวาราวดีศวรปุณยพร้อมทั้งจดหมายเหตุจีนจากการบันทึกของหลวงจีนเหี้ยนจัง ซึ่งเป็นพระสงฆ์ในสมัยราชวงศ์ถัง โดยเขาได้กล่าวถึงอาณาจักรโถโลโปตี้ (ทวารวดี) ว่า อยู่ระหว่างอาณาจักรศรีเกษตร (พม่า) และอาณาจักรอิสานปุระ (เขมร)

88.       พระพุทธรูปทวารวดีรุ่นที่ 2 เป็นอิทธิพลของศิลปะ

(1) อินเดีย       (2) พี้นเมือง     (3) เขมร           (4) สุโขทัย

ตอบ.2 หน้า 123 - 124 พระพุทธรูปทวารวดีแบ่งเป็น 3 รุ่นดังนี้

1.         รุ่นที่ 1 แสดงอิทธิพลของศิลปะอมราวดี คุปต่ะและหลังคุปตะ มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12

2.         รุ่นที่ 2 แสดงอิทธิพลของศิลปะพี้นเมืองมากยิ่งขึ้น มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 13 - 15

3.         รุ่นที่ 3 แสดงอิทธิพลของศิลปะขอมแบบปาปวนหรือศิลปะลพบุรีตอนต้น มีอายุราว พุทธศตวรรษที่ 15 ลงมา

89.       ศิลปะอินเดียที่ให้กับศิลปะทวารวดี

(1) ศิลปะอินเดียสมัยโบราณและศิลปะคันธารราฐ    (2) ศิลปะคันธารราฐและศิลปะมถุรา

(3) ศิลปะมถุราและศิลปะอมราวดี      (4) ศิลปะอมราวดีและศิลปะคุปตะ

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 82. ประกอบ

90.       ตำบลบ้านเชียงแหล่งกอนประวัติศาสตร์ของไทยอยู่ในจังหวัดใด

(1) จังหวัดนครพนม     (2) จังหวัดอุดรธานี      (3) จังหวัดอุบลราชธานี (4) จังหวัดนครราชสีมา

ตอบ2 หน้า 112 (S), (AR 103 เลขพิมพ์ 30175 หน้า 40) แหล่งศิลปกรรมก่อนประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกแห่งหนึ่งของไทย คือ ศิลปะบ้านเชียง ซึ่งเป็นศิลปกรรม ในสมัยหินเก่าตอนปลายที่พบมากที่ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี