ART1003 ศิลปะวิจักษณ์ การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2554 ข้อ91-100

91.       ลักษณะพิเศษของภาพจิตรกรรมไทย คือ

(1) สองมิติ       

(2)       สามมิติ            

(3)       ลายเส้น           

(4)       สีนํ้า

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 24. ประกอบ

92.       เด็กที่อยู่ท่ามกลางศิลปกรรมที่งดงามจะมีบุคลิกอย่างไร

(1) อ่อนไหว     

(2)       อดทน  

(3)       สุขุม     

(4)       ขาดความมั่นใจ

ตอบ 3 หน้า 21 (S) ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้ให้ข้อคิดว่า เด็กที่คุ้นเคยกับงานศิลปะหรือ ได้พบเห็นสิ่งประณีตสวยงามนั้น ต่อไปในอนาคตก็จะกลายเป็นของจำเป็นต่อชีวิตของเด็ก เพราะจะช่วยให้มีความคิดอ่านประณีตสุขุม นอกจากนี้ศิลปะก็ยังช่วยให้เยาวชนของชาติ กลายเป็นคนดีขึ้น และประพฤติปฏิบัติไปตามกฎแห่งศีลธรรม

93.       ข้อใดเกี่ยวข้องกับวิจิตรศิลป์

(1) ชุดโต๊ะเก้าอี้ฝังมุก 

(2) เข็มกลัดเพชร          

(3) รูปหญิงสาวส่องกระจก 

(4) ผ้าไหมแพรวา

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 37. ประกอบ

94.       ลักษณะพิเศษของศิลปะนามธรรม

(1) ทำเป็นรูปที่ผู้อื่นไม่เข้าใจ    (2) สร้างความคิดขึ้นมาใหม่

(3) ปรุงแต่งดัดแปลงใหม่        (4) เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยเห็น

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 77. ประกอบ

95.       เส้นโค้ง หมายถึง

(1) ความไมแน่นอน     (2) ความอ่อนไหว        (3) ความแน่วแน่          (4) ความไมหยุดนิ่ง

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 87. ประกอบ

96.       เส้นนอนมีความหมาย

(1) สงบ           (2) รวดเร็ว       (3) ต้นพลัง      (4) เหนื่อยหน่าย

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 87. ประกอบ

97.       เส้นที่กระจายออกเป็นรัศมี หมายถึง

(1) ความหวัง   (2) ความทะเยอทะยาน           (3) ความมีกำลังเพิ่มขึ้น           (4) ความมีสง่า

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 87. ประกอบ

98.       ข้อใดคือศิลปะประยุกต์

(1) ต่างหูรูปดาวและเดือน       (2) ภาพพิมพ์ลายพฤกษา

(3) พระพิมพ์สมัยลพบุรี          (4) ลายปูนปั้นสมัยอยุธยา

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 38. ประกอบ

99.       เส้นที่มีลักษณะต่างกันและมีทิศทางต่างกัน

(1) ย่อมมีความกลมกลืนกัน    (2) เกิดความไม่กลมกลืนกัน

(3) ไร้ชีวิตจิตใจ            (4) มีความรู้สึกขัดแย้ง

ตอบ 2 หน้า 53 (S) หลักสำคัญในการออกแบบเส้นเพื่อให้รู้สึกว่ามีความกลมกลืนหรือตัดกัน มีดังนี้ 1. เส้นที่มีลักษณะคล้ายกันและมีทิศทางใกล้กัน ย่อมกลมกลืนกัน 2. เส้นที่มีลักษณะต่างกันและมีทิศทางต่างกัน ย่อมไม่กลมกลืนกัน

100.    ศิลปกรรมเพื่อประโยชน์ใช้สอยเกี่ยวข้องกับ

(1) ความดีงาม            (2) ความรื่นรมย์ทางใจ

(3) ความเชื่อถือศรัทธา            (4) ประโยชน์แกชีวิตประจำวัน

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 38. ประกอบ